คลังตัวอย่างเอกสาร

02แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำหรับพนักงานประเมินตนเอง)
04แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน(สำหรับเพื่อนร่วมงาน)
01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้าง)
หลักฐานการกู้ยืมเงิน
หนังสือโอนสิทธิ
หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน
สัญญาว่าจ้าง(แบบมีระยะเวลา)
หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ
หนังสือสัญญานายหน้า
หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน
หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร
หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์