สัญญาเช่ารถยนต์(เพื่อใช้รับส่งผู้โดยสาร)

เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้เช่า" และ "ผู้ให้เช่า" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อ หน้าพยานทั้งสอง

สัญญาเช่ารถยนต์

เขียนที่………………….……………
……………………………………….

วันที่…………เดือน…………………..พ.ศ. …………..

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว…………………….………อายุ...........อยู่บ้านเลขที่………. ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................. ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต……….…..…..จังหวัด…………………… บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................ออกให้โดย.................................ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง เลขที่ ……………………..วันที่……เดือน………………….พ.ศ..……….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า”
อีกฝ่ายหนึ่งกับนาย/นาง/นางสาว…………………..………….………อายุ.............อยู่บ้านเลขที่…………. ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................. ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต…………..…..…..จังหวัด…………… บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..........................................ออกให้โดย...............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า”
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญา มีข้อความในสัญญาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. “ผู้เช่า” ได้เช่ารถยนต์ประเภท...........................................ยี่ห้อ……………….……… รุ่น.....................เลขทะเบียน……………….. ของ “ผู้ให้เช่า” หนึ่งคัน ราคา………………..บาท (…………………………………………..) เพื่อใช้รับส่งผู้โดยสาร โดยรถยนต์ที่เช่าไม่มีชำรุดเสียหายแต่อย่างใด และ มีเครื่องอุปกรณ์ ที่”ผู้เช่า”รับไปพร้อมกับรถ ดังนี้
1…………...……………ราคา………………….บาท 2………………………ราคา………………….บาท
3………………………...ราคา………………… บาท 4………………………ราคา………………….บาท
5………………………...ราคา………………….บาท 6………………………ราคา………………….บาท
7………………………...ราคา………………….บาท 8………………………ราคา………………….บาท
ข้อ 2. “ผู้เช่า” ยอมรับชำระค่าเช่าให้แก่ “ผู้ให้เช่า” เป็นรายวันๆ ละ………………….……บาท…………สตางค์ ทุกๆ วัน ณ ที่บ้านหรือที่ทำการผู้ให้เช่า
ข้อ 3. “ผู้เช่า” รับรองว่า ในระหว่างที่รับรถที่เช่าไป ถ้ารถตลอดจนเครื่องอุปกรณ์ชำรุด หรือเสียหาย หรือสูญหายด้วยประการใดๆ และไม่คำนึงว่าจะเป็นความผิดของ”ผู้เช่า”หรือไม่ “ผู้เช่า”ยอมรับใช้ให้แก่”ผู้ให้เช่า”ตามราคาที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น แม้ความเสียหายใดๆ พึงทำให้เกิดแก่บุคคลภายนอก “ผู้เช่า”ก็รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับ
”ผู้ให้เช่า”
ข้อ 4. “ผู้เช่า” ยอมให้สัญญาว่าจะไม่นำรถที่เช่าไปให้คนอื่นเช่าช่วง หรือให้ผู้อื่นยืม หรือนำไปด้วยประการใดๆ เป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก”ผู้ให้เช่า”เป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 5. “ผู้เช่า” ได้นำ………………………………………….…..…………มามอบให้ผู้เช่ายึดถือไว้เป็นประกัน
ข้อ 6. ถ้า”ผู้ให้เช่า”ต้องการรถที่ให้เช่าคืนเมื่อใด “ผู้เช่า” ต้องรีบนำรถส่งคืนพร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามสภาพเดิม ซึ่งไม่มีชำรุดเสียหายใดๆ ทันที เมื่อ”ผู้ให้เช่า” ได้รับรถและเครื่องอุปกรณ์ตรวจถูกต้องไม่มีการชำรุดเสียหายอย่างใดแล้ว ต้องคืนทรัพย์ที่วางประกันให้”ผู้เช่า”ไป
ข้อ 7. ถ้า”ผู้เช่า”ทำผิดสัญญานี้แต่ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือทำผิดระเบียบข้อบังคับการเช่ารถของ”ผู้ให้เช่า”แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี “ผู้เช่า” ยอมให้ ”ผู้ให้เช่า” รับทรัพย์ตามที่วางประกันตามข้อ 5 นั้นเสีย และต้องใช้ค่าเสียหายอีกส่วนหนึ่งอีกด้วย
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานโดยมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ ฉบับนี้สำหรับ................................

ลงชื่อ………………………………………ผู้เช่า
(………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่า
(………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………พยาน
(………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………พยาน
(………………………………………)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์