หนังสือสัญญานายหน้า

เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ให้ัสัญญา" และ "นายหน้า" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

หนังสือสัญญานายหน้า

ทำที่………………………………………
.............................................................

วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……………

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว..............................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่..............
ถนน...............................ตรอก/ซอย...................................ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต............................จังหวัด..................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่....................................ออกให้โดย........................................... ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง
อีกฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว...............................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่................
ถนน.............................ตรอก/ซอย..................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด...................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.......................................ออกให้โดย....................................... ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า “นายหน้า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญา มีข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ 1. นายหน้า ตกลง จะทำหน้าที่เป็นนายหน้า ให้กับ ผู้ให้สัญญา ซึ่งเป็นเจ้าของ...................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................โดยมีความประสงค์จะขายทรัพย์ดังกล่าว
ข้อ 2. นายหน้าตกลงจะเป็นผู้ติดต่อหาผู้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญา กับผู้ซื้อจนเสร็จ
ข้อ 3. หากผู้ให้สัญญาสามารถขายทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นได้ เนื่องจากผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้ให้สัญญาได้ขายทรัพย์ ได้ในราคาไม่ต่ำกว่า.........................................บาท ผู้ให้สัญญาตกลงจ่ายเงินค่านายหน้าให้เป็นจำนวนเงิน.............................บาท (...................................................) โดยตกลงจะชำระเป็นงวด ๆ ดังนี้
ก. ในวันที่มีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย จะจ่ายให้เป็นเงิน.......................บาท หรือตามอัตราร้อยละ..........ของจำนวนมัดจำที่ผู้ซื้อได้ชำระให้
ข. ในวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับเงินครบถ้วนจากผู้ซื้อ ส่วนที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด
ค. ในกรณีที่มีการจดทะเบียนซื้อขายกัน และ ผู้ให้สัญญา ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อครบถ้วนผู้ให้สัญญา จะชำระค่านายหน้าทันที่ หรือ ภายในสองวัน ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ
ข้อ 4. ในกรณีที่ นายหน้า ได้ค่านายหน้า จากผู้ซื้อ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องชำระค่านายหน้า
ข้อ 5. ในกรณีที่นายหน้าสามารถขายทรัพย์ได้เกินหรือสูงไปกว่าที่ตกลงในสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาตกลงให้จำนวนเงินส่วนที่เกินเป็นของนายหน้า โดยนายหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบมีภาระเป็นผู้เสียภาษีอากรค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าธรรมเนียม ต่างๆ เกี่ยวกับการโอนเฉพาะส่วนที่เกินซึ่งนายหน้าเป็นผู้ได้รับเงิน
ข้อ 6. ผู้ให้สัญญาตกลงจะให้ค่าใช้จ่ายแก่นายหน้าเท่าที่จำเป็นสำหรับในกรณีที่หาผู้ซื้อมาทำสัญญาซื้อทรัพย์สำเร็จ เป็นเงินอีก....................บาท(..........................................)
ข้อ 7. สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่.....เดือน..............พ.ศ..........จนถึงวันที่......เดือน...............พ.ศ.........หากนายหน้ายังไม่สามารถหาผู้ซื้อ มาทำสัญญาซื้อขายได้สำเร็จ ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันเลิกกันโดยไม่จำต้องบอกกล่าว
ข้อ 8. ในกรณีที่นายหน้าทำหน้าที่ผิดสัญญานายหน้า ทำให้ผู้ให้สัญญาเสียหายผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายจากนายหน้าได้อีก
ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาไม่ยอมขายทรัพย์ เมื่อนายหน้าได้ชี้ช่องและจัดการให้ได้เข้าทำสัญญาแล้ว ผู้ให้สัญญา ตกลงยอมชำระเงินให้กับนายหน้า ตามสัญญานี้เว้นแต่ในกรณี ทรัพย์ที่ขายถูกทางราชการเวนคืน หรือมีคำสั่งศาลห้ามจำหน่ายอันมิใช่เป็นความผิดของผู้ให้สัญญา
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันด้วยดีตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ฉบับนี้สำหรับ..............................

ลงชื่อ....................................................(ผู้ให้สัญญา)
(..........................................................)

ลงชื่อ....................................................(นายหน้า)
(..........................................................)

ลงชื่อ....................................................(พยาน)
(..........................................................)

ลงชื่อ....................................................(พยาน)
(..........................................................)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์