คลังตัวอย่างเอกสาร

06แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(จากทุกฝ่าย)
05แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(สำหรับลูกค้า)
03แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้างและพนักงานใช้ร่วมกัน)
02แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำหรับพนักงานประเมินตนเอง)
04แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน(สำหรับเพื่อนร่วมงาน)
01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้าง)
หนังสือเลิกจ้างตามสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา
หนังสือเลิกจ้างพนักงาน
หนังสือรับรอง(ทดลองงาน)
หนังสือแจ้งคำเตือนพนักงาน
หนังสือแจ้งการลา
ฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่3

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์