สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

เขียนที่.............................................................

วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ...............

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่............ ถนน..................................ตรอก/ซอย.....................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต........................... จังหวัด.............................ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้กู้ ฝ่ายหนึ่ง ได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินให้ไว้แก่ นาย/นาง/นางสาว........................................ หรือ ผู้ให้กู้ ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้กู้ได้ยืมเงินจาก นาย/นาง/นางสาว..................(ผู้ให้กู้)เป็นจำนวนเงิน................บาท....สตางค์(..................................................................) และได้รับเงินนี้ไปเสร็จแล้ว ตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้
ข้อ 2 ผู้กู้ยอมให้ดอกเบี้ยตามจำนวนที่กู้แก่ผู้ให้กู้ ชั่งละหนึ่งบาทต่อเดือนนับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป และยอมชำระดอกเบี้ยภายใน...........................................................................................................
ข้อ 3 ผู้กู้ยอมสัญญาว่าจะนำเงินที่กู้นี้มาชำระให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวันที่........เดือน.................พ.ศ..............
ข้อ 4 เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินนี้ ผู้กู้ได้นำทรัพย์สิน ดังนี้.............................................................
....................................................................................................................................................................
มอบให้ไว้แก่ผู้ให้กู้เพื่อยึดไว้เป็นประกันเงินกู้ และผู้กู้ขอรับรองว่าทรัพย์สินที่ได้นำมามอบเป็นประกันไว้นี้เป็นทรัพย์สินของผู้กู้เอง และมิได้นำไปประกันหรือมีภาระติดพันในหนี้สินรายอื่นเลย และขอรับรองว่าในระหว่างที่เอาทรัพย์สินดังกล่าวมามอบให้ยึดเป็นประกันเงินกู้รายนี้แล้ว ผู้กู้จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อให้มีภาระผูกพันแก่ทรัพย์ที่ประกันเงินกู้รายนี้ ถ้าผู้กู้ทำผิดสัญญาข้อนี้ถือว่าผู้กู้หลอกลวงอันเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดิน
ข้อ 5 ผู้กู้ยอมให้สัญญาว่า ถ้าผู้กู้ประพฤติผิดสัญญากู้นี้ ในข้อใดข้อหนึ่ง ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้เรียกร้องเงินกู้คืนทันที่และยอมเสียค่าเสียหายต่าง ๆ ตลอดจนค่าพาหนะที่ต้องเสียไปในการทวงถามและค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องให้แก่ผู้ให้กู้ทั้งสิ้น หากเป็นเรื่องผิดสัญญาชำระดอกเบี้ย ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยที่ค้างทบต้นได้ด้วย
ข้อ 6 คู่สัญญาตกลงกันว่าผู้กู้จะชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระเงินไม่ได้เป็นอันขาด

ลงชื่อ.................................................(ผู้กู้) ลงชื่อ....................................................(ผู้ให้กู้)
(..............................................................) (....................................................................)

ลงชื่อ..............................................(พยาน) ลงชื่อ...................................................(พยาน)
(..............................................................) (....................................................................)

ลงชื่อ......................................................(สามี / ภริยาให้ความยินยอม)
(..................................................)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์