สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป

สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป

สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ.……….
ทำที่………………………………………………………………………………….

ระหว่างข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………………..…………..….อายุ.............ปี
อาศัยอยู่บ้านเลขที่...........ถนน............................ตรอก/ซอย.............................ตำบล/แขวง........................ อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย”ฝ่ายหนึ่ง กับนาย/นาง/นางสาว……….…………………….………...อายุ............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่……… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่…………… เลขที่ดิน………..………ตำบล/แขวง…………………..……….อำเภอ/เขต……………………..………. จังหวัด……………………….ซึ่งมีเนื้อที่ดินประมาณ……………ไร่…………….งาน …………………..ตารางวา อันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย ไม่มีภาระติดพันแต่อย่างใดในราคาตารางวา ละ…………………บาท (…………………….…………………) รวมเป็นเงิน…………….บาท (………………………………) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง……………..………………. จำนวน…………………หลัง/คูหา…………………….ชั้น เลขที่………………ถนน…………………………..ตรอก/ซอย………………………ตำบล/แขวง…………………………. อำเภอ/เขต………….…………………จังหวัด…………………………ในราคา…………………...บาท (………………...……………………………)
รวมเป็นจำนวนเงินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น…………….…….. บาท
(………………………………………….)
ข้อ 2. ในวันทำสัญญานี้ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจำไว้ให้กับผู้ขายเป็นจำนวนเงิน……...…………..บาท (………………………..…………) โดยชำระเป็น………………………….เช็คธนาคาร……………………….. เลขที่…………………………ลงวันที่……………………………สั่งจ่ายจำนวนเงิน…………….…………บาท (……………………………………………….) ซึ่งผู้ขายได้รับไว้แล้วในวันทำสัญญานี้
ส่วนที่ยังค้างอยู่อีก…………………………..บาท (………………………………………...) ผู้ซื้อตกลงจะชำระให้ผู้ขายภายในกำหนด………………………วัน/เดือน นับแต่วันทำสัญญานี้ หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนไปวันเปิดที่ทำการ
ผู้ขายตกลงจะไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวตามสัญญานี้พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ณ สำนักที่ดิน………………………………….โดยปลอดภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และระหว่างสัญญานี้จะไม่กระทำด้วยประการใดอันเกี่ยวกับที่ดินอันจะทำให้ผู้ซื้อเสียหาย
ข้อ 3. ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้………………………… จะเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมแทนผู้…………………..สำหรับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้…………...………จะเป็นผู้ออก…………………………….
ข้อ 4. เงื่อนไขข้อตกลงอื่นๆ(หากมี)
ผู้ซื้ออาจลงชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้ โดยผู้ขายต้องยินยอมกรณีที่ดินที่ซื้อขายติดจำนอง ผู้ขายจะทำการไถ่ถอนก่อน หรือในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้ซื้อ
สัญญานี้ให้มีผลบังคับตกทอดมรดกไปยังคู่สัญญาของทั้งสองฝ่าย
ข้อ 5. หากผู้ซื้อผิดสัญญาไม่ไปรับทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน…………….…… ภายในกำหนดเวลาข้างต้น หรือไม่ชำระเงินส่วนที่ค้าง ผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายบอกเลิกสัญญาและริบเงินมัดจำทั้งหมดที่วางไว้ให้ผู้ขายได้ โดยไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆในกรณีที่ผู้ขายผิดสัญญาไม่ยอมไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้ซื้อ ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อเรียกเงินค่าปรับจำนวน………….……เท่าของจำนวนเงินมัดจำ กับยินยอมให้ผู้ซื้อฟ้องศาลบังคับให้ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญา

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ…………………………..………..(ผู้ขาย) ลงชื่อ………………..………..……..(คู่สมรสให้ความยินยอม)
(.........................................................) (.........................................................)

ลงชื่อ……………………..……………..(ผู้ซื้อ) ลงชื่อ…………………….…………..(คู่สมรสให้ความยินยอม)
(.........................................................) (.........................................................)

ลงชื่อ……………………..……………..(พยาน) ลงชื่อ…………………..…..………..(พยาน)
(.........................................................) (.........................................................)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์