การกู้ ยืม

สัญญากู้เงิน แบบที่2

สัญญากู้เงิน

สัญญากู้เงิน

วันที่……………………………………
…………………………………………

วันที่………..เดือน……………...พ.ศ………..

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………….…………………...อายุ…………ปี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ทำหนังสือไว้ให้แก่ บริษัท…….…………………จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่………...ถนน……......………....ตำบล/แขวง………………...…….อำเภอ/เขต…………….……….กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานว่า:-
ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน………………….บาท (………….……………………………)
ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในขณะทำสัญญานี้

  สัญญากู้เงิน แบบที่1

  สัญญากู้เงิน

  สัญญากู้เงิน

  ทำที่…………………………………..
  ………………………………………

  วันที่………..เดือน……………พ.ศ…………..

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………........................................………อายุ………ปี
  อาศัยอยู่บ้านเลขที่….…….ตรอก/ซอย ………………ถนน……………………ตำบล/แขวง………..…….……
  อำเภอ/เขต…………....…… จังหวัด……………………ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ขอทำหนังสือนี้ให้ไว้แก่บริษัท………….......……………..จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………….ถนน…………………
  ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต…………………..จังหวัด................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้”
  เพื่อเป็นหลักฐานว่า:-

   สัญญาเงินกู้

   สัญญาเงินกู้

   สัญญาเงินกู้

   สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่.........เดือน.......................พ.ศ.................
   ทำที่ ณ.............................................................................................................

    สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

    สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

    สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

    เขียนที่.............................................................

    วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ...............

     สัญญากู้ยืมเงิน(แบบมีหลักประกัน)

     เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้กู้" และ "ผู้ให้กู้" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

     สัญญากู้ยืมเงิน(แบบมีหลักประกัน)

     ทำที่…………………………………...
     ………………………..………………

     วันที่……..เดือน……………….….พ.ศ.…….……

     ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………………………..อายุ……ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่……………..ตรอก/ซอย................ถนน…….....……ตำบล/แขวง………………..อำเภอ/เขต……………จังหวัด….….……ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้กู้” ขอทำหนังสือฉบับนี้ไว้ให้แก่ นาย/นาง/นางสาว……..……..……………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานว่า
     ข้อ 1. ผู้กู้ได้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นเงิน…………….บาท(……………………..…………) และผู้กู้ได้รับเงินกู้ตามสัญญานี้จากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนในขณะทำสัญญานี้แล้ว

      หลักฐานการกู้ยืมเงิน

      เอกสารนี้สำหรับผู้กู้เป็นผู้จัดทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินไว้เป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นการยืนยันความรับผิด หากปรากฏว่าผู้กู้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ให้ผู้กู้พิมพ์ลายนิ้วมือลงแทนลายมือชื่อ และมีพยานลงลายมือ ชื่อรับรองลายนิ้วมือดังกล่าวสองคน

      หลักฐานการกู้ยืมเงิน

      ทำที่..........................................................
      ……………………………………………….

      วันที่................เดือน............................พ.ศ................

       สัญญายืมใช้คงรูป

       เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ให้ยืม" และ "ผู้ยืม" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อ หน้าพยาน และผู้ให้ความยินยอม รวมถึงคำสัญญาของผู้ค้ำประกันฝ่ายของผู้ยืม ลงลายมือชื่อ และผู้ให้ความยินยอม ลงลายมือชื่อ ตาม มาตรา 649 ในข้อความรับผิด เพื่อเสียค่าทดแทนอันเกี่ยวกับการยืมใช้คงรูปนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันสิ้นสัญญา

       สัญญายืมใช้คงรูป

       ทำที่…………………………….…………
       ………………………………………..
       วันที่……เดือน…………………...…..พ.ศ………..…
       สัญญานี้ทำขึ้น………...….ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานการยืมใช้ทรัพย์สินหรือสิ่งของในช่วงระยะเวลาหนึ่งระหว่าง นาย/นาง/นางสาว........………………………………………………..อายุ………….…….ปี
       ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่……………….……………ออกบัตรที่……………………….วันออกบัตร……./……./…..อาศัยอยู่บ้านเลขที่……….ถนน……………………………ตำบล………………………เขต/อำเภอ……………………….จังหวัด……………………เขตไปรษณีย์ที่………….. ทำงานที่………………………………โทร…………………..………ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม”

        สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป(แบบไม่มีหลักประกัน)

        สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป(แบบไม่มีหลักประกัน)

        สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป
        ( แบบไม่มีหลักประกัน )

        ทำที่.............................................................
        …………………………………………………
        วันที่............เดือน..............................พ.ศ.....................

         สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการพนักงาน

         สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการพนักงาน

         สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการพนักงาน
         บริษัท..........................................จำกัด

         ทำที่....................................................
         …………………………………………..

         วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.................

          About INCquity

          สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
          พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

          ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

          อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์