สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

หนังสือนี้ทำขึ้นที่………….………………………………………………………………………….
เมื่อวันที่………เดือน…………. พ.ศ…………..

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………..……อายุ………ปี
อยู่บ้านเลขที่……..…ตรอก / ซอย………………….ถนน…………………...ตำบล / แขวง……….……………อำเภอ / เขต…………………….จังหวัด………………ถือบัตรประจำตัว..........................เลขที่………………ออกให้เมื่อวันที่…………..……..…. ณ……………………..บัตรสิ้นกำหนดอายุวันที่………………………….

ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอทำหนังสือฉบับนี้ให้กับบริษัท……………………………………………………จำกัด
โดย นาย/นาง/นางสาว……………………… ซึ่งเป็นนายจ้างของ นาย/นาง/นางสาว………..……….…..……
ลูกจ้างโดยเกี่ยวข้องกับผู้ค้ำประกัน………………………………..เป็นผู้ที่ข้าพเจ้ารู้จักคุ้นเคย มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติการณ์ในทางเสียหายแต่อย่างใด
หาก นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..…..ลูกจ้าง ได้ทำความเสียหายให้กับ......……….……………...……นายจ้าง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามในทางที่ว่าจ้างหรือ มิใช่ก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบ ในความเสียหายร่วม กับนาย/นาง/นางสาว…………….……….……...อย่างลูกหนี้ร่วม ยอมให้ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………นายจ้างใช้เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ15 ต่อปี นับแต่วันบอกกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ อีกทั้งให้มีอำนาจเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และการบังคับคดีได้อีกโสดหนึ่งด้วย

ข้อ 2. ในวันที่ทำสัญญานี้ ข้าพเจ้าได้นำหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นหลักประกันมอบให้กับ นาย/นาง/นางสาว ………………………..……………นายจ้าง ของนาย/นาง/นางสาว……………………...……………….ลูกจ้าง ดังนี้คือ………………………...…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
หลักทรัพย์ดังกล่าว นายจ้างจะคืนให้ เมื่อลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง โดยไม่มีความเสียหายแต่อย่างใด

ข้อ 3. ข้าพเจ้าผู้ค้ำประกัน ได้รับทราบระเบียบกฎข้อบังคับ และวินัยการทำงานของบริษัท…………………………………..จำกัด แล้ว
ข้อ 4. การบอกกล่าว
เมื่อลูกจ้าง ประพฤติผิดสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ……………………………………………ซึ่งทำไว้กับบริษัท……………………………………….จำกัด นายจ้าง และหากมีความเสียหายที่นายจ้างจะเรียกร้องเอง กับผู้ค้ำประกัน จะต้องส่งคำบอกกล่าว โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งคำบอกกล่าวให้ส่งไปยังที่อยู่ข้างต้น โดยทางไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียน

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ…………………………….ผู้ค้ำประกัน
(……………………………….)

ลงชื่อ…………………………….นายจ้าง
(……………………………….)
กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ…………………………….พยาน
(……………………………….)

ลงชื่อ…………………………….พยาน
(……………………………….)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์