หนังสือมอบอำนาจช่วง

หนังสือมอบอำนาจช่วง

หนังสือมอบอำนาจช่วง

เขียนที่…………………………………………
....................................................................

วันที่…..…เดือน……………พ.ศ.………….

จงเป็นที่ทราบทั่วกันว่า โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า/บริษัท……………..……..…....………จำกัด ซึ่งได้ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย…………………..….สำนักงานตั้งอยู่เลขที่………..ถนน……………..……ตำบล/แขวง……………...…… อำเภอ/เขต………………..………… จังหวัด/ประเทศ…………..……………
โดย นาย/นาง/นางสาว………………………….ผู้รับมอบอำนาจซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า……………………..……..
ขอแต่งตั้งให้นาย/นาง/นางสาว.....…………………………………….ซึ่งต่อไปเรียกว่า ผู้รับมอบอำนาจช่วงเป็นผู้รับมอบอำนาจที่แท้จริงโดยกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มีอำนาจทำการแทนและในนามของบริษัทฯ ได้ในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ระบุข้อความที่มอบอำนาจช่วง…………..……………กระทำการอื่นใดทั้งมวลในกรณีที่จำเป็น และเหมาะสมเห็นสมควร เพื่อให้ดำเนินแทนบริษัท ตามหนังสือมอบอำนาจช่วงได้เป็นอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพถูกต้องบริษัท ให้และมอบอำนาจให้ ผู้รับมอบอำนาจช่วง มีสิทธิและอำนาจเต็มในอันที่จะกระทำการและ/หรือ ปฏิบัติการ และสิ่งทั้งปวงไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่จำเป็นและสมควรที่จะกระทำการให้สมตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกับที่บริษัท อาจหรือสามารถทำได้บริษัทฯ ขอให้สัตยาบันรับรองการทั้งปวงที่ผู้รับมอบอำนาจช่วงได้กระทำไป ตามนัยแห่งหนังสือมอบอำนาจช่วงฉบับนี้ บริษัทฯ ขอให้คำรับรองว่า ให้หนังสือมอบอำนาจช่วงฉบับนี้มีผลสมบูรณ์เต็มที่ทุกประการ นับแต่วันที่ได้ลงนามดังระบุไว้ท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีการเพิกถอน โดยการบอกกล่าวจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ ได้จัดการให้หนังสือมอบอำนาจช่วงฉบับนี้

ลงชื่อ…………………………….. (ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ)
(………………………………………..)
บริษัท………………………………….จำกัด

ลงชื่อ………………………………(ผู้รับมอบอำนาจช่วง)
(…………………………………..)

ลงชื่อ…………………………….(พยาน)
(……………………………..…)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์