เอกสารงานธุรการ

ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน

ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน คือ เอกสารที่พนักงานขับรถเป็นผู้กรอกในแต่ละวันเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลและเป็นการเช็คสภาพรถไปด้วย

หมายเลขรถ วันเดือนปี สำหรับรถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่ง ผลัดที่ การตรวจประจำวัน ที่ เลขกม. สถานที่ เวลา ลายเซ็นผู้ขอใช้ บริษัท ส่วนตัว ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ตรวจน้ำมันเบรก ครัช ตรวจวัดลมยาง ทำความสะอาด เครื่องมือประจำรถ เข็มวัดระยะทาง จาก ถึง ระยะทาง ใช้งาน เติมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนลิตร หล่อลื่น เบนซินซูเปอร์ น้ำมันหล่อลื่น หมายเหตุขัดข้อง อุบัติเหตุ การเสียหาย

  ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้

  ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้ทุกวัน คือ เอกสารที่พนักงานขับรถเป็นผู้กรอกในแต่ละวันเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลและเป็นการเช็คสภาพรถไปด้วย

  รถทะเบียน พนักงานขับรถ เริ่มใช้รถเมื่อเลข กม.ที่ วันจันทร์ที่ ถึง วันอาทิตย์ที่ เดือน พ.ศ. ฟอร์มนี้ใช้สำหรับพนักงานขับรถและผู้ควบคุมรถใช้เครื่องหมาย สภาพเรียบร้อย สภาพบกพร่อง รายการตรวจสอบ จ อ พ พฤ ศ ส อา รายงานสภาพบกพร่อง 1.น้ำมันโซล่า 2.ระดับน้ำมันเครื่อง 3.ระดับน้ำในหม้อน้ำและท่อยาง 4.ระดับน้ำกลั่น 5.ขั้วแบตเตอรี่ สายรัด 6.สายพานพัดลม 7.น้ำมันเบรกและการทำงานของเบรก 8.พวงมาลัย 9.ไฟทุกดวง 10.แตร 11.ที่ปัดน้ำฝน 12.ยาง4ล้อ 13.ยางอะไหล่ 14.เครื่องมือเปลี่ยนยาง 15.ความสะอาดทั่วไป 16.อื่นๆ(ถ้ามี) 1 2 3 ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันเดือนปี

   ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ

   ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ คือ เอกสารที่ใช้แนบกับสิ่งของหรือเอกสาร ที่ส่งไปยังบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงชื่อผู้จัดส่งและผู้รับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

   เลขที่ วัน เดือน ปี ถึง จาก หน่วย/แผนก บริษัท จำกัด หมายเลขเอกสาร ตั้งแต่ ถึง ได้จัดส่งเอกสารและสิ่งของตามรายการ ดังต่อไปนี้ เอกสารหมายเลข จาก-ถึง เอกสารหมายเลข จาก-ถึง สิ่งของอย่างอื่น(ถ้ามี)โปรดระบุ ดังนี้ ลงชื่อ ผู้จัดส่ง วันที่จัดส่ง ลงชื่อ ผู้รับ วันที่จัดส่ง (เซ็นชื่อรับแล้วแผ่นหลังคืนหน่วย/แผนก บริษัท จำกัด)

    ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก)

    ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) คือ เอกสารที่ใช้สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบุคคลภายในกรอกข้อมูลไว้เพื่อความปลอดภัย

    ชื่อ-สกุล ผู้มาติดต่อ วัน เดือน ปี บริษัท/ห้างร้าน ประเภทของรถ เลขทะเบียน วัตถุประสงค์ นัด ติดต่อ ไม่ได้นัด สิ่งที่นำเข้ามา สิ่งที่นำออกไป เวลาเข้า น. เวลากลับ น. ลงชื่อ รปภ. ลงชื่อ ผู้อนุมัติ หมายเหตุ:เมื่อกลับออกไปจากบริษัทโปรดคืนเอกสารนี้ให้แก่ รปภ.

     ใบเบิกพัสดุ

     ใบเบิกพัสดุ คือเอกสารที่พนักงานเป็นผู้ใส่รายละเอียดในใบขอเบิกพัสดุ ให้กับฝ่ายพัสดุเป็นผู้จ่ายของให้

     วันที่ เดือน ปี สำหรับผู้เบิก แผนกฝ่าย รหัสแผนกฝ่าย เครื่องจักร เวลาเบิก สำหรับงาน ใบสั่งผลิตเลขที่ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ เวลาจ่าย ลำดับจ่าย รหัสสินค้า รายการ จำนวน หน่วย ล๊อตที่ หมายเหตุ ลงชื่อผู้เบิก ลงชื่อผู้รับของ ลงชื่อผู้สั่งจ่ายพัสดุ ลงชื่อผู้นำส่ง

      ใบเบิกของ

      ใบเบิกของ คือ เอกสารที่แสดงรายละเีอียดของวัสดุที่พนักงานเป็นผู้เบิก โดยลงชื่อ ผู้สั่งจ่าย ผู้รับของ ผู้จ่ายของ

      เลขที่ วันเดือนปี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ขอเบิกวัสดุเพื่อ จำนวน รายการ ดังนี้ ลำดับที่ รายการ หน่วยนับ จำนวนเบิก จำนวนจ่าย หมายเหตุ หมายเหตุเพิ่มเติม ลงชื่อผู้เบิก ลงชื่อผู้สั่งจ่าย ลงชื่อผู้รับของ ลงชื่อผู้จ่ายของ

       ใบนำส่งแฟกซ์

       ใบนำส่งแฟกซ์ ใช้นำหน้าเอกสารเมื่อมีการส่งข้อความหรือเอกสาร แจ้งให้กับผู้รับได้ทราบรายละเอียดต่างๆ

       Fax cover sheet วันที่ เรื่อง จาก ตำแหน่ง ฝ่าย ถึง ตำแหน่ง บริษัท แฟกซ์ จำนวนหน้า ข้อความ

        ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน

        ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน สำหรับฝ่าย/แผนกที่ผู้บังคับบัญชาต้องการที่จะเปลี่ยนหรือโยกย้ายพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งให้กับผู้จัดการฝ่ายบุคคลได้รับทราบ

        วันที่ เดือน ปี ฝ่าย/แผนก ประจำ ชั่วคราว ตำแหน่งใหม่ ทดลองงาน ทดแทนตำแหน่งเก่า กรณีทดแทนตำแหน่งเก่า โปรดกรอกรายละเอียด ลักษณะงานโดยสังเขป ความรู้ความชำนาญพิเศษ การศึกษา/ประสบการณ์ขั้นต่ำ มีพนักงานในสังกัดสามารถเลื่อนหรือทดแทนตำแหน่งงานนี้ได้ มี ไม่มี (ถ้ามีโปรดระบุ) รายละเอียด ชื่อเ้จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด ลงชื่อผู้อนุมัติ ตำแหน่ง วันที่ สำหรับฝ่ายบุคคล/ธุรการ รับทราบ วันที่ เดือน ปี ความเห็น ลงชื่อผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธุรการ

         ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แจ้งสั่งซื้อ

         ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แ้จ้งสั่งซื้อ คือ เอกสารที่พนักงานผู้ขอซื้อวัสดุ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่จะสั่งซื้อ โดยแจ้งไปยังหน่วยคลังพัสดุ

         วันที่ เดือน ปี เล่มที่ เลขที่ เพื่อใช้ในงาน หน่วยงาน(แผนก,หมวด,หน่วย) ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ ข้อเสนอแนะผู้จำหน่าย ต้องการภายในวันที่ ผู้ขอซื้อ ผู้อนุมัติการขอซื้อ ถึงหน่วยคลังพัสดุ โปรดสั่งซื้อของตามรายการดังนี้ ลำดับ หมายเลขกำกับวัสดุ รายการ หน่วยนับ ราคาซื้อครั้งที่แล้ว วัสดุคงเหลือ ต้องการซื้อจำนวน วัสดุคงเหลือ สูงสุด ต่ำสุด ผู้แจ้งสั่งซื้อ ลงวันที่ ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ ลงวันที่

          ใบขอใช้รถ

          ใบขอใช้รถ คือ เอกสารที่พนักงานผู้ขอใช้รถ เป็นผู้กรอกรายละเอียดของเอกสาร โดยส่งให้หัวหน้าแผนกเป็นผู้ลงชื่ออนุมัติ ก่อนที่จะนำรถยนต์ออกไปใช้งาน

          วันที่ เดือน ปี ชื่อผู้ขอ แผนก ต้องการใช้รถวันที่ เวลา ถึงเวลา ประเภทการใช้งาน ก.รถยนต์นั่ง เพื่อ ข.รถยนต์ตู้โดยสาร เพื่อ จำนวนผู้โดยสาร คน สถานที่ปลายทาง ลงชื่อผู้ขอใช้รถ ลงวันที่ ลงชื่อหัวหน้าแผนกอนุมัติ ลงวันที่ หมายเหตุ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน สำหรับหมวดธุรกิจ ถึง พนักงานขับรถ อนุมัติให้นำรถ หมายเลขทะเบียนรถ ไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ตามใบขอใช้รถได้ ลงชื่อหัวหน้าหมวดธุรกิจ ลงวันที่

           About INCquity

           สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
           พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

           ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

           อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์