สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม

เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้อนุญาต" และ "ผู้รับอนุญาต" ในเรื่องของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงทำสัญญากันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อ หน้าพยานทั้งสอง

สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

ทำที่…………………………….……….
………………………………………….

วันที่…………….เดือน……………..พ.ศ….……

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว………………………….…………………อายุ..............ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่………….. ตรอก/ซอย……….………….………..ถนน…………..………….……..ตำบล/แขวง……..………………อำเภอ/เขต………………..…….. จังหวัด………….………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้อนุญาต”
ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว ……...…………………อายุ………ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่………….. ตรอก/ซอย……….…….………..ถนน…………..………….……..ตำบล/แขวง……..…….…………อำเภอ/เขต……………..…….. จังหวัด……………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับอนุญาต” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน ดังมีข้อความ ต่อไปนี้
ข้อ 1. งานของผู้อนุญาต
ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม คือ ……………………………….………………….
เรื่อง/ชื่อ………………………………….……………….พิมพ์ครั้งที่………. ชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน…………… ……………………………………นามปากกา (ถ้ามี) ………………………………….………………………..
ข้อ 2. เงื่อนไขการอนุญาต
(1) ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ลิขสิทธิ์คำร้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสื่อดังต่อไปนี้
 หนังสือ/สิ่งพิมพ์ คือ ………………………………………………………………..
 เทปคาสเช็ต
 ซีดีรอม
 ไมโครฟิล์ม
 อื่น ๆ ระบุ …………………………………..
(ให้กาเครื่องหมายในช่อง  ตามเซ็นชื่อกำกับ ตามเจตนาของคู่สัญญา)
(2) ผู้รับอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ในงานวรรณกรรมเพื่อผิตสื่อตามที่ระบุไว้ใน ข้อ2.(1)
 กำหนดระยะเวลา ……………………ปี
 จำนวน…………..ครั้ง ครั้งละ ……………..เล่ม
 จำนวน…….ครั้ง กำหนดระยะเวลา….…ปี จำนวนสื่อที่อนุญาตให้ผลิต………..เล่ม/ตลับ/
แผ่น/ม้วน เพื่อจำหน่ายในนามของสำนักพิมพ์…………………………..…………………..โดยกำหนดราคาปกในประเทศ………………บาท (………………………)ต่างประเทศ…………………บาท (………...…………)
(3) การอนุญาตตาม ข้อ2.(1) และ ข้อ2.(2)
 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้ลิขสิทธิ์ตามสัญญานี้ ผู้อนุญาตจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมที่อนุญาตตามสัญญานี้เพื่อผลิตสื่อประเภทเดียวกับที่ระบุใน ข้อ2.(1)
 ผู้อนุญาตอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสัญญานี้
 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้สิทธิ์ตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้อนุญาตที่จะใช้ลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง
(4) ผู้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะผลิตสื่อที่ได้รับอนุญาตตามจำนวนที่กำหนดภายในอายุแห่งสัญญาและมีสิทธิที่จะจำหน่ายสื่อดังกล่าวต่อไปได้แม้ว่าอายุสัญญาได้สิ้นสุดลง แต่ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิที่จะผลิตสื่อใด ๆ อีกภายหลังจากผู้รับอนุญาตได้ผลิตสื่อครบจำนวนตามสัญญาแล้ว หรือภายหลังวันที่อายุแห่งสัญญาสิ้นสุดลง ผู้รับอนุญาตมีสิทธิจะจำหน่ายสื่อที่ผลิตตามสัญญานี้
 ในประเทศไทย
 ในต่างประเทศ คือ ………………………………………………..……………….…………
(5) ผู้รับอนุญาตจะมอบสื่อที่ผลิตตามสัญญานี้จำนวนทั้งสิ้น…………..เล่ม/ตลับ/แผ่น/ม้วน ให้แก่ผู้อนุญาตในแต่ละครั้งที่มีการผลิตสื่อ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อนุญาต โดยผู้รับอนุญาตจะไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด
(6) ถ้าผู้อนุญาตต้องการสื่อที่ผลิตเพิ่มเติมตามสัญญานี้จำนวน …………เล่ม/ตลับ/แผ่น/ม้วนผู้รับอนุญาตจะจำหน่ายให้แก่ผู้อนุญาตโดยมีส่วนลด…………..% จากราคาปก
ข้อ 3. ระยะเวลาการอนุญาต
(1) ผู้อนุญาตอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมตามที่ระบุในสัญญานี้ มีกำหนด เวลา…….. ปี นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาฉบับนี้ โดยเริ่มต้นวันที่……..เดือน……...…พ.ศ. …………และสิ้นสุดในวันที่ ………เดือน…………..พ.ศ. ..…….
(2) ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลง หากคู่สัญญาฝ่ายใดมีความประสงค์ที่จะให้สัญญานี้มีผลบังคับแก่คู่สัญญาต่อไปอีก ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นติดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อตกลงกัน
ข้อ 4. การจัดพิมพ์
(1) ผู้รับอนุญาตจะต้องผลิตสื่อตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จและวางจำหน่ายภายในเวลา ……….เดือนนับแต่วันที่ได้รับต้นฉบับที่สมบูรณ์และครบถ้วน
(2) ผู้อนุญาตจะต้องส่งต้นฉบับที่สมบูรณ์และครบถ้วนให้แก่ผู้รับอนุญาตภายในเวลา ……..เดือนนับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 5. ค่าตอบแทน
(1)  ผู้รับอนุญาตตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้อนุญาตในอัตราคำร้องละ ………….….. บาท (……………………..) โดยจะชำระภายใน………วัน นับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้
(2)  ผู้รับอนุญาตตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้อนุญาตในอัตราร้อยละ…..…… ของจำนวนสื่อที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต คูณด้วยราคาปกที่ระบุใน ข้อ 2.(2) เป็นเงิน………………บาท(……………...………..) โดยผู้รับอนุญาตจะจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
 ทั้งหมดภายใน ……… วัน นับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้
 แบ่งชำระเป็น 2 งวด โดย
งวดที่ 1. ผู้รับอนุญาตตกลงจ่ายเงินจำนวน …………..……บาท (…………………………)
ภายใน ………… วัน นับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้ ณ ……………………………………
งวดที่ 2. ผู้รับอนุญาตตกลงจ่ายเงินส่วนที่เหลือจำนวน …………บาท (……………………)
ภายใน ………… วัน นับแต่วันผลิตสื่อเสร็จเรียบร้อย
(3) การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ…………. ข้างต้น ผู้รับอนุญาตจะจ่ายโดยวิธี ……………………….
……………………………………………………ณ …………………………………………………….
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่จ่ายเงิน ผู้อนุญาตจะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาการจ่ายเงิน…..…วัน
(4) ในกรณีที่มีผู้อนุญาตหลายคน ผู้รับอนุญาตจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้อนุญาตแต่ละคน ดังนี้
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………..
(5) ผู้อนุญาตมีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้ โดยผู้รับอนุญาตจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่ระบุในประมวลรัษฎากรจากค่าตอบแทนที่จ่ายทุกครั้ง และผู้รับอนุญาตจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้อนุญาตทุกครั้ง ข้อ 6. การโอนสิทธิ
การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ตามสัญญานี้ ผู้รับอนุญาตจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นหรือโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อนุญาต
ข้อ 7. การแก้ไขดัดแปลง
ผู้รับอนุญาตรับรองว่าจะไม่แก้ไขดังแปลงหรือเพิ่มเติมคำร้องของผู้อนุญาตตามสัญญานี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาต
ข้อ 8. การระบุชื่อผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ และข้อมูลอื่น ๆ
ผู้รับอนุญาตจะระบุผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อผู้ผลิต ข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ข้อความที่แสดงว่างานนั้นมีลิขสิทธิ์ วัน/เดือน/ปี ที่โฆษณางานครั้งแรกให้ปรากฏในส่วนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนในสื่อที่ผลิตทุกเล่ม/ตลับ/แผ่น/ม้วน หรือให้ปรากฏบนสิ่งใดที่ผู้รับอนุญาตได้จัดทำออกเผยแพร่หรือจำหน่าย เพื่อประโยชน์ของผู้รับอนุญาตดังนี้ ค.ศ.…………หรือสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ……………… (ชื่อผู้สร้างสรรค์) …………………….. (ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์)………
(ชื่อผู้จัดพิมพ์/ผู้ผลิต)……………………….โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ข้อ 9. การต่อสู่คดี
(1) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์คำร้องและทำนองภายใต้สัญญานี้ผู้อนุญาตจะเข้าร่วมกับผู้รับอนุญาตในการต่อสู้คดี และผู้อนุญาตจะให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นประโยชน์ หรือเป็นพยานในการต่อสู้ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลของคดีละเมิดลิขสิทธิ์คำร้องภายใต้สัญญานี้ผู้รับอนุญาตและผู้อนุญาตตกลงจะรับผิดชอบฝ่ายละครึ่งหนึ่ง
หากงานวรรณกรรมที่อนุญาตให้ผลิตตามสัญญานี้ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้น และ/หรือผู้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะเป็นผู้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้น
(2) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นละเมิดลิขสิทธิ์คำร้องภายใต้สัญญานี้ ผู้อนุญาตตกลงมอบอำนาจในการร้องทุกข์ ฟ้องร้อง และดำเนินคดีให้แก่ผู้รับอนุญาตเพื่อดำเนินการแทนภายในอายุแห่งสัญญานี้
ข้อ 10. การบอกเลิกสัญญา
หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขแห่งสัญญาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่จงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขแห่งสัญญาดังกล่าว ทราบ พร้อมทั้งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อครบกำหนดเวลา 15 วันแล้ว หากคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือฟ้องร้องบังคับให้เป็นไปตามสัญญาได้
ข้อ 11. การระงับข้อพิพาท
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ เกิดขึ้นจากสัญญานี้หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์แห่งสัญญา ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายดำเนินการเจรจาตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายที่กล่าวอ้างว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้เสนอข้อพิพาทที่เกิดขึ้นต่อกรทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย หากมิอาจดำเนินการไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ภายใน 60 วัน ให้มอบข้อพิพาทดังกล่าวแก่อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ และให้อยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันดังกล่าว หรือหรือนำคดีไปสู่ศาลเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ 12. สัญญาเป็นโมฆะบางส่วน
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้เป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในสัญญานี้ และข้อสัญญาดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของสัญญาในส่วนอื่น ๆ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ……………………………………ผู้อนุญาต ลงชื่อ……………………………… ผู้รับอนุญาต
(………………………………………) (………………………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน ลงชื่อ………………………….……พยาน
(………………………………………) (………………………………)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์