หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญา(จำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญา(จำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญา
จำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ที่ดิน ระวาง…………………………………………ตำบล/แขวง………………………………………
เลขที่ดิน………………………………………….อำเภอ/เขต……………………..……………..
หน้าสำรวจ…………………………………………..จังหวัด……………….........………………
โฉนดเลขที่…………………………………..เนื้อที่…........…..ไร่…….………งาน……………...

หนังสือสัญญาฉบับนี้ได้ทำเมื่อวันที่…….เดือน…..………….พ.ศ.……...

ต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด…………….พร้อมด้วยผู้รู้เห็นเป็นพยานในระหว่างนาย/นาง/นางสาว………..อายุ…………ปี เชื้อชาติ…………..…..สัญชาติ……………...เป็นบุตรนาย……...………………...……(บิดา) นาง………………….(มารดา)อาศัยอยู่บ้านเลขที่……..ถนน...…….…………ตำบล/แขวง……………………
อำเภอ/เขต…………………..จังหวัด………….………โดยนาย/นาง/นางสาว...………………………………..เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จำนอง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท .........................................จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่…………ถนน…………..…….ตำบล/แขวง…………........อำเภอ/เขต…………………..จังหวัด………….……โดยนาย/นาง/นางสาว……………......………...เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจำนอง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมพร้อมใจและตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ด้วยผู้จำนองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่ดินที่กล่าวข้างต้นได้ตกลงจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกับบรรดาสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่แล้วในที่ดินรายนี้ในขณะนี้ หรือซึ่งจะได้มีขึ้นต่อไปในภายหน้าในที่ดินรายนี้ทั้งสิ้นไว้แก่ผู้รับจำนอง เป็นประกันเงินซึ่งผู้จำนองหรือ…………...…..เป็นหนี้ผู้รับจำนอง อยู่ในเวลานี้ หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งต่อไปในภายหน้าเป็นจำนวนเงินไม่เกิน………บาท ในเรื่องเงินที่ผู้จำนอง หรือ……………จะได้เบิกไปจากผู้รับจำนองเกินกว่ายอดในบัญชีของผู้จำนอง หรือในบัญชีของ……………หรือในเรื่องเงินจำนวนใดจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้จำนองหรือ………………..เป็นหนี้ผู้รับจำนองอยู่ในเวลานี้ หรือจะเป็นหนี้ต่อไปในภายหน้าก็ตามกับค่าอุปกรณ์ คือดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนอง
ข้อ 2. ผู้จำนองยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจำนอง ในอัตราร้อยละ................ต่อปี ในจำนวนเงินทั้งสิ้น ซึ่งผู้จำนองหรือ………………………เป็นหนี้ผู้รับจำนองนั้นเงินดอกเบี้ยนี้จะได้คิดยอดเงินคงเหลือประจำวัน ซึ่งปรากฏในบัญชีของผู้รับจำนอง และผู้จำนองยอมส่งเงินดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจำนองทุกๆ เดือนเสมอไป และ ถ้าผู้จำนองผิดนัดชำระดอกเบี้ยที่กล่าวนี้ ผู้จำนองยอมให้ผู้รับจำนองคำนวณดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบต้นในบัญชีของผู้จำนองด้วย
ข้อ 3. ผู้จำนองสัญญาว่า ในระหว่างสัญญาจำนองนี้ ถ้าผู้รับจำนองเห็นว่าทรัพย์ที่จำนองนี้มีราคาตกต่ำลงไปกว่าราคาในเวลาที่จำนองนี้ และเรียกผู้จำนองให้เอาทรัพย์อื่นมาจำนองเพิ่มอีกให้คุ้มพอกับจำนวนเงิน ที่ผู้จำนองเป็นหนี้ผู้รับจำนอง ผู้จำนองจะต้องจัดเอาทรัพย์อื่นมาจำนองเพิ่มอีกให้คุ้มพอกับจำนวนหนี้ที่ผู้จำนองเป็นหนี้อยู่ ถ้าผู้จำนองบิดพลิ้วไม่ยอมปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามความที่กล่าวมานี้ ผู้รับจำนองมีสิทธิจะเรียกให้ผู้จำนองชำระหนี้และบังคับจำนองได้ทันที
ข้อ 4. ถ้าทรัพย์ที่จำนองนี้บุบสลาย หรือต้องภัยอันตรายหรือสูญหายไป ซึ่งเป็นเหตุให้ทรัพย์นั้นเสื่อมราคา ไม่พอเพียงแก่การประกันหนี้ของผู้จำนอง ๆ จะต้องเอาทรัพย์อื่นที่มีราคาพอเพียงมาจำนองเพิ่ม ให้คุ้มพอกับจำนวนหนี้ที่ผู้รับจำนองเป็นหนี้อยู่โดยไม่ชักช้า ถ้าผู้จำนองบิดพลิ้วไม่ยอมปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามความที่กล่าวมานี้ ผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้จำนองชำระหนี้และบังคับจำนองได้ทันที
ข้อ 5. เมื่อถึงกาลบังคับจำนองเอาทรัพย์ ซึ่งจำนองนี้ขายทอดตลาดได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกับค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังได้กล่าวแล้วนั้น เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด หรือ เมื่อผู้รับจำนองเอาทรัพย์ที่จำนองหลุด และราคาทรัพย์ที่จำนองนี้ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกับค่าอุปกรณ์ดังได้กล่าวแล้วนั้น เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด ผู้จำนองยอมรับผิดใช้เงินที่ขาดจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจำนองจนครบจำนวน
ข้อ 6. ภายหลังที่ผู้รับจำนองเอาทรัพย์สินที่จำนองนี้หลุดเป็นสิทธิ์โดยประการใด ๆ ก็ดี ปรากฏว่ามีหนี้เงินค่าภาษีอากรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จำนองนี้ค้างอยู่สำหรับเวลาก่อนวันโอนมากน้อยเท่าใด และถ้าผู้รับจำนองต้องรับผิดรับใช้เงินค่าภาษีอากรนั้น ผู้จำนองต้องรับผิดชอบรับใช้เงินค่าภาษีอากรนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง พร้อมทั้งเงินอื่น ๆ ที่ผู้รับจำนองต้องเสียไป เนื่องในการที่ผู้รับจำนองต้องรับผิดใช้เงินค่าภาษีอากรเช่นนั้นด้วยโดยครบถ้วน
ข้อ 7. ผู้จำนองสัญญาว่า จะรักษาซ่อมแซมบ้าน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามที่มีอยู่ในที่ดินรายนี้แล้ว หรือซึ่งจะได้ปลูกสร้างขึ้นต่อไปในภายหน้าให้มั่นคงและซ่อมแซมเอง
ข้อ 8. ผู้จำนองสัญญาต่อไปว่า จะเอาประกันภัยทรัพย์ที่จำนองนี้ไว้กับบริษัทที่ผู้รับจำนองมีความพอใจภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันทำสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินเต็มตามราคาที่จำนองทุก ๆ ปี ที่สัญญานี้ยังมีต่อกัน เบี้ยประกันภัยที่จะต้องเสียแก่บริษัทผู้รับประกันมากน้อยเท่าใด ผู้จำนองยอมออกเงินของผู้จำนองเสีย ไม่เกี่ยว ข้องแก่ผู้รับจำนองและผู้จำนองต้องมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับจำนองรักษาไว้ด้วย และเมื่อผู้รับจำนองเรียกร้องให้ผู้จำนองหลักกรมธรรม์ประกันภัยโอนสิทธิ์ที่จะรับค่าเสียหาย จากบริษัทรับประกันผู้จำนองก็ต้องปฏิบัติตาม
ข้อ 9. ในระหว่างที่ทรัพย์สินรายนี้อยู่ในจำนองสัญญานี้ ผู้จำนองจะให้สิทธิประการใด ๆ แก่ผู้อื่นในทรัพย์สินที่จำนองนี้ เช่นว่า เช่าถือ อาศัย ปลูกสร้าง ทางเดินยืมเป็นต้น และอื่น ๆ อันเป็นการเสื่อมสิทธิของผู้จำนองเองในทรัพย์สินที่จำนองนี้ ผู้จำนองต้องได้รับความยินยอมอนุญาตจากผู้รับจำนองก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าผู้จำนองได้ให้สิทธิประการใดๆ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้แก่ผู้อื่นไว้แล้ว ในเวลาที่ทำจำนองนี้ ผู้จำนองต้องแจ้งให้ผู้รับจำนองทราบโดยลายลักษณ์อักษรทันที และถ้าผู้จำนองจะต่ออายุสิทธิที่ได้ให้ไว้แล้วไปอีก ผู้จำนองจะต้องได้รับความยินยอมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจำนองก่อนการกระทำใด ๆ ที่ผู้จำนองได้กระทำฝ่าฝืนขัดขืนแต่สัญญาข้อนี้ไม่ผูกพันผู้รับจำนอง และผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะปฏิเสธการกระทำเช่นนั้นของผู้จำนองได้ ทั้งผู้รับจำนองมีสิทธิจะบอกบังคับจำนอง เพราะผู้จำนองกระทำผิดสัญญาข้อนี้ได้โดยทันที
ข้อ 10. ถ้าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องกรรมสิทธิ์ของผู้จำนองในทรัพย์ที่จำนองนี้เมื่อใดผู้รับจำนองมีสิทธิจะเรียกให้ผู้จำนองชำระหนี้ และบังคับจำนองได้โดยทันที
ข้อ 11. ถ้าผู้จำนองประพฤติผิด หรือไม่ประพฤติตามสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด หรือ ทั้งหมด ผู้รับจำนองมีสิทธิจะเรียกให้ผู้จำนองชำระหนี้และบังคับจำนองได้โดยทันที
ข้อ 12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจำนอง และค่าไถ่ถอนจำนองผู้จำนองจะเป็นผู้เสียเองทั้งสิ้น
เพื่อให้เป็นหลักฐานแห่งสัญญา คู่สัญญาได้ตรวจข้อความตามหนังสือสัญญานี้ต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง โดยตกลงกันว่า ผู้ที่ถือโฉนดที่ดินนี้ไว้คือ.....................................

ลายมือชื่อ……………………………..(ผู้จำนอง)
(……………………………………..)

ลายมือชื่อ……………………………..(ผู้รับจำนอง)
(……………………………………..)

ลายมือชื่อ……………………………..(พยาน)
(……………………………………..)

ลายมือชื่อ……………………………..(พยาน)
(……………………………………..)

หนังสือสัญญานี้ได้ถูกทำขึ้นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน รักษาไว้ที่สำนักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผู้จำนองรักษาไว้หนึ่งฉบับ ผู้รับจำนองรักษาไว้หนึ่งฉบับ ฉบับนี้ไว้สำหรับ……………………………..

ลงชื่อ……………………………………..(เจ้าพนักงานที่ดิน)
(……………………………………..)
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์