สัญญาว่าจ้าง(แบบมีระยะเวลา)

เอกสารนี้เป็นสัญญาว่าจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาการทำงาน ได้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

หนังสือสัญญาว่าจ้างแบบมีระยะเวลา

หนังสือสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นที่ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/อื่น ๆ (ระบุ)....................................................จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ..................... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ............................. ตำบล/แขวง .................................. อำเภอ/เขต................................จังหวัด ..................................... เมื่อวันที่ ...........เดือน ...........................พ.ศ..............
ระหว่าง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/อื่น ๆ (ระบุ)…....................................................จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย / นาง / นางสาว .......................................................อาศัยอยู่บ้านเลขที่ …........... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ............................. ตำบล/แขวง ............................ อำเภอ/เขต..........................จังหวัด ...................... บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่........................... ออกโดย............................. ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ้าง และ “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับจ้าง ทำงานในตำแหน่ง.....................................................ฝ่าย / แผนก....................................... และ / หรือตามที่ “ผู้ว่าจ้าง” กำหนด
ข้อ 2. “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้ “ผู้รับจ้าง” ในอัตราค่าตอบแทนเป็นเงิน จำนวน........................บาท(........................................................)ต่อเดือน นับตั้งแต่วันที่............เดือน……………...........พ.ศ......................จนถึง วันที่..........เดือน................พ.ศ................ โดยทั้งนี้ “ผู้รับจ้าง” จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 3% ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ของค่าตอบแทนในแต่ละงวด ทั้งนี้ “ผู้ว่าจ้าง” จะทำการชำระค่าตอบแทนข้างต้น ทุกวันที่............ ของเดือน ณ ที่ทำการบริษัท
ข้อ 3. วันเวลาทำงานปกติ เวลาพัก และวันหยุดประจำสัปดาห์ของบริษัท มีดังนี้
3.1 วันทำงานปกติ คือ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
3.2 วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์
3.3 เวลาพัก “ผู้ว่าจ้าง”จะจัดเวลาพักให้กับ”ผู้รับจ้าง” มีเวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง
ข้อ 4. “ผู้รับจ้าง” ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของ”ผู้ว่าจ้าง” หรือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามระเบียบ หรือ ข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ”ผู้ว่าจ้าง” ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะพึงมีโดยเคร่งครัด หาก”ผู้รับจ้าง” ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม “ผู้ว่าจ้าง” จะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่”ผู้รับจ้าง”ตามข้อบังคับทันที
ข้อ 5. “ผู้รับจ้าง”สัญญาว่าหากกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ หรือยอมรับให้บุคคลอื่น ทำการใดโดยเจตนา หรือ กระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้”ผู้ว่าจ้าง”ได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม “ผู้รับจ้าง” ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่”ผู้ว่าจ้าง”โดยครบถ้วน
ข้อ 6. “ผู้รับจ้าง” จะไม่รับจ้างทำงานให้บุคคลอื่น หรือดำเนินกิจการไม่ว่าด้วยตนเองหรือตัวแทนหรือเข้าไปมีประโยชน์ได้เสียในกิจการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันหรือเป็นการเสียหายแก่กิจการของ”ผู้ว่าจ้าง”
ข้อ 7. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเพื่อความเหมาะสม “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การทำงาน สถานที่ที่ทำงานและวันเวลาทำงานปกติของ”ผู้รับจ้าง”ได้ และ”ผู้รับจ้าง” ตกลงยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 8. ถ้า”ผู้รับจ้าง” มีความประสงค์ต้องการจะลาออกจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้”ผู้รับจ้าง” ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ ”ผู้ว่าจ้าง”ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ข้อ 9. หาก “ผู้รับจ้าง” ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่ง ทาง “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ “ผู้รับจ้าง” โดย “ผู้รับจ้าง” ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยดีตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ...........................................ผู้รับจ้าง
(………………………………………… )

ลงชื่อ ...............................................ผู้ว่าจ้าง
(………………………………………….)

ลงชื่อ ..................................................พยาน
(………………………………………….)

ลงชื่อ ....................................................พยาน
(………………………………………… )

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์