สัญญายืมใช้คงรูป

เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ให้ยืม" และ "ผู้ยืม" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อ หน้าพยาน และผู้ให้ความยินยอม รวมถึงคำสัญญาของผู้ค้ำประกันฝ่ายของผู้ยืม ลงลายมือชื่อ และผู้ให้ความยินยอม ลงลายมือชื่อ ตาม มาตรา 649 ในข้อความรับผิด เพื่อเสียค่าทดแทนอันเกี่ยวกับการยืมใช้คงรูปนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันสิ้นสัญญา

สัญญายืมใช้คงรูป

ทำที่…………………………….…………
………………………………………..
วันที่……เดือน…………………...…..พ.ศ………..…
สัญญานี้ทำขึ้น………...….ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานการยืมใช้ทรัพย์สินหรือสิ่งของในช่วงระยะเวลาหนึ่งระหว่าง นาย/นาง/นางสาว........………………………………………………..อายุ………….…….ปี
ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่……………….……………ออกบัตรที่……………………….วันออกบัตร……./……./…..อาศัยอยู่บ้านเลขที่……….ถนน……………………………ตำบล………………………เขต/อำเภอ……………………….จังหวัด……………………เขตไปรษณีย์ที่………….. ทำงานที่………………………………โทร…………………..………ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม”
อีกฝ่ายหนึ่งกับนาย/นาง/นางสาว........…………………………………..อายุ………….…….ปี ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่……………….……………ออกบัตรที่……………………….วันออกบัตร………./………./……...อาศัยอยู่บ้านเลขที่……….ถนน……………………………ตำบล…………………………เขต/อำเภอ…………………...………….จังหวัด……………………เขตไปรษณีย์ที่………….. ทำงานที่………………………………โทร…………………..………ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ยืม”
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันทำสัญญายืม ดังข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ให้ยืมยินดีให้ผู้ยืมทรัพย์สินหรือสิ่งของ คือ………………………………………….ไปใช้สอยได้เปล่าและเมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้วผู้ยืมตกลงจะส่งทรัพย์ที่ยืมไป ดังกล่าวนี้คืนให้ทันทีและในขณะทำสัญญานี้ผู้ยืมได้รับมอบทรัพย์สินที่ยืมไว้เรียบร้อย โดยผู้ยืมเป็นผู้ออกค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญารวมทั้งค่าส่งมอบและค่าส่งคืนทรัพย์สินซึ่งยืมไปเองทั้งสิ้น
ข้อ 2. ผู้ยืมขอให้สัญญาว่าจะเอาไปใช้การเองคือใช้เพื่อ………………………และจะไม่นำทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ยืมไปใช้การอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สินที่ยืมไปนี้ และจะนำไปใช้ภายในระยะเวลา…………..….เท่านั้น โดยจะไม่เอาไปให้บุคคลภายนอกใช้อย่างเด็ดขาด หากทรัพย์สินดังกล่าวนี้สูญหายหรือบุบสลายไปอย่างหนึ่งอย่างใด แม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้ยืมยินดีรับผิดชอบที่จะชดใช้ให้เท่าที่เสียหายจริงทุกประการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไร ๆ ทรัพย์สินนี้ก็คงต้องสูญหาย หรือบุบสลายอยู่นั้นเอง
ข้อ 3. ผู้ยืมจะออกค่าใช้จ่ายอันเป็นปกติแก่การบำรุงรักษาทรัพย์สินซึ่งยืมมาเองทั้งสิ้น ทั้งจะสงวนทรัพย์สินดังกล่าวเหมือนเช่น วิญญูชน จะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเองอีกด้วย และหากว่าประพฤติฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดอย่างใดก็ตามผู้ยืมยินยอมให้ผู้ให้ยืมบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที
ข้อ 4. หากผู้ยืมถึงแก่กรรมลงเมื่อใดก็ถือว่าสัญญานี้ระงับลงเช่นกัน และข้อตกลงพิเศษมี ว่า............................
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ 5. ทุกฝ่ายในสัญญานี้ได้ดูทรัพย์สินที่ส่งมอบกันตามสัญญานี้และจดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทรัพย์ดังกล่าวไว้ครบถ้วนเรียบร้อยดี และยังอ่านข้อความทั้งหมดอีกครั้งโดยต่างก็เข้าใจข้อความดีตลอดแล้ว จึงลงชื่อไว้ต่อหน้ากันและต่อหน้าพยานทุกคนนี้

ลงชื่อ…………………………………ผู้ให้ยืม ลงชื่อ…………………………………ผู้ให้ความยินยอม
(…………………………………) (…………………………………) ของผู้ให้ยืม

ลงชื่อ…………………………………ผู้ยืม ลงชื่อ…………………………………พยาน
(…………………………………) (…………………………………)

ลงชื่อ…………………………พยาน/เขียน/พิมพ์
(…………………………………)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหากผู้ยืมผิดสัญญาหรือ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างใดก็ตามจะรับผิดชอบชดใช้แทนให้ทั้งสิ้น โดยให้ถือว่ามีฐานะเสมือนลูกหนี้ร่วมกับผู้ยืมทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………ผู้ค้ำประกัน ลงชื่อ…………………………………ผู้ให้ความยินยอม
(…………………………………) (…………………………………) ของผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน คือ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................อายุ……….….ปี ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่……………….……………ออกบัตรที่……………………….วันออกบัตร……./……./…..อาศัยอยู่บ้านเลขที่……….ถนน……………………………ตำบล………………………เขต/อำเภอ……………………….จังหวัด……………………เขตไปรษณีย์ที่………….. ทำงานที่……………………..…………ตำแหน่ง……………………โทร …………………………

กฎหมายเกี่ยวกับการให้ยืมใช้คงรูปที่ควรรู้มีดังนี้ .-
มาตรา 646 ถ้ามิได้กำหนดเวลากันไว้ ท่านให้คืนทรัพย์สินที่ยืม เมื่อผู้ยืม ได้ใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้วตามการอัน
ปรากฏในสัญญา แต่ผู้ให้ยืมจะเรียกคืนก่อนนั้น ก็ได้เมื่อเวลาได้ล่วงไปพอแก่การที่ผู้ยืมจะได้ใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้ว ถ้าเวลาก็มิได้กำหนดกันไว้ ทั้งในสัญญาก็ไม่ปรากฏว่ายืมไปใช้เพื่อการใดไซร้ ท่านว่าผู้ให้ยืมจะเรียกของคืนเมื่อไรก็ได้

มาตรา 649 ในข้อความรับผิด เพื่อเสียค่าทดแทนอันเกี่ยวกับการยืมใช้คงรูปนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันสิ้นสัญญา

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์