สัญญากู้เงิน แบบที่2

สัญญากู้เงิน

สัญญากู้เงิน

วันที่……………………………………
…………………………………………

วันที่………..เดือน……………...พ.ศ………..

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………….…………………...อายุ…………ปี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ทำหนังสือไว้ให้แก่ บริษัท…….…………………จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่………...ถนน……......………....ตำบล/แขวง………………...…….อำเภอ/เขต…………….……….กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานว่า:-
ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน………………….บาท (………….……………………………)
ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในขณะทำสัญญานี้
ข้อ 2. ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ……...….ต่อปี กำหนดส่งเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ภายในวันที่…...…เดือน…………พ.ศ..............ของเดือนในเวลาทำงานของผู้ให้กู้ แต่ถ้าวันกำหนดส่งดอกเบี้ยเช่นว่านี้ ตรงกับวันหยุดงานของผู้ให้กู้ ก็ให้เลื่อนไปส่งในวันเปิดงานที่ถัดไป ทั้งนี้ หากผู้กู้ผิดนัดในการส่งชำระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดทั้งหมด และยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ทันที
ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงจะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่……….เดือน………......…………พ.ศ…………
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้ ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ ผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมานี้ ผู้กู้จะชำระหนี้ตามที่เรียกร้องทันที
ข้อ 4. ผู้กู้สัญญาว่า ถ้าผู้กู้ย้ายตำบลที่อยู่จากภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นตามสัญญานี้ผู้กู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องเงินกู้ทั้งหมดคืนโดยทันที
ข้อ 5. ถ้าผู้กู้ผิดข้อตกลงในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ ผู้กู้ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น บรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดข้อตกลงของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถามดำเนินคดีและบังคับการชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกอย่าง ทุกประการ การดำเนินคดีเนื่องจากผู้กู้ผิดสัญญานั้นให้ยื่นต่อศาลแพ่งอันเป็นศาลที่ผู้ให้กู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้น

ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้โดยดีตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ………………...........…………….(ผู้กู้)
(…………………..............………….)

ในนาม บริษัท………........……………………จำกัด โดย
ลงชื่อ…………….....………………(ผู้ให้กู้)
(…………………………….(กรรมการ))

ลงชื่อ……………….....……………(ผู้ให้กู้)
(…………………………….กรรมการ)

ลงชื่อ………………...……………(พยาน)
(…………..........…………………..)

ลงชื่อ…………...…………………(พยาน)
(……………….........……………..)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์