05แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(สำหรับลูกค้า)

แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(สำหรับลูกค้า)

แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
(สำหรับลูกค้าเท่านั้น)

ชื่อ-นามสกุล(ลูกค้า) ...........................................................................................................................
ที่อยู่...................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................................................................
ชื่อพนักงานผู้ถูกประเมิน.....................................................................................................................
ตำแหน่ง.............................................................................................................................................
สังกัด................................................................ อัตราค่าจ้าง...............................................บาท/เดือน
ส่วนที่ 1 กรุณาให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนนลงในช่องว่างที่กำหนดให้
1) ความตรงต่อเวลาของพนักงานที่ไปพบท่าน .................................... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
2) การแต่งกาย ............................................... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
3) ความสุภาพของวาจา .................................... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
4) การรักษาความสะอาด ....................................... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
5) การนำเสนอข้อมูลทางบริษัทของพนักงาน ...................................... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
6) ความสะดวกในการติดต่อพนักงาน (ผู้ถูกประเมิน) .........................คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
7) ความกระตือรือร้นของพนักงานที่มีต่อการบริการคุณ ..................... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
8) ความรอบรู้ของพนักงาน ............................................... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
9) ความสามารถของพนักงานในการแก้ปัญหาให้กับคุณ ...................... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
10) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาให้กับคุณ .......................................... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)

ส่วนที่ 2 กรุณาแสดงความคิดเห็น
กรุณาแสดงความคิดเห็นถึงลักษณะข้อดีที่พนักงานที่ถูกประเมินมี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กรุณาแสดงความคิดเห็นถึงลักษณะข้อเสียที่พนักงานที่ถูกประเมินมี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................................
( ................................................................. )
ลูกค้าคนสำคัญ
วันที่ ................ /..................................... /....................
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะนำไปใช้ปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นตามลำดับ

หมายเหตุ : เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที่บริษัท.............................................จำกัด

ข้อมูลลับ
***ไม่ควรให้พนักงานเห็นข้อมูลในส่วนนี้เด็ดขาด เพราะอาจทำให้พนักงานไปกดดันลูกค้าจนผลประเมินเกิดความคลาดเคลื่อนได้***

เกณฑ์การประเมิน
90-100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ = ดีมาก
75-89 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ = ดี
60-74 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ = ปานกลาง
50-59 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ = ควรปรับปรุง
40-49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ = ให้พักงาน หรือ ตัดเงินเดือน
*****ต่ำกว่า 39 คะแนนลงมาสมควรพิจารณาให้ออกจากงานสถานเดียว*****

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์