สัญญากู้เงิน แบบที่1

สัญญากู้เงิน

สัญญากู้เงิน

ทำที่…………………………………..
………………………………………

วันที่………..เดือน……………พ.ศ…………..

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………........................................………อายุ………ปี
อาศัยอยู่บ้านเลขที่….…….ตรอก/ซอย ………………ถนน……………………ตำบล/แขวง………..…….……
อำเภอ/เขต…………....…… จังหวัด……………………ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ขอทำหนังสือนี้ให้ไว้แก่บริษัท………….......……………..จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………….ถนน…………………
ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต…………………..จังหวัด................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้”
เพื่อเป็นหลักฐานว่า:-
ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน…………..........……บาท(……………………………………)
ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้
ข้อ 2. ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ…….......ต่อปีกำหนดส่งเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน ภายในวันที่……….ของเดือนในเวลาทำงานของผู้ให้กู้แต่ถ้าวันกำหนดส่งดอกเบี้ยเช่นว่านี้ ตรงกับวันหยุดงานของผู้ให้กู้ ก็ให้เลื่อนไปส่งในวันเปิดงานที่ถัดไป ทั้งนี้หากผู้กู้ผิดนัดในการส่งชำระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดทั้งหมด และยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ทันที
ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงจะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่……......เดือน..…………....…...พ.ศ.………….. แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้ ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ ผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมานี้ผู้กู้จะชำระหนี้ตามที่เรียกร้องทันที
ข้อ 4. ผู้กู้สัญญาว่าถ้าผู้กู้ย้ายตำบลที่อยู่จากภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นตามสัญญานี้ผู้กู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ทั้งหมดคืนโดยทันที
ข้อ 5. ถ้าผู้กู้ผิดข้อตกลงในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ ผู้กู้ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น บรรดาที่ผู้ให้กู้พึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดข้อตกลงของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือนเรียกร้องทวงถาม ดำเนินคดีและบังคับการชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกอย่างทุกประการ

ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้โดยดีตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ………………...........…………….(ผู้กู้)
(…………………..............………….)

ในนาม บริษัท………........……………………จำกัด โดย
ลงชื่อ…………….....………………(ผู้ให้กู้)
(…………………………….(กรรมการ))

ลงชื่อ……………….....……………(ผู้ให้กู้)
(…………………………….กรรมการ)

ลงชื่อ………………...……………(พยาน)
(…………..........…………………..)

ลงชื่อ…………...…………………(พยาน)
(……………….........……………..)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์