สัญญาซื้อขายรถยนต์

เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ขาย" และ "ผู้ซื้อ" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อ หน้าพยานทั้งสอง

สัญญาซื้อขายรถยนต์

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ ......................................................................................... เมื่อวันที่ .........................................
ระหว่าง นาย / นาง / นางสาว .................................................อายุ.......................อาศัยอยู่บ้านเลขที่ .................. ตรอก/ซอย .............................. ถนน ............................. ตำบล/แขวง ............................ อำเภอ/เขต................................จังหวัด ............................... บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.................................ออกให้โดย............................................... ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ขาย”
ฝ่ายหนึ่งกับ นาย / นาง / นางสาว ...................................................อายุ.................อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย .............................. ถนน ............................. ตำบล/แขวง ............................ อำเภอ/เขต................................จังหวัด ............................... บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.................................ออกให้โดย............................................... ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเงื่อนไขสัญญากันไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 1. ผู้ซื้อตกลงซื้อ และผู้ขายตกลงขายรถยนต์ประเภท...................................... ยี่ห้อ ........................................ รุ่น........................ปี.................... เกียร์..........................สี.............................หมายเลขทะเบียน........................................
หมายเลขเครื่อง..........................................................หมายเลขตัวถังรถยนต์..................................................................... ทั้งนี้ รายละเอียดของรถยนต์ปรากฏตามสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์แนบท้ายสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 2. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าว ในราคาทั้งสิ้น............................................... บาท (.......................................................................................) ผู้ขายได้ชำระเงินทั้งหมดในวันทำสัญญาฉบับนี้แล้ว ชำระโดย

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์