สัญญานายหน้าค้าที่ดิน

สัญญานายหน้าค้าที่ดิน

สัญญานายหน้าค้าที่ดิน

ทำที่.....................................................
...........................................................

วันที่...........เดือน.....................พ.ศ................

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว............................อายุ.......ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่........
ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด...................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”ฝ่ายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว.........................อายุ......ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่.........ตรอก/ซอย ...........................ถนน......................ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต............................จังหวัด..............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นายหน้า”อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังต่อไปนี้
ข้อ1. โดยมีผู้ให้สัญญาเป็นเจ้าของที่ดินอันปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดินจำนวน..........................ฉบับซึ่งแนบมาท้ายสัญญานี้และถือว่าเป็นสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย และผู้ให้สัญญามาความประสงค์จะทำการขายทรัพย์สินดังกล่าว
ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาตกลงให้นายหน้าเป็นผู้ดำเนินการติดต่อชายทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้ผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญากับผู้ซื้อทรัพย์สินตามข้อ 1. จนเสร็จการ และนายหน้าตกลงรับทำการเป็นนายหน้าในการขายทรัพย์สินดังกล่าว
ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสามารถขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องมาจากผลแห่งการที่นายหน้าได้ทำการชี้ช่อง หรือได้จัดการให้โดยขายในราคาไม่ต่ำกว่าไรละ............บาท(......................................)ผู้ให้สัญญาตกลงให้จำนวนเงินส่วนที่เกินเป็นของนายหน้า แต่ในกรณีนี้ นายหน้าจะต้องมีภาระหน้าที่ในการเสียค่าธรรมเนียมในการโอนการสิทธิ์ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่าภาษีเงินได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางราชการเรียกเก็บในส่วนของจำนวนที่เกินด้วยตนเองทั้งสิ้น
ข้อ 4. เมื่อผู้ให้สัญญาได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อโดยได้จดทะเบียนซื้อขายที่ดินไม่รวม/รวมสิ่งปลูกสร้างกัน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอ/เขต..................จังหวัด......................แล้วนั้นและผู้ให้สัญญาได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงจะชำระค่านายหน้าให้แก่นายหน้า ภายใน.................วัน นับแต่ที่ได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ข้อ 5. ในกรณีที่นายหน้าไม่สามารถทำการชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้ซื้อมาทำการซื้อขายทรัพย์สินกับผู้ให้สัญญาได้ ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้โดยทันที ทั้งนี้ สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับถึงวันที่..........เท่านั้น

สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยดีตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ................................................(ผู้ให้สัญญา) ลงชื่อ.................................................(นายหน้า)
(....................................................) (....................................................)

ลงชื่อ..................................................(พยาน) ลงชื่อ..................................................(พยาน)
(....................................................) (....................................................)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์