มอบสิทธิการเช่าไว้เป็นประกันชำระหนี้

มอบสิทธิการเช่าไว้เป็นประกันชำระหนี้

สัญญามอบสิทธิการเช่าไว้เป็นประกันการชำระหนี้

ทำที่.....................................................
...........................................................

วันที่...........เดือน........................พ.ศ.................

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว.................................................................อายุ............ปี
ถือบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขที่..................ออกให้โดย...........................เมื่อวันที่..............................บัตรหมดอายุวันที่...................... อาศัยอยู่บ้านเลขที่..........ซอย...........................ถนน.................................
ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ข้าพเจ้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท..........................จำกัด โดยนาย/นาง/นางสาว................................กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..........ซอย...................ถนน..........................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต............................จังหวัด...............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญามอบสิทธิการเช่าไว้เป็นประกันการชำระหนี้ มีข้อความดังจะ
กล่าวต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้เช่าอาคารซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่...........ตรอก/ซอย..................ถนน.......................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด............................ตามสัญญาเช่าระหว่างข้าพเจ้า กับ นาย/นาง/นางสาว...............................ฉบับลงวันที่.........เดือน............พ.ศ........ซึ่งได้จดทะเบียนการเช่าไว้ ณ......................................เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงมอบสิทธิการเช่าอาคารทั้งหมดให้กับบริษัทเพื่อเป็นการประกันหนี้เงินกู้ (ความละเอียดปรากฏตามสัญญา.........................ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฉบับ
ลงวันที่.......เดือน.................พ.ศ.............) ของข้าพเจ้าที่มีต่อบริษัทอยู่ในขณะนี้และหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า ในวงเงิน.................บาท (............................................) กับดอกเบี้ยร้อยละ............ต่อปี
หากข้าพเจ้าไม่ชำระหนี้ให้บริษัท ข้าพเจ้ายอมโอนสิทธิการเช้าตามสัญญาฉบับที่กล่าวข้างตันให้แก่
บริษัทเพื่อให้บริษัทได้รับไปซึ่งสิทธิในฐานะผู้เช่าแทนข้าพเจ้า โดยบริษัทจะรับโอนสิทธิการเช่ามาเป็นชื่อของบริษัท แล้วโอนให้บุคคลอื่นไปโดยได้ค่าตอบแทนหรือจะเจรจาทำความตกลงได้ค่าโอนสิทธิจากผู้อื่นแล้วขอให้ผู้ให้เช่าโอนสิทธิการเช่าตรงไปยังผู้ที่บริษัทประสงค์ให้เป็นผู้รับโอนก็ได้
ข้อ 2. ในการโอนสิทธิการเช่านี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทหักค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าภาษีอากรค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีที่ดิน หรืออื่น ๆ(หากจะต้องเสีย)ได้ และเมื่อหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทได้รับเงินค่าโอนสิทธิหรือค่าตอบแทนนั้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนหนี้อยู่เท่าใด ข้าพเจ้ายอมชำระส่วนที่ขาดอยู่นั้นจนเต็มจำนวนหนี้ แต่ถ้าบริษัทได้เงินมากกว่าจำนวนที่ข้าพาเจ้าเป็นหนี้อยู่เท่าใด ให้บริษัทคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ข้าพเจ้า
ข้อ 3. ในวันทำหนังสือนี้ ข้าพเจ้าได้มอบสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวตามข้อ 1. ให้ไว้กับบริษัทเมื่อบริษัทจะดำเนินการโอนสิทธิการเช่าตามหนังสือสัญญาเช่านี้เมื่อใด ก็จะนำสัญญาฉบับดังกล่าวไปยื่นขอรับโอนสิทธิการเช่าต่อผู้ให้เช่า
ข้อ 4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องการเสียในกรณีที่ต้องมีการโอนสิทธิการเช่าตามหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้ายอมชำระให้จนครบถ้วน หรือถ้าบริษัทต้องทดรองจ่ายไปก่อน ข้าพเจ้าก็จะยอมชดใช้คืนให้บริษัทจนครบถ้วนทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท
ข้อ 5. การตบแต่งดัดแปลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้กระทำลงบนสถานที่เช่า หากบริษัทไดใช้สิทธิโอนสิทธิการเช่าตามหนังสือฉบับนี้แล้วข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่กระทำการ รื้อถอน ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ตกเป็นสิทธิของบริษัท หรือผู้ได้รับโอนสิทธิการเช่านี้
ข้อ 6. ข้าพเจ้าไม่นำสถานที่เช่าตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท หากข้าพเจ้านำไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงแล้วข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้สิทธิในการโอนสิทธิการเช่าได้ทันที
ข้อ 7. ข้าพเจ้าขอให้ถือว่าหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้กับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าการติดต่อทำสัญญาและกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเช่าตามหนังสือฉบับนี้แทนข้าพเจ้าทุกประการ รวมทั้งยินยอมให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทนข้าพเจ้าได้นั้นกระทำการเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทเองได้ด้วย
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยดีตลอดแล้ว ทั้งสองฝ่าย จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.......................................(ผู้มอบสิทธิการเช่า/ผู้โอนสิทธิการเช่า)
(......................................................)

ลงชื่อ.......................................(ผู้รับมอบสิทธิการเช่า/ผู้รับโอนสิทธิการเช่า)
(......................................................)

ลงชื่อ........................................(พยาน)
(......................................................)

ลงชื่อ........................................(พยาน)
(......................................................)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์