หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ

หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ

หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ

ทำที่………………………………………
............................................................

วันที่……..เดือน……………….พ.ศ………...

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……...…...………อายุ…..ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่……..….ถนน..................ตรอก/ซอย..........................ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต…………………จังหวัด……….……ผู้ค้ำประกันได้ทำหนังสัญญาค้ำประกัน ให้ไว้แก่ นาย/นาง/นางสาว………………………………...ผู้วางมัดจำ
ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่นาย/นาง/นางสาว………………………ผู้จะขายได้ทำสัญญาจะขาย…….……………...
ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ลงวันที่………..เดือน…………………พ.ศ……...……..นั้น ข้าพเจ้าผู้ค้ำประกันยอมให้สัญญาว่า ถ้าผู้ขายผิดสัญญาด้วยประการใดก็ดี ข้าพเจ้าผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้ทั้งสิ้น และขอให้สัญญาว่า แม้หนี้สินของผู้จะขายจะระงับลงด้วยเหตุใดก็ดี ถ้าเป็นเหตุให้ผู้จะซื้อต้องเสียหายแล้ว ผู้ค้ำประกันยอมชำระหนี้ตลอดจนดอกเบี้ยให้จนครบ
ข้อ 2. ถ้าผู้จะขายผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมให้ผู้จะซื้อฟ้องผู้ค้ำประกันได้ทีเดียวโดยไม่ต้องฟ้องผู้จะขายก่อนและยอมให้ผู้ซื้อผ่านเวลาชำระหนี้ให้แก่ผู้จะขายได้

ลงชื่อ………………………….……..(ผู้ค้ำประกัน)
(..................................................)

ลงชื่อ………………………………………(ผู้จะซื้อ)
(..................................................)

ลงชื่อ……………………………………....(พยาน)
(..................................................)

ลงชื่อ……………….......……….(สามี/ภรรยา พยานให้ความยินยอม)
(..................................................)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์