หนังสือมอบอำนาจบอกกล่าว(บังคับจำนอง)

หนังสือมอบอำนาจบอกกล่าว(บังคับจำนอง)

หนังสือมอบอำนาจบอกกล่าว
(บังคับจำนอง)

ทำที่…………………………………
.....................................................

วันที่……เดือน……………พ.ศ.…………….

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.......…………………..……ผู้รับจำนอง ขอมอบอำนาจให้ นาย/นาง/นางสาว………………………………...…….เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้มีอำนาจออกหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองถึง นาย/นาง/นางสาว..…...…..………………..
ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของ นาย/นาง/นางสาว………………………...………...........……อันเนื่องมาจาก นาย/นาง/นางสาว……………………… ได้นำที่ดินโฉนดเลขที่…………………เลขทีดิน………………..……หน้าสำรวจ……………..ตำบล/แขวง…………………..อำเภอ/เขต……...…………จังหวัด……..……………มาจำนองไว้กับข้าพเจ้า รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน ฉบับลงวันที่….เดือน….…พ.ศ..…ซึ่งบัดนี้กำหนดระยะเวลาไถ่ถอนการจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวได้ล่วงพ้นมาแล้ว
ข้อ 2. ให้มีอำนาจรับเงินชำระหนี้จำนองรายดังกล่าวไว้ในข้อ 1. ข้างต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยแทนข้าพเจ้าอีกด้วย
การใดที่ นาย/นาง/นางสาว.....………………………………….ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจ
ฉบับนี้แล้ว ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ……………………………….(ผู้รับจำนอง)
(...........................................................)

ลงชื่อ……………………………….(ผู้รับมอบอำนาจ)
(...........................................................)

ลงชื่อ……………………………….(พยาน)
(...........................................................)

ลงชื่อ……………………………….(พยาน)
(...........................................................)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์