ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน
ระหว่างนาย/นาง/นางสาว………………………………..…… (ผู้จำนอง)
กับ บริษัท…………………………..จำกัด (ผู้รับจำนอง)

ข้อ 1. ด้วยผู้จำนองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามเลขเครื่องหมายที่ดินในสัญญาจำนอง ได้ตกลงจำนองที่ดินกับบรรดาตึกแถว โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งมีอยู่แล้วในที่ดินรายนี้ หรือซึ่งจะได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่ ในภายหน้าในที่ดินรายนี้ทั้งสิ้น ไว้แก่ผู้รับจำนองเป็นประกัน(guarantee) เงินซึ่งผู้จำนองหรือ…………เป็นหนี้ผู้รับจำนองอยู่แล้ว และในเวลานี้ หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งในภายหน้า ในเรื่อง :- การกู้เงิน, การเบิกเงินเกินบัญชี และหนี้ในลักษณะอื่น ๆ ที่เป็นหนี้แก่ผู้รับจำนองทั้งหมด ซึ่งรวมวงเงิน………………….ถ้าผู้จำนอง หรือ……………………..ได้กู้เงินหรือเบิกเงินเกินบัญชีจากผู้รับจำนองภายในวงเงินที่กำหนดไว้เท่าใด หรือผู้รับจำนองได้รับความเสียหายเนื่องในการที่ผู้รับจำนองได้ปล่อยสินเชื่อตามแบบและวิธีการของธนาคารลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังกล่าวแล้วภายในวงเงินที่กำหนดไว้เท่าใด ผู้จำนองยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้รับจำนองจนครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้จำนองยอมรับผิดใช้ดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ผู้รับจำนองต้องจ่ายหรือเสียหายไปทั้งสิ้น รวมทั้งค่าสินไหมทดแทน ในการไม่ชำระหนี้ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าธรรมเนียมในการบังคับจำนองหรือการไถ่ถอนการจำนองนั้นด้วย
ข้อ 2. ผู้จำนองยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจำนอง ในอัตราร้อยละ………...…ต่อปี ในจำนวนเงินทั้งสิ้น ซึ่งผู้จำนองหรือ…………………………………………………เป็นหนี้ผู้รับจำนองนั้น เงินดอกเบี้ยนี้จะได้คิดในยอดเงินคงประจำวันซึ่งปรากฏในบัญชีของผู้รับจำนอง และผู้จำนองยอมส่งเงินดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจำนองทุก ๆ เดือนเสมอไป ถ้าผู้จำนองผิดนัดชำระดอกเบี้ยที่กล่าวนี้ผู้จำนองยอมให้ผู้รับจำนองคำนวณดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบต้นในบัญชีของผู้จำนองด้วย
ข้อ 3. ผู้จำนองสัญญาว่า ในระหว่างสัญญาจำนองนี้ ถ้าผู้รับจำนองเห็นว่าทรัพย์ที่จำนองนี้มีราคาตกต่ำลงไปกว่าราคาในเวลาที่ทำจำนองนี้ และเรียกผู้จำนองให้เอาทรัพย์อื่นมาจำนองเพิ่มอีกให้คุ้มพอกับจำนวนเงินที่ผู้จำนองเป็นหนี้ผู้รับจำนอง ผู้จำนองจะต้องจัดหาทรัพย์อื่นมาทำจำนองเพิ่มอีกให้คุ้มพอกับจำนวนหนี้ที่ผู้จำนองเป็นหนี้อยู่ ถ้าผู้จำนองบิดพลิ้วไม่ยอมปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามความที่กล่าวนี้ผู้รับจำนองมีสิทธิจะเรียกให้ผู้จำนองชำระหนี้และบังคับจำนองได้ทันที
ข้อ 4. ถ้าทรัพย์ที่จำนองนี้บุบสลายหรือต้องภัยอันตราย หรือสูญหายไป ซึ่งเป็นเหตุให้ทรัพย์นั้นเสื่อมราคาไม่พอเพียงแก่การประกันหนี้ของผู้จำนอง ๆ จะต้องเอาทรัพย์อื่นที่มีราคาเพียงพอมาจำนองเพิ่มให้คุ้มพอกับจำนวนหนี้ที่ผู้จำนองเป็นหนี้อยู่โดยไม่ชักช้า ถ้าผู้จำนองบิดพลิ้วไม่ยอมปฏิบัติ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามความที่กล่าวนี้ ผู้รับจำนองมีสิทธิจะเรียกให้ผู้จำนองชำระหนี้และบังคับจำนองได้ทันที
ข้อ 5. เมื่อถึงเวลาบังคับจำนองเอาทรัพย์ซึ่งจำนองนี้ขายทอดตลาด ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกับค่าอุปกรณ์ต่างๆ ดังได้กล่าวแล้วนั้น เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดหรือเมื่อผู้รับจำนองเอาทรัพย์ที่จำนองหลุด และราคาทรัพย์ที่จำนองนี้ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกับค่าอุปกรณ์ดังได้กล่าวแล้วนั้น เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด ผู้จำนองและลูกหนี้ยอมรับผิดชอบรับใช้เงินที่ขาดจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจำนองจนครบจำนวน
ข้อ 6. ภายหลังที่ผู้รับจำนองเอาทรัพย์สินที่จำนองนี้ หลุดเป็นสิทธิโดยประการใด ๆ ก็ดี ปรากฎว่า มีหนี้ค่าภาษีอากรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จำนองนี้ค้างอยู่สำหรับเวลาก่อนวันโอนมากน้อยเท่าใด และผู้รับจำนองต้องรับผิด รับใช้เงินค่าภาษีอากรนั้น ผู้จำนองต้องรับผิดชอบรับใช้เงินค่าภาษีอากรนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง พร้อมทั้งเงินอื่น ๆ ที่ผู้รับจำนองต้องเสียไปเนื่องในการที่ผู้รับจำนองต้องรับผิด รับใช้เงินค่าภาษีอากรเช่นนั้นด้วยโดยครบถ้วน
ข้อ 7. ผู้จำนองสัญญาว่า จะรักษาซ่อมแซมตึกแถว โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินรายนี้แล้ว หรือซึ่งจะได้ปลูกสร้างขึ้นต่อไปในภายหน้าให้มั่นคงเรียบร้อยปกติดีอยู่เสมอตลอดเวลาที่จำนองไว้แก่ผู้รับจำนอง โดยผู้จำนองเสียค่ารักษาและซ่อมแซมเอง
ข้อ 8. ผู้จำนองสัญญาต่อไปว่า จะทำประกันภัยทรัพย์ที่จำนองนี้ไว้กับบริษัทที่ผู้รับจำนองมีความพอใจภายใน 7 วัน นับแต่วันทำสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินเต็มตามราคาที่จำนองทุก ๆ ปี ที่สัญญานี้ยังมีต่อกัน เบี้ยประกันภัยที่จะต้องเสียแก่บริษัทผู้รับประกันมากน้อยเท่าใด ผู้จำนองยอมออกเงินของผู้จำนองเสียเอง ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับจำนอง และผู้จำนองต้องมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับจำนองรักษาไว้ด้วย และเมื่อผู้รับจำนองเรียกร้องให้ผู้จำนองสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยโอนสิทธิที่จะรับค่าเสียหายจากบริษัทประกัน ผู้จำนองก็ต้องปฏิบัติตาม
ข้อ 9. ในระหว่างที่ทรัพย์สินรายนี้ยังจำนองตามสัญญานี้อยู่ ผู้จำนองจะให้สิทธิประการใด ๆ แก่ผู้อื่นในทรัพย์ที่จำนองเพื่อให้เกิดภาระผูกพัน เช่น เช่าถือ อาศัย ปลูกสร้างทางเดิน ยืม เป็นต้น อันเป็นการเสื่อมสิทธิ ลดสิทธิ รอนสิทธิ ทอนสิทธิ และเสียสิทธิ ของผู้จำนองเองในทรัพย์สินที่จำนองนี้ ผู้จำนองต้องได้รับความยินยอมอนุญาตจากผู้รับจำนองก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าผู้จำนองได้ให้สิทธิประการใด ๆ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นแก่ผู้อื่นไว้แล้วในเวลาที่จำนองนี้ ผู้จำนองต้องแจ้งให้ผู้รับจำนองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ผู้จำนองจะต่ออายุสิทธิที่ได้ให้ไว้แล้วออกไปอีก ผู้จำนองจะต้องได้รับความยินยอมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจำนองก่อน การกระทำใด ๆ ที่ผู้จำนองได้กระทำฝ่าฝืนขืนขัดต่อสัญญาข้อนี้ จะไม่ผูกพันผู้รับจำนองแต่ประการใด ๆ เลย และผู้รับจำนองมีสิทธิจะปฏิเสธการกระทำของผู้จำนองนั้นได้ทันที ทั้งผู้รับจำนองมีสิทธิจะบังคับจำนอง และเรียกค่าเสียหายได้ด้วย
ข้อ 10. ถ้าจะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยข้อกรรมสิทธิ์ของผู้จำนองในที่ดินและทรัพย์ที่จำนองนี้เมื่อใดผู้รับจำนองมีสิทธิจะเรียกร้องให้ผู้จำนองชำระหนี้และบังคับจำนองได้โดยทันที
ข้อ 11. ถ้าผู้จำนองประพฤติผิดหรือไม่ประพฤติตามสัญญาที่บันทึกไว้ข้างบนนี้แต่ข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมด ผู้รับจำนองมีสิทธิจะเรียกร้องให้ผู้จำนองชำระหนี้และบังคับจำนองได้โดยทันที
ข้อ 12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจำนองและไถ่ถอนจำนอง ผู้จำนองเป็นผู้เสียเอง

เพื่อให้เป็นหลักฐานแห่งสัญญา คู่สัญญาได้ตรวจหนังสือสัญญานี้ต่อหน้าเจ้าพนักงานแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกข้อ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ…………………………………..(ผู้จำนอง)
(……………………………………….)

ลงชื่อ…………………………………..(ผู้รับจำนอง)
(……………………………………….)

ลงชื่อ…………………………………..(พยาน)
(…………………………………….)

ลงชื่อ…………………………………..(พยาน)
(…………………………………….)

หนังสือสัญญาฉบับนี้ได้ทำต่อหน้า

ลงชื่อ……………………………………..(เจ้าพนักงานที่ดิน)
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์