สัญญารักษาความลับ

สัญญารักษาความลับ

สัญญารักษาความลับ

วันที่ ……… เดือน……………พ.ศ……..
คู่สัญญา :
บริษัท.....................................................จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่..........อาคาร....................... ซอย...................ถนน............................. แขวง/ตำบล.............................. เขต/อำเภอ..................................จังหวัด........................... และ
นาย/นาง/นางสาว................................................................อายุ........ปี ถือบัตรประจำตัวเลขที่..................................อาศัยอยู่บ้านเลขที่...............ถนน...........................แขวง/ตำบล............................เขต/อำเภอ..............................จังหวัด...........(โดยจะเรียกแต่ละรายว่า “คู่สัญญาแต่ละฝ่าย ”และเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา”)

อารัมภบท :
(ก) คู่สัญญาตกลงกันว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเป็นทั้งคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับและคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเปิดเผยข้อมูลให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ รวมทั้งสัญญาว่าจะเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งรายละเอียดข้อมูลความลับบางประการ (ตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาฉบับนี้) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ (“วัตถุประสงค์”) ในการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
(ข) คู่สัญญายอมรับว่าเพื่อให้การเจรจาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นหรือจะจำเป็นให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลบางประการให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย ซึ่งต่างถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความลับสุดยอด และ/หรือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเชิงพาณิชย์ คู่สัญญาจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดในการรักษาความลับดังต่อไปนี้โดยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม
ถ้อยคำต่อไปนี้จะมีความหมายดังนี้ เว้นแต่ข้อความกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
“สัญญา” หมายถึง สัญญารักษาความลับฉบับนี้
“ผู้มีอำนาจ” หมายถึง ผู้แทน ผู้เข้าทำสัญญา หรือตัวแทนช่วงของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเปิดเผยซึ่งรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
“ข้อมูลอันเป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูล....................., รายละเอียดข้อมูลทางด้านการเงิน/ธุรกิจ/เทคนิค หรือข้อมูลอื่นๆ อีกทั้งรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงแผนงานของบริษัท……….....จำกัด เพื่อพัฒนาการผลิต เครือข่ายโทรคมนาคม การขาย และงานบริการ ทั้งที่ได้ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา หรือบนสื่อแม่เหล็ก หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของสัญญานี้
“วัตถุประสงค์” มีความหมายตามที่ให้ไว้ในอารัมภบท ก. และ
“ผู้แทน” หมายถึง กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริษัทใดภายในกลุ่มของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบอำนาจจาก
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายด้วย

2. ระยะเวลาของสัญญา
สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก่อนดังต่อไปนี้
2.1 ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาฉบับนี้
2.2 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
3. การรักษาความลับ
เพื่อเป็นการตอบแทนการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับ โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับให้แก่คู่สัญญา
ฝ่ายที่ได้รับความลับนั้น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงในฐานะคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับว่า
3.1 จะเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับนั้น ไว้เป็นความลับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา
ฉบับนี้
3.2 จะไม่ใช้รายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับหรือส่วนใดๆ ของรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ใดนอกจากวัตถุประสงค์ของสัญญา
3.3 จะไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลใดๆ นอกจากผู้มีอำนาจ และจะดำเนินการให้ผู้มีอำนาจดังกล่าว ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรักษาความลับซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่น้อยกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
3.4 คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับจะชำระค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับ ในกรณีที่ผู้มีอำนาจของฝ่ายที่ได้รับความลับไม่ปฏิบัติตามสัญญาในการรักษาความลับที่ได้รับ
3.5 จะไม่ทำซ้ำสำเนา หรือทำสรุปย่อหรือทำบันทึกรายการ รายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับไม่ว่าทั้งหมด หรือในส่วนใดส่วนหนึ่ง เว้นแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งได้แจ้งให้ คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลความลับนั้นได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการแล้ว และให้ถือว่าสำเนา ตลอดจนสรุปย่อและบันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าสำเนาสรุปย่อตลอดจนบันทึกดังกล่าวเป็นข้อมูลอันเป็นความลับด้วย
3.6 จะดำเนินการเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับ ไม่ว่าซึ่งได้รับการเปิดเผยด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือบนสื่อแม่เหล็กหรือสื่ออื่นๆ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ถูกทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดว่าเป็นความลับ และ/หรือ เป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับ
3.7 จะแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับทราบทันทีที่ล่วงรู้ว่าได้มีการนำรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับใดๆ ไปเปิดเผยต่อบุคคลใด หรือตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใดซึ่งไม่ใช่ผู้มีอำนาจและ
3.8 จะเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับทั้งหมดไว้ในสถานที่ปลอดภัย และจะปฏิบัติต่อรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับทั้งหมดด้วยวิธีการที่ปลอดภัย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าวิธีการซึ่งตนจะใช้ปฏิบัติกับรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับของตนเองและ/หรือซึ่งตนถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ ทั้งนี้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับต้องให้คำรับประกันว่าวิธีการที่นำมาใช้ให้ความคุ้มกันอย่างพอเพียง เพื่อไม่ให้มีการนำรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับนั้นไปเปิดเผย หรือนำไปทำสำเนาหรือนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

4. ข้อจำกัด
โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับจะไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใด สำหรับการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับใดๆ อีกทั้งไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งการรักษาความลับตามสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่
4.1 กฎหมาย หรือหน่วยงานใดของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกกฎระเบียบและการใช้บังคับภายในขอบเขตอำนาจนั้น กำหนดให้ต้องเปิดเผย
4.2 รายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับนั้น เป็นหรือได้กลายเป็นสาธารณสมบัติแล้ว โดยไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับ
4.3 คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับทราบความลับนั้นแล้วก่อนหน้าที่จะมีการเปิดเผยโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับ และไม่มีภาระผูกพันที่จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับนั้นไว้เป็นความลับด้วย
4.4 คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับนั้นได้นำรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ตั้งข้อจำกัดเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการใช้รายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับนั้นไว้ด้วย
4.5 คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับ ได้รับรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับนั้นในภายหลังจากบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้ละเมิดภาระผูกพันใดๆ ในการรักษาความลับ ซึ่งมีอยู่ต่อบุคคลที่สามหรือต่อคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับ
4.6 คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับได้พัฒนารายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับนั้นขึ้นมาเองอย่างอิสระ
4.7 คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับอนุมัติให้นำรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับนั้น เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

5. การส่งคืนหรือทำลายข้อมูลอันเป็นความลับ
เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับจะต้องส่งคืนซึ่งวัตถุ ข้อมูล เอกสารการตีพิมพ์ และสำเนาทั้งหมดของรายการดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับปรากฏอยู่ หรือส่วนใดๆ ของรายการดังกล่าว (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “รายการต่างๆ”) ที่ตนได้รับมาจากคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับ หรือจากสมาชิกในกลุ่มของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับนั้นเป็นผู้จัดหาให้ หรือคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับมีความประสงค์ ต้องการทำลายรายการต่างๆ เสีย โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ทำลายรายการต่างๆ นั้นแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 5 นี้

6. ระยะเวลาเก็บรักษาความลับ
โดยไม่คำนึงว่าสัญญาฉบับนี้ สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม ภาระผูกพันที่จะต้องรักษาความลับจะคงอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี ในส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับที่ถูกเปิดเผยตามสัญญาฉบับนี้นับจากวันเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับนั้น เว้นแต่สัญญาจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

7. ทรัพย์สิน
จะถือว่ารายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับ (และสำเนาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียด ข้อมูลดังกล่าวเมื่อถูกสร้างขึ้นแล้ว) เป็นและจะยังเป็นทรัพย์สินของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับอยู่

8. ทรัพย์สินทางปัญญา
สัญญาฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้เป็นการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม) ให้แก่คู่สัญญาที่ได้รับความลับซึ่ง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบที่จดทะเบียนไว้ การออกแบบที่ไม่ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสิทธิอื่นๆ ของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับ ซึ่งอาจมีอยู่ใน ปรากฏอยู่ หรือนำมาทำซ้ำไว้ในเอกสารข้อมูลอันเป็นความลับ ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับ หรือบุคคลอื่นใดในคู่สัญญารายนั้นจะไม่ยื่นขอสิทธิบัตรใดๆ หรือยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการออกแบบหรือสิทธิเกี่ยวกับสมบัติทางปัญญาใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดดังกล่าว

9. สิทธิในการเปิดเผยและการใช้
คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับรับประกันว่าตนมีสิทธิที่จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับนั้นให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับและมีสิทธิอนุมัติให้คู่สัญญารายนั้นใช้รายละเอียดดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ แต่ทั้งนี้คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับไม่ขออ้างหรือให้คำรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้เปิดเผยนั้น

10. ข้อผูกมัดในอนาคต
ไม่มีข้อความใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ที่จะบังคับหรือถือได้ว่าบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายใดมีภาระผูกพันที่จะต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลอันเป็นความลับหรือเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ โดยเฉพาะที่จะผูกมัดคู่สัญญาฝ่ายใด ให้เข้าทำสัญญาใดๆ ตามวัตถุประสงค์นี้

11. การโอนสิทธิ์
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ได้

12. การแยกออกจากกันของสัญญา
หากมีข้อกำหนดในส่วนใดของสัญญาฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเช่นนั้นจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือการมีผลบังคับใช้ของส่วนอื่นๆ ที่เหลือ

13. การห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างสัญญาว่าจะรักษาการเกิดขึ้นของสัญญาฉบับนี้อีกทั้งรายละเอียดของสัญญา และการเจรจาต่อรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ และ/หรือกับวัตถุประสงค์ไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้หรืออนุญาตให้มีการนำชื่อของคู่สัญญาอีกฝ่ายไปใช้ในการโฆษณาหรือการรณรงค์เผยแพร่ใดๆ หรือทำการเปิดเผยอื่นๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน

14. การแก้ไขเยียวยา
คู่สัญญาตกลงว่า ความเสียหายที่จ่ายเป็นเงินนั้นไม่ใช่การแก้ไขเยียวยาที่เพียงพอหากคู่สัญญาฝ่ายใดละเมิดสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับมีสิทธิแสวงหาการแก้ไขเยียวยาตามกฎหมาย หรือการบรรเทาความเสียหายได้เพื่อ
ป้องกันการละเมิดหรือการละเมิดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้จากการกระทำของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความลับ อนึ่งสิทธิ์ดังกล่าวเป็นสิทธินอกเหนือจากสิทธิอื่นๆ ของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยความลับตามกฎหมายหรือตามหลักความเป็นธรรม

15. สัญญาทั้งฉบับและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
สัญญาฉบับนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาและความเข้าใจทั้งมวลระหว่างคู่สัญญา ในเรื่องของเนื้อหาของสัญญาและมีผลบังคับใช้แทนที่ข้อตกลง ก่อนหน้านี้ทั้งหมดหรือความเข้าใจระหว่างคู่สัญญา การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาฉบับนี้กระทำไม่ได้ เว้นแต่จะได้ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้วโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

16. การว่าจ้าง
ในช่วงระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้หรือหกเดือนหลังจากวันสิ้นสุดหรือวันบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องไม่ว่าจ้างหรือเสนอการทำงานให้แก่บุคคลใด ซึ่งเป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่าย ซึ่งถูกว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อทำงานตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน

17. กฎหมายที่ใช้บังคับ
สัญญาฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความในทุกประการตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อความตรงนี้ที่ตกลง
ใช้ภาษาใดเป็นหลักในการทำงานไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้เพราะเป็นวิธีปฏิบัติเฉพาะของแต่ละหน่วยงานตามประเพณีปฏิบัติ
เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ คู่สัญญาทุกฝ่ายหรือบุคคลที่ได้รับอำนาจจากคู่สัญญาทุกฝ่ายให้กระทำการแทน ต่างได้ลงนามไว้แล้ว ในสัญญาฉบับนี้ ในวันและปีซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น

บริษัท...........................................................จำกัด
ลงนามโดย..................................................ตัวพิมพ์ / เขียนตัวบรรจง
(…………...........................………….)
ตำแหน่ง……….........................……………

ลงนามโดย.....................................................ตัวพิมพ์ / เขียนตัวบรรจง
(…………...........................………….)
ตำแหน่ง……….........................……………

ลงชื่อ……………………………………..…...(พยาน) ลงชื่อ……………………….......………...(พยาน)
(.........................................................) (.....................................................)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์