หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง

หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการ...............................................................

ทำที่........................................................
............................................................
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ...................
หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท.................................จำกัด โดยนาย/นาง/นางสาว..................................
กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่................ถนน..............................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง "
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท............................................จำกัด โดยนาย/นาง/นางสาว.........................................................
กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่................ถนน..............................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................ซึ่งต่อไปสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. การงานที่ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างให้ทำการปลูกสร้าง...................................................ในโครงการ....................................
แบบ................................................พื้นที่................................................( ตารางเมตร )จำนวน..........................................อยู่ที่ซอย................................................ตำบล/แขวง......................................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................................ให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญานี้ทุกประการ
สัญญานี้มีแบบรูปและรายละเอียดที่แนบสัญญา และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ คือ
1.1 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน.............................แผ่น
1.2 แบบแปลนทางสถาปัตยกรรม จำนวน.............................แผ่น
1.3 แบบแปลนทางวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน..............................แผ่น
1.4 แบบแปลนทางสุขาภิบาล จำนวน..............................แผ่น
1.5 แบบแปลนทางไฟฟ้า จำนวน..............................แผ่น
1.6 รายการประกอบแบบ จำนวน..............................แผ่น
ข้อ 2. การตกลงของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารตามที่กำหนดในสัญญาข้อ 1. โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของ วัสดุ สัมภาระที่ดี ใช้เครื่องมือดี และช่างฝีมือดี เพื่อทำการก่อสร้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ข้อ 3. ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง
การจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างเหมา รวมทั้งวัสดุสิ่งของสัมภาระและค่าแรงงานและภาษีต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................บาท (.................................................)ตามใบเสนอราคาของผู้ว่าจ้าง ในวันทำสัญญานี้ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ........................บาท (......................................................) ส่วนที่ค้างเป็นจำนวนเงิน.......................บาท (............................................) ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างแต่ละเดือนทุกๆวันที่..................ของเดือน โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ตามเนื้องานที่ได้ก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้วัดจริง แต่ละงวดเดือนของงานตลอดไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของสัญญา
ข้อ 4. หลักประกันของผู้ว่าจ้าง
4.1 ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือของธนาคาร...................................................เลขที่..............................ลงวันที่..................................จำนวนเงิน...............................บาท(..............................................) มอบให้ผู้กับผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระเงินมัดจำงวดแรก หลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อ..............................................................................
4.2 เพื่อเป็นหลักประกันการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างได้หักไว้นี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนให้ผู้รับจ้างเมื่อการก่อสร้างตามสัญญาแล้วเสร็จ โดยผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงาน และจ่ายเงินค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายแล้ว โดยผู้รับจ้างจำทำหนังสือขอรับคืนเงินค้ำประกันที่หักไว้ทั้งหมด ไปยังผู้ว่าจ้าง
4.3 ผู้รับจ้างตกลงค้ำประกันผลงานการก่อสร้างตามสัญญานี้ เป็นระยะเวลา 365 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน..........................บาท (......................................................) หรือให้ผู้รับจ้างจัดหาหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งหรือบริษัทประกันภัยค้ำประกันในวงเงินและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
ข้อ 5. ระยะเวลาในการทำงาน
ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเริ่มลงมือทำงาน ณ สถานที่ที่กำหนดตั้งแต่วันที่..........เดือน........................พ.ศ............และจะทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่.........เดือน......................พ.ศ............รวมเป็นระยะเวลาก่อสร้าง...................วัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดระยะเวลาก็ดีหรือมีเหตุให้เชื่อถือได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ดี หรือมีเหตุให้เชื่อถือได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลาก็ดี หรือล่วงกำหนดเวลา แล้วเสร็จ บริบูรณ์ไปแล้วก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้น จากความรับผิด ตามสัญญานี้
ข้อ 6. หน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง
6.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบ และรายละเอียดในแต่ละงวดงาน และผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยชำระให้ภายใน...............................วัน นับแต่วันที่ออกใบตรวจรับงานที่จ้าง
6.2 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จำทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากรูปแบบ และรายการก่อสร้างเดิม หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานจะต้องคิดราคากำหนดเวลา กำหนดชำระเงิน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง บันทึกหรือข้อตกลงดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
6.3 ผู้ว่าจ้างมีอำนาจและสิทธิสั่งหยุดงานก่อสร้างได้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเห็นว่างานที่ผู้รับจ้างปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ
6.4 ผู้ว่าจ้างมีอำนาจและหน้าที่ในการสั่งรื้อทำใหม่ แก้ไข หรือซ่อมแซมงานที่ได้ทำไปแล้ว แต่ไม่ได้คุณภาพฝีมือตามต้องการ หรือใช้วัสดุหรือกระทำไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและข้อกำหนดประกอบแบบโดยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขงานนั้นภายใน................วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
6.5 หากเห็นว่าคนงานหรือหัวหน้าคนงานของผู้รับจ้าง หรือผู้ทำงานให้ผู้รับจ้างคนหนึ่งคนใดในโครงการ มีความประพฤติไม่เรียบร้อย เช่น ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน ในเวลางาน หรือ เกเรหรือฝ่าฝืนคำสั่งคำแนะนำ หรือฝีมือช่างไม่ดีตามมาตรฐาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิออกหนังสือถึงผู้รับจ้างให้ผู้รับจัดหาคนใหม่มาแทนภายใน...............................วัน
6.6 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงินค่างวดการก่อสร้างเมื่อพบว่า
6.6.1 ผู้รับจ้างไม่แก้ไขซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย หรือบกพร่องตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของ
ผู้ว่าจ้างตรวจรับมอบงาน ตรวจพบ
6.6.2 เมื่อลูกจ้างโครงการ ได้เรียกร้องหรือฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ตามกฎหมาย เพื่อเรียกค่าเสีย ค่าจ้าง ค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับจ้าง และการเรียกร้องดังกล่าวนั้น ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนั้น แล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้าง ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชำระแก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างโดยผู้รับจ้างจะไม่ได้โต้แย้งทั้งสิ้น
6.6.3 ภายหลังการตรวจรับมอบงานแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงินงวดต่อไป หากตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นในผลงานที่ตรวจรับแล้วในงวดก่อนหน้านี้ และผู้รับจ้างเพิกเฉยที่จำทำการซ่อมแซมให้เสร็จทันก่อนมีการเบิกเงินงวดที่ทำการเบิกต่อไป
6.6.4 หากผู้รับจ้างไม่กระทำการ หรือกระทำการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งทางผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้า.................................วัน
ข้อ 7. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ และดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุตามความมุ่งหมายของผู้ว่าจ้าง และสัญญาว่าจะทำงานโดยไม่มีรูปแบบและรายละเอียดเป็นอันขาด โดยจะรักษารูปแบบและรายละเอียดไว้ ณ สถานที่ทำงานให้เรียบร้อยและเปิดเผยเพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนตรวจดูได้ทุกเวลา
7.2 ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ ไปให้บุคคลอื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการรับจ้างช่วงผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ช่วงไปนั้นทุกประการ
7.3 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลงานที่รับผิดชอบนี้ตลอดเวลาที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือจะมอบให้บุคคลอื่นดูแลแทนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้รับจ้างแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือและถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนผู้ดูแลงานแทนจะต้องแจ้งชื่อผู้นั้น ให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือทุกครั้ง คำสั่งต่างๆซึ่งได้แจ้งแก่ ผู้แทนของผู้รับจ้าง ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้ว
7.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้มีคุณวุฒิตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสมพร้อมทั้งเซ็นควบคุมงานตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ของงานก่อสร้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งบุคลากรดังกล่าวอยู่ประจำ ณ หน่วยงานก่อสร้าง โดยจะต้องทำหนังสือแต่ตั้งแสดงประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายยื่นต่อผู้ว่าจ้าง ภายใน...........................วัน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามสัญญา
7.5 หากมีการทำงานล่วงเวลาก่อน 8.00 น. และหลัง 17.00 น. ในวัน จันทร์-เสาร์ วันอาทิตย์ทั้งวันและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งวัน ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างในอัตรา ตำแหน่ง วิศวกร วันละ .........................บาท ช่างควบคุมงานวันละ...............................บาท นับแต่วันเริ่มดำเนินการ โดยชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยตรง
การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตนตามวรรคหนึ่งนอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างแก่
ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้วยังถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้
7.6 เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้วหรือผู้รับจ้างคนใหม่ในกรณีผู้
รับจ้างผิดสัญญา และผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาถ้ามีเหตุชำรุดบกพร่องเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ภายในกำหนด..............ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดบกพร่องนั้นเกิดจากความบกพร่อง นั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างจะเป็นโดยทำไว้ ไม่เรียบร้อยหรือใช้สิ่งของไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับทำ การแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยไม่คิดเอาสิ่งของ ค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีกถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่แก้ไขซ่อมแซมภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นเริ่มต้น หรือแก้ไขซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อื่นให้ทำงานจ้างนั้นแทนผู้รับจ้างได้
ถ้างานที่จ้างเกิดชำรุดบกพร่องเสียหาย หลังจากระยะเวลาที่กำหนดตามข้างต้น ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย
ในกรีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิจ้างบุคคลอื่นทำงานจ้างแทนผู้รับจ้าง ตามข้อ 7.6 วรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างย่อมจ่ายค่าจ้าง ค่าสิ่งของ ค่าคุมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง
7.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่พักคนงานและบริวารของผู้รับจ้าง ให้อยู่นอกเขตบริเวณก่อสร้างที่รับจ้างและจะต้องจัดหาไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ข้อ 8. คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
8.1 วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องเป็นวัสดุใหม่คุณภาพดีจากโรงงานตามที่ระบุในแบบแปลน และข้อกำหนดประกอบแบบ และหรือตามความเห็นของตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบอนุมัติซึ่งจะนำมาใช้ในการก่อสร้างติดตั้งได้แต่การอนุมัตินี้ไม่เป็นเหตุ ให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ เมื่อปรากฏภายหลังว่าวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านั้นมิได้มาจากโรงงานผู้ผลิตที่ผู้รับจ้างเคยอ้างอิงและหรือคุณภาพไม่ดีพอ
8.2 หากปรากฏว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่าหรือผิดไปจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบแปลนก่อสร้าง และข้อกำหนดประกอบแบบ หรือผิดจากที่ได้รับอนุมัติและติดตั้งไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะสั่งทำใหม่หรือแก้ไขจนเป็นที่พอใจ และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้หรือ หากผู้ว่าจ้างยอมรับเอาผลงานนั้นผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินชดเชยความเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดการล่าช้า เพราะเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการต่อระยะเวลาของสัญญาไม่ได้

ข้อ 9. กรรมการตรวจการจ้าง
9.1 ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างหรอผู้ควบคุมงานแทนกรรมการตรวจการจ้างไว้ประจำ ณ ที่ทำการจ้างนี้ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือถ้าส่งทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานแทนมีสิทธิเข้าไปตรวจงาน ได้ทุกเวลาผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร
9.2 ก่อนหรือระหว่างทำงานที่จ้าง ถ้าปรากฏว่าแบบหรือรายการประกอบแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้คลาดเคลื่อนผิดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนของกรรมการตรวจการจ้าง ถ้าคำวินิจฉัยอันหนึ่งอันใดถูกต้องตรงกับรายละเอียดที่ปรากฏในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือว่าเป็นอันเด็ดขาด ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำการนั้นๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้รายการนี้คลาดเคลื่อน หรือมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดจะต้องมิใช่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
9.3 กรณีที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมแทนกรตรวจการจ้างผู้รับจ้างยอมให้กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานแทน มีอำนาจตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญารูปแบบและรายละเอียด และถ้าผู้รับจ้างขัดขืน ให้กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานแทนกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดกิจการนั้นได้ชั่วคราว และความล่าช้านี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายทำการออกไปมิได้
ข้อ 10. การต่อสัญญา
10.1 การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้าง จะเกิดขึ้นได้ก็โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างและกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
10.2 การขอขยายระยะเวลาก่อสร้างของผู้รับจ้าง โดยอ้างว่ากรณีมีเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน หรือมีเหตุดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้โดยอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร แต่กรณีดังกล่าวไม่เป็นการผูกมัดผู้ว่าจ้างที่อนุมัติเสมอไป
เหตุสุดวิสัยตามวรรคหนึ่ง มิได้หมายความรวมถึงภัยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจหรือทางการเมือง
ข้อ 11. การส่งมอบงานล่าช้า
ถ้าผู้รับจ้างทำงานล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยมิได้รับการต่ออายุสัญญาจากผู้ว่าจ้างโดยชอบ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันวันละ...........................บาท (............................................)นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน หรือจนกว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่ และหากผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาเมื่อใด ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกผู้รับจ้างชดใช้ค่าปรับ ค่าควบคุมงาน ค่าแจ้งงาน ค่าเสียหาย และมีสิทธิริบวัสดุอุปกรณ์ ค่างานที่ทำไปแล้วให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้างโดยไม่ได้โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
ข้อ 12. การบอกเลิกสัญญา
ก่อนหรือระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญานี้ หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีเช่นที่จะกล่าวต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ได้ทันทีโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
12.1 ผู้รับจ้างมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดต้องรับโทษทางอาญา คดีอาญาใดๆ หรือคดีอันเกิดจากความผิดจากการใช้เช็ค
12.2 ปฏิเสธหรือละเลยไม่จัดหาช่างฝีมือดีและจำนวนมากเพียงพอแก่ปริมาณงาน มาดำเนินการก่อสร้างให้เป็นผลดีและก้าวหน้าแก่งานก่อสร้างนี้ หรือทำการโกงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่าจะฉ้อโกงวัสดุหรือพยายามจะใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องตามตัวอย่าง หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างและตามแบบแปลน และข้อกำหนดประกอบแบบก่อสร้าง
12.3 ทำงานล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร
12.4 หยุดงานก่อสร้างติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน หรือละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร
12.5 ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาด คำสั่ง คำแนะนำของสถาปนิก วิศวกร โครงสร้าง วิศวกรระบบ หรือผู้แทนของผู้
ว่าจ้าง ซึ่งได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีแก่งานก่อสร้าง
12.6 ไม่ปฏิบัติหรือละเมิดสัญญาจ้างก่อสร้างข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ
12.7 เมื่อผู้ว่าจ้างเล็งเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามเวลาสมควรหรือทำงานล่าช้ากว่า
แผนงานหลักที่ได้จัดส่งให้กับผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเหตุผลสมควร
12.8 ผู้รับจ้างตกลงให้บุคลากรของผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้างทันที่ที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา
จากผู้ว่าจ้าง
12.9 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างและต้องชำระค่าเสียหายผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ...........ต่อปี ของค่าเสียหายนั้นด้วย
ข้อ 13. การเรียกค่าเสียหาย
เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้
13.1 ริบเงินประกันและหรือหลักประกันที่ผู้รับจ้าง ได้มอบให้ไว้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมดตามข้อ 4
13.2 ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
13.3 เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง จนงานแล้วเสร็จ
บริบูรณ์
13.4 เรียกค่าเสียหายอื่นๆอันพึงมี โดยทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญานี้
13.5 ผู้รับจ้างยินยอมให้ บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆที่ได้นำมาใช้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆไม่ได้เลยและยอมให้ผู้ว่าจ้างระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ในกรณีที่ต้องจ้างบุคคลอื่นทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ หากปรากฏว่าเงินค่างานที่เหลือไม่ พอจ่ายสำหรับงานนี้เท่าใด ผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างหักเงินจำนวนนั้นจากค่าจ้างที่ค้างชำระตามวรรคหนึ่งและยินยอมรับผิดชดใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน
ข้อ 14. การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
14.1 ถ้าผู้รับจ้างหรือบริวารของ ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างโรงงาน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆลงในบริเวณที่รับจ้างก็ดีทำให้หลุมเป็นบ่อก็ดี ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการรักษาความสะอาดตลอดเวลาที่ทำงานจ้างและเมื่องานจ้างแล้วเสร็จจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยและขนเศษ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งที่รกรุงรังออกไปให้พ้นบริเวณที่รับจ้าง พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่รับจ้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ที่ผู้ว่าจ้างจะใช้การได้ทันที
14.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมทั้งป้องกันมิให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับอันตราย จากการปฏิบัติงานก่อสร้างหากมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดแก่คนงานหรือประชาชนเนื่องจากก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว
ข้อ 15. หากมีกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากปฏิบัติตามสัญญานี้ คู่สัญญานี้ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ดำเนินคดีที่ศาลแพ่งกรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียว
หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยดีตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ฉบับนี้ไว้สำหรับ......

ลงชื่อ..............................................ผู้ว่าจ้าง
(......................................................)
บริษัท..............................................จำกัด

ลงชื่อ..............................................ผู้รับจ้าง
(......................................................)
บริษัท..............................................จำกัด

ลงชื่อ.............................................. พยาน
(......................................................)

ลงชื่อ.............................................. พยาน
(......................................................)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์