คลังตัวอย่างเอกสาร

หนังสือรับสภาพหนี้(กรณีไปศึกษาต่อ)
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
หนังสือมอบอำนาจ(เพื่อดำเนินการขอจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท)
หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)
หนังสือมอบอำนาจ(เกี่ยวกับคดี)
หนังสือบอกเลิกสัญญา
สัญญาโอนหุ้น
สัญญาให้ค่าบำเหน็จ
สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย
สัญญาว่าจ้างทำความสะอาด
สัญญายืมใช้คงรูป

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์