สัญญาเงินกู้

สัญญาเงินกู้

สัญญาเงินกู้

สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่.........เดือน.......................พ.ศ.................
ทำที่ ณ.............................................................................................................

ระหว่างนาย/นาง/นางสาว........................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า“ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว............................มีภูมิลำเนา/สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่..........ตรอก/ซอย.........................ถนน........................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด...........................ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.......................ออกให้ ณ..............................เมื่อวันที่.................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองตกลงทำสัญญานี้ขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่า
ข้อ 1. ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้ และผู้กู้ตกลงกู้เงินต้นเป็นจำนวน.........................บาท(.................................) ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินดังกล่าวไปจากผู้ให้กู้ถูต้องครบถ้วนแล้วในขณะทำสัญญานี้
ข้อ 2. ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยของเงินต้นในข้อ 1. ให้แก่ผู้ให้ก็ ในอัตราร้อยละ............ต่อปีโดยกำหนดส่งดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละ..............บาท (...............................)โดยกำหนดส่างดอกเบี้ยทั้งหมดในวันที่ชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้
ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงชำระหนี้เงินต้นให้ข้อ 1. คืนให้แก่ผู้ให้กู้ ภายในวันที่........เดือน..............พ.ศ...............
ในกรณีที่ผู้กู้ชำระหนี้เงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในข้อนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า การคิดดอกเบี้ยให้คิดเพียงแค่วันที่ชำระหนี้เงินต้นกันเท่านั้น
ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ ผู้กู้ขอให้ นาย/นาง/นางสาว................................................
เป็นผู้ค้ำประกันสัญญานี้ต่อผู้ให้กู้ โดยทำหนังสือค้ำประกันต่างหาก ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกัน หรือ ผู้กู้ได้จดทะเบียนจำนองเครื่องจักร/ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ถือไว้เป็นประกัน จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชำระหนี้เงินต้นตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง
ข้อ 5. ผู้กู้ตกลงว่า หากผู้กู้ผิดนัดผิดสัญญานี้เมื่อใด ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้บังคับชำระหนี้ได้ทันที
สัญญานี้ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาแห่งตนทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.......................................................(ผู้ให้กู้) ลงชื่อ.......................................................(ผู้กู้)
(........................................................) (........................................................)

ลงชื่อ.......................................................(พยาน) ลงชื่อ......................................................(พยาน)
(.......................................................) (.......................................................)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์