เอกสารงานธุรการ

แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา

แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา คือ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรม/สัมมนา เป็นการเก็บข้อมูลจำนวนผู้ที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา แต่ละครั้ง

ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร วันเดือนปี สถานที่ ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลงชื่อเช้า ลงชื่อบ่าย

  แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด)

  แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด) คือ ฟอร์มที่แจ้งให้พนักงานเก่าได้ทราบข้อมูลทางกระดานบอร์ดของบริษัท เพื่อเป็นการแนะนำตัวของพนักงานที่เข้าใหม่

  รูปภาพพนักงาน ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง แผนก วันเข้างาน อายุ การศึกษา ประสบการณ์

   แบบฟอร์มขอกู้เงินของพนักงาน

   แบบฟอร์มขอกู้เงินของพนักงาน คือ เอกสารที่พนักงานขอกู้เงิน หรือเรียกว่าผู้กู้ ได้ลงชื่อและรายละเอียดไว้ เพื่อให้กรรมการเป็นผู้อนุมัติในการกู้เงิน

   วันที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ฝ่าย จำนวนปีที่เข้าทำงาน(นับตั้งแต่บรรจุ) อัตราเงินเดือนปัจจุบัน สาเหตุที่ขอกู้ จำนวนเงินที่ขอกู้ จำนวนเดือนที่ผ่อนส่ง ลงชื่อผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน(เฉพาะผู้ที่กู้เกินเงินเดือน) ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ฝ่าย อัตราเงินดือน พร้อมกล่าวคำยินยอมชำระเงินที่ผู้กู้ค้างชำระทั้งหมด ลงชื่อผู้ค้ำประกัน ลงความเห็น ลงชื่อคณะกรรมการ ลงชื่อเลขานุการ ลงชื่อประธานกรรมการ คำสั่งกรรมการผู้จัดการ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ลงชื่อกรรมการผู้จัดการ

    บันทึกข้อความติดต่อ ฟอร์มจดหมายเวียนภายใน

    บันทึกข้อความติดต่อ หรือเรียกว่า ฟอร์มจดหมายเวียนภายใน เพื่อแจ้งให้พนักงานภายในบริษัทได้รับทราบและลงชื่อรับทราบตามข้อความที่ได้รับแจ้ง

    เลขที่เอกสาร วันเดือนปี สำเนา เรื่อง ถึง จาก ข้อความ ลงชื่อพนักงานทั้งหมด

     บันทึกการปฏิบัติงานประจำปี

     บันทึกการปฏิบัติงานประจำปี คือ เป็นเอกสารที่บอกข้อมูลในการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบปีโดยแยกออกแต่ละเดือน

     หมายเลขพนักงาน ชื่อ-นามสกุล แผนก ฝ่าย วันที่เข้าทำงาน วันที่บรรจุ ประจำเดือน ลาป่วย ลากิจ ขาดงาน พักร้อน อื่นๆ มาสาย รวม หมายเหตุแต่ละเดือน หมายเหตุพักร้อนสะสมเหลือปีที่แล้ว และจัดทำของปีถัดไป

      บัตรผ่านเข้าไปในบริเวณที่ทำการ

      บัตรผ่านเข้าไปในบริเวณที่ทำการ คือ เอกสารที่ฝ่ายพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท หรือสำนักงาน เป็นผู้ออกให้กับผู้ที่มาติดต่อและต้องการเข้าไปในบริเวณที่ทำการ

      วันที่ เดือน พ.ศ. ชื่อ-นามสกุล ผู้มาติดต่อพร้อมที่อยู่ เหตุผลเพื่อเข้าพบ แผนก เวลาเข้า-ออก ยามผู้บันทึก ชนิดและหมายเลขรถ ของที่มอบไว้ที่ยาม จำนวนบัตรที่ยามมอบให้ หมายเลข ลายมือชื่อผู้ถือบัตร ลายเซ็นผู้ให้พบ เวลาเสร็จธุระ เมื่อได้ัรับของคืนตามรายการที่มอบให้กับยามไว้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อผู้มาติดต่อ รายการสิ่งของนำออก ตามใบอนุญาตนำของออก/ตามใบส่งของเลขที่ ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้บันทึก ส่วนด้านหลังเอกสารระบุคำเตือนไว้

       ใบสั่งซื้อ

       ใบสั่งซื้อ หรือ PURCHASE ORDER คือ เอกสารที่ออกโดยลูกค้าเพื่อสั่งซื้อสินค้า เป็นการยืนยันในการสั่งซื้อ

       เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่ เลขที่ใบเสนอราคา ส่งถึง เรียน เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์ รายการสินค้าที่สั่งซื้อ ระบุรหัสสินค้า รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน รวมเงิน บวกVat7% จำนวนเงินทั้งสิ้น กำหนดส่ง เงื่อนไขการชำระเงิน ผู้ติดต่อ ลงชื่อผู้สั่งซื้อ ผู้อนุมัติ และผู้ขายลงชื่อ

        About INCquity

        สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
        พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

        ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

        อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์