04แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน(สำหรับเพื่อนร่วมงาน)

แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน(สำหรับเพื่อนร่วมงาน)

แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน
(สำหรับเพื่อนร่วมงานเท่านั้น)

ชื่อ-นามสกุล(เพื่อนร่วมงาน)ผู้ประเมิน..................................................................................................ตำแหน่ง..............................................................................................................................................
ชื่อพนักงานผู้ถูกประเมิน.....................................................................................................................
ตำแหน่ง..............................................................................................................................................
สังกัด................................................................ อัตราค่าจ้าง...............................................บาท/เดือน
ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ................ระหว่างวันที่ .............................. ถึง ..................................

ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนตัวของคุณกับผู้ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ที่ช่องที่คุณต้องการ)
1) คุณรู้จักเพื่อนร่วมงานคนดังกล่าว (ผู้ถูกประเมิน) หรือไม่
รู้จัก ไม่รู้จัก
2) รู้จักมาแล้วกี่ปี (ถ้าไม่รู้จักให้ข้ามไปตอบข้อที่ 3)
น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี
3) คุณทำงานอยู่ในแผนกเดียวกันหรือไม่
ทำงานอยู่แผนกเดียวกัน ไม่ได้ทำงานอยู่แผนกเดียวกัน
4) การเคารพกฎระเบียบของบริษัท
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
5) ความเคารพเพื่อนร่วมงาน
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
6) บุคลิกภาพ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง

7) การดูแลความสะอาด
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
8) มารยาทในการพูด
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
9) การแต่งกาย
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
10) ความปลอดภัยในการทำงาน
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง

ส่วนที่ 2 ผลงานของพนักงานที่ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ที่ช่องที่คุณต้องการ)

ผลงาน
ค่าน้ำหนัก ดีกว่าที่กำหนดไว้
(10 คะแนน) ตามที่กำหนดไว้
(7 คะแนน) ต่ำกว่ามาตรฐานที่ต้องการ
(4 คะแนน)
11) ปริมาณผลงานที่ออกมา เปรียบเทียบกับคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
10
12) คุณภาพผลงาน พิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความประณีตในการทำงาน
10
13) ผลงานถูกส่งตามกำหนดที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการทำงานเปรียบเทียบกับเวลาที่ได้รับการกำหนดไว้
10
14) ความคุ้มค่าต่อทรัพยากรที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ พิจารณาจากทรัพยากรต่างๆที่ทางบริษัทได้จัดไว้ให้ว่าคุ้มค่ากับคุณภาพผลงานที่ออกมาหรือไม่
10
15) ผลลัพธ์ของงานที่ปฏิบัติได้ เปรียบเทียบกับจากผลงานกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานที่มุ่งหมายไว้
10
16) ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 10
17) การปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
10
18) การทำงานเป็นทีม
10
19) จริยธรรม
10

ส่วนที่ 3 คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผู้ถูกระเมิน ได้แก่ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่พึงมี ( กรุณาใส่คะแนนลงในช่องว่าง...... โดยกำหนดให้ทุกข้อมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน )

20) การให้ความร่วมมือต่อผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ ............................ คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

21) ความสามารถในการวางแผนการทำงาน ............................... คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

22) ความน่าไว้วางใจในการทำงาน ............................................. คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

23) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ........................ คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

24) ความรวดเร็วในการตัดสินใจ ................................................ คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

25) ความสามารถในการปฏิบัติงาน ............................................ คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

26) ความพยายามอุตสาหะในการทำงาน .................................... คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

27) ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน ......................................... คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

28) มนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ........................................... คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

29) ความสามารถในการเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย ................. คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ส่วนที่ 4 กรุณาแสดงความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานผู้ถูกประเมิน (โปรดระบุ)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................................
( ................................................................. )
ตำแหน่ง ...............................................................
เพื่อนร่วมงาน
วันที่ ................ /..................................... /....................

**************************************ลับที่สุด***************************

*** หมายเหตุ ***
***ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ให้พนักงานที่ทำการประเมินตนเองได้ทราบ***
ส่วนที่ 1
ข้อ 1 ถึงข้อ 3 ไม่มีการคิดคะแนน
ข้อ 7 ถึงข้อ 10 มีการคิดคะแนนดังต่อไปนี้
ข้อละ 10 คะแนน
ดีมาก = 10 คะแนน ดี = 8 คะแนน ปานกลาง = 6 คะแนน พอใช้ = 4 คะแนน ควรปรับปรุง = 2 คะแนน
ส่วนที่ 2 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ดีกว่าที่กำหนดไว้ = 10 คะแนน ตามที่กำหนดไว้ = 7 คะแนน ต่ำกว่ามาตรฐานที่ต้องการ = 4 คะแนน
ข้อละ 10 คะแนน
ส่วนที่ 3 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ดีมาก = 80-100 ดี = 60-79 ปานกลาง = 40-59 ควรปรับปรุง 0-39
เกณฑ์การประเมินทั้งหมดสรุปดังนี้ คะแนนเต็ม 260 คะแนน
ผลการประเมินระดับ ดีมาก ต้องได้คะแนน 230 – 260คะแนน
ผลการประเมินระดับ ค่อนข้างดี ต้องได้คะแนน 200 – 229 คะแนน
ผลการประเมิน ระดับปานกลาง ต้องได้คะแนน 170 – 199 คะแนน
ผลการประเมินระดับ ควรแจ้งพนักงานให้ปรับปรุงตัว ต้องได้คะแนนที่ต่ำกว่า 169 คะแนนลงมา

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์