หนังสือบอกเลิกสัญญา

ตามมาตรา ๓๘๖ บัญญัติว่า "ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติของ กฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง แสดงเจตนาดั่งกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจถอนได้ไม่" สิทธิในการบอกเลิกสัญญามีได้ใน ๒ กรณี ดังนี้ คือ ๑ สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ๒ สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา ฝ่ายที่ประสงค์จะขอเลิกสัญญา ต้องเป็นฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา (ตามกฎหมายหรือตามสัญญา) การเลิกสัญญาเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว ดังนั้น สัญญาจะระงับลงเมื่อต่อเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้มีการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาเท่านั้น ซึ่งหากเป็นฝ่ายที่ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาแล้ว ผลก็คือสัญญายังคงไม่ระงับ

หนังสือบอกเลิกสัญญา

วันที่...........เดือน........................พ.ศ.............

เรื่อง บอกเลิกสัญญา
เรียน นาย/นาง/นางสาว ................................................
ที่อยู่.....................................................................

ตามที่ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................../ห้างหุ้นส่วนจำกัด...................................
/บริษัท..........................................จำกัด ได้ขาย/จ้าง (แรงงาน) /รับจ้าง/ให้เช่า....................................................................กับท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่าน รายละเอียดปรากฏตามสัญญา........................................เลขที่.................. ฉบับลงวันที่.......... เดือน.................................พ.ศ. ............... ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สัญญา” นั้น เนื่องจากท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านปฏิบัติผิดนัดผิดสัญญา โดย....................................................................ซึ่งข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัทได้บอกกล่าวให้ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านแก้ไขเยียวยาการผิดสัญญาของท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านในเวลาอันเหมาะสมแล้ว แต่ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่าน ยังคงเพิกเฉย ทำให้ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัทได้รับความเสียหาย
โดยหนังสือนี้ ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัทขอบอกเลิกสัญญากับท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่าน โดยให้สัญญามีผลสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ และให้ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน.........................บาท(..................................)พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ............ต่อปีนับแต่วันที่ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านได้รับหนังสือนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น รวมทั้งส่งมอบทรัพย์สินของข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัทที่ท่านครอบครองคืนให้แก่ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดในสภาพเรียบร้อย ภายในวันที่.........เดือน......................... พ.ศ.................
อนึ่ง ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัทขอสงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายที่ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท ตรวจพบจากการกระทำ
ของท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านในอนาคตอีกโสดหนึ่งด้วย

ขอแสดงความนับถือ

……………………..…………….
(……………………………………)
ตำแหน่ง..............................................

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์