01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้าง)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้าง)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)

ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน............................................................. ตำแหน่ง..............................................
ชื่อพนักงานที่ถูกประเมิน.......................................................... ตำแหน่ง.............................................
สังกัด................................................................ อัตราค่าจ้าง...............................................บาท/เดือน
ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ .....................................ระหว่างวันที่ .............................................. ถึง ................................................................................

ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนตัวของผู้ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ที่ช่องที่คุณต้องการ)
1) ความตรงต่อเวลา
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
2) การเคารพกฎระเบียบของบริษัท
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
3) ความเคารพเพื่อนร่วมงาน
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
4) มารยาทในการพูด
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
5) การแต่งกาย
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
ส่วนที่ 1 กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
ดีมาก = 10 คะแนน ดี = 8 คะแนน ปานกลาง = 6 คะแนน พอใช้ = 4 คะแนน ควรปรับปรุง = 2 คะแนน
ส่วนที่ 2 ผลงานของพนักงานที่ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ที่ช่องที่คุณต้องการ)

ผลงาน ดีกว่าที่กำหนดไว้

(5 คะแนน) ตามที่กำหนดไว้

(3 คะแนน) ต่ำกว่ามาตรฐานที่ต้องการ
(2 คะแนน)
6) ปริมาณผลงานที่ออกมา (เปรียบเทียบกับคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย)
7) คุณภาพผลงาน (พิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความประณีตในการทำงาน)
8) ผลงานถูกส่งตามกำหนดที่ได้รับมอบหมาย (พิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการทำงานเปรียบเทียบกับเวลาที่ได้รับการกำหนดไว้)
9) ความคุ้มค่าต่อทรัพยากรที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ (พิจารณาจากทรัพยากรต่างๆที่ทางบริษัทได้จัดไว้ให้ว่าคุ้มค่ากับคุณภาพผลงานที่ออกมาหรือไม่)
10) ผลลัพธ์ของงานที่ปฏิบัติได้ (เปรียบเทียบกับจากผลงานกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานที่มุ่งหมายไว้)

ส่วนที่ 3 คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผู้ถูกระเมิน ได้แก่ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่พึงมี ( กรุณาใส่คะแนนลงในช่องว่าง...... โดยกำหนดให้ทุกข้อมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน )
11) การให้ความร่วมมือต่อผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ ............................ คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

12) ความสามารถในการวางแผนการทำงาน ............................... คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

13) ความน่าไว้วางใจในการทำงาน ............................................. คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

14) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ........................ คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

15) ความรวดเร็วในการตัดสินใจ ................................................ คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

16) ความสามารถในการปฏิบัติงาน ............................................ คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

17) ความพยายามอุตสาหะในการทำงาน .................................... คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

18) ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน ......................................... คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

19) มนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ........................................... คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

20) ความสามารถในการเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย ................. คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ส่วนที่ 4 กรุณาแสดงความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานผู้ถูกประเมิน (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*** หมายเหตุ ***
เกณฑ์การประเมินทั้งหมดสรุปดังนี้ คะแนนเต็ม 175 คะแนน
ผลการประเมินระดับ ดีมาก ต้องได้คะแนน 151 – 175 คะแนน
ผลการประเมินระดับ ดี ต้องได้คะแนน 101 – 150 คะแนน
ผลการประเมินระดับ ควรแจ้งพนักงานให้ปรับปรุงตัว ต้องได้คะแนนที่ต่ำกว่า 100 คะแนนลงมา

ลงชื่อ ...........................................................................
( ................................................................. )
ตำแหน่ง ...............................................................
ผู้บังคับบัญชาที่ทำการประเมิน
วันที่ ................ /..................................... /....................

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์