หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)

- การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทนและการกระทำนั้นมีผลทาง กฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเอง - การมอบอำนาจให้ทำกิจการใด ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือการมอบอำนาจให้ทำกิจการนั้น ก็ต้องทำเป็นหนังสือ เช่น การซื้อขายที่ดินกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ

หนังสือมอบอำนาจ
(ทั่วไป)

ทำที่………………………………………….
……………………………………………….

วันที่………เดือน……………………….พ.ศ.………..

ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………………….
 (ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท)………………………จำกัด โดย นาย/นาง/นางสาว.........………….…………
สำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ เลขที่……………ตรอก/ซอย……………………..ถนน.........................................................
ตำบล/แขวง………….………………..อำเภอ/เขต………………………………….จังหวัด……………………………….ขอมอบอำนาจให้กับนาย/นาง/นางสาว……………………………..…อายุ………………ปี ถือบัตร……………..………เลขที่………………….ออกให้ ณ……………………………เมื่อวันที่………………….อาศัยอยู่บ้านเลขที่……………...ตรอก/ซอย………………..ถนน………………….……ตำบล/แขวง………….…………..อำเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………….เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
การใด ๆ ที่……………………………...…………………….ได้กระทำลง รวมถึงการให้ถ้อยคำในลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการอันได้รับมอบอำนาจให้นี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำกิจการนั้นโดยตนเองเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ…………………………………ผู้มอบอำนาจ
(…………………..…………………)

ลงชื่อ………………………………....ผู้รับมอบอำนาจ
(…………………..…………………)

ลงชื่อ…………………………………พยาน
(…………………..…………………)

ลงชื่อ…………………………………พยาน
(…………………..…………………)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์