หนังสือสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล

วิธีการจัดตั้งคณะบุคคล เพื่อประกอบธุรกิจต่าง ๆ ปฏิบัติดังนี้ ข้อ 1. ทำสัญญาเข้าหุ้นส่วนกัน ตามแบบฟอร์มตัวอย่าง ข้อ 2. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ตาม แบบ ล.ป.10.2 จากสรรพากรในพื้นที่ ข้อ 3. สามารถนำเอกสาร ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ดำเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของคณะบุคคล เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทั่วไป (คณะบุคคล - Body of persons) อื่น ๆ - http://www.dharmniti.co.th/webboard/show.php?Category=Newboard&No=1187

หนังสือสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล

วันที่………………………………..

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ …………………………………………………………………………………

ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในคณะประกอบด้วย
1. นาย/นาง/นางสาว.............................. อาศัยอยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย................ ถนน..................... ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต........................ จังหวัด....................... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "หุ้นส่วนที่ 1") กับ
2. นาย/นาง/นางสาว.............................. อาศัยอยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย................ ถนน..................... ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต........................ จังหวัด....................... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "หุ้นส่วนที่ 2")

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาเข้าหุ้นส่วนกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. หุ้นส่วนให้ใช้ชื่อ "คณะบุคคล........................." เป็นชื่อคณะบุคคล
ข้อ 2. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.......... ตรอก/ซอย............................. ถนน..................................... ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต................................ จังหวัด..................................
ข้อ 3. คณะบุคคลนี้ จะประกอบกิจการ.....................................................
ข้อ 4. ทุนของคณะบุคคลกำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน.........................บาท
ข้อ 5. กำหนดให้หุ้นส่วนนำเงิน/ทรัพย์สินมาลงทุนดังนี้
ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงลงทุนเข้าหุ้นส่วนกันดังนี้
(1) หุ้นส่วนที่ 1 ลงทุนด้วยเงินสด 000,000 บาท (.........................บาทถ้วน)
ลงทุนด้วยทรัพย์สินเป็นเงิน 000,000 บาท (.......................บาทถ้วน)
(2) หุ้นส่วนที่ 2 ลงทุนด้วยเงินสด 00,000 บาท (...........................บาทถ้วน)
ข้อ 6. กำหนดให้ นาย/นาง/นางสาว.............................................................เป็นผู้จัดการคณะบุคคล และมีอำนาจกระทำการลงชื่อผูกพันคณะบุคคลได้
ข้อ 7. วันที่เริ่มประกอบการ......................................................
ข้อ 8. การประชุมหุ้นส่วน
ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงให้หุ้นส่วนผู้จัดการจัดให้มีการประชุม เพื่อรับทราบและสอบถามการเงินและบัญชีในกิจการที่ได้กระทำไปแล้วนั้นทุกระยะเวลา..................เดือน
ข้อ 9. วัตถุประสงค์ของคณะบุคคลนี้ เพื่อนำกำไรจากกิจการมาแบ่งปันให้หุ้นส่วนในอัตราส่วนที่เท่ากัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน หุ้นส่วนทุกคนได้อ่านและทราบข้อความในสัญญาโดยตลอดดีแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....................................................(หุ้นส่วนที่ 1)
(.................................................)

ลงชื่อ.....................................................(หุ้นส่วนที่ 2)
(.................................................)

ลงชื่อ...........................................................(พยาน)
(.................................................)

ลงชื่อ...........................................................(พยาน)
(.................................................)

หมายเหตุ : ติดอากรแสตมป์ 100 บาท, คู่ฉบับติด 10 บาท
ตามข้อ 27 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์