สัญญาเช่ารถยนต์(แบบมีระยะเวลา)

เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ให้เช่า" และ "ผู้เช่า" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อ หน้าพยานทั้งสอง

สัญญาเช่ารถยนต์

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่…….เดือน…...………….พ.ศ.........…ณ ที่อยู่เลขที่…..….ถนน…………..…….ตำบล/แขวง………………………. อำเภอ/เขต……………………จังหวัด………………..………
ระหว่าง นาย /นาง /นางสาว ................................................................อายุ...............อยู่บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย .............................. ถนน ............................. ตำบล/แขวง ............................ อำเภอ/เขต...........................จังหวัด ............................... บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.................................ออกให้โดย.......................................... ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า”
อีกฝ่ายหนึ่งกับ นาย / นาง / นางสาว ....................................................อายุ................อยู่บ้านเลขที่ ............... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ............................. ตำบล/แขวง ............................ อำเภอ/เขต..........................จังหวัด............................ ถือบัตร.............................เลขที่บัตร...........................ออกให้โดย......................................... ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. “ผู้ให้เช่า”ตกลงให้”ผู้เช่า” ได้เช่ารถยนต์ประเภท............................................ ยี่ห้อ ............................ รุ่น........................ หมายเลขทะเบียน................................. โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า………………เดือน นับตั้งแต่วันที่..................................ถึง วันที่......................................
ข้อ 2. “ผู้เช่า”ตกลงชำระค่าเช่าให้แก่”ผู้ให้เช่า”เป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ…………………………..…บาท(.............................................) ทั้งนี้ “ผู้เช่า”ได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้า หนึ่งเดือนให้กับ”ผู้ให้เช่า”แล้วในวันลงนามในสัญญานี้
ข้อ 3. การชำระค่าเช่านั้น “ผู้เช่า”จะต้องนำเงินค่าเช่าไปชำระให้แก่”ผู้ให้เช่า” ณ สถานที่อันเป็นภูมิลำเนาของ ”ผู้ให้เช่า”
ข้อ 4. “ผู้เช่า” ได้ตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่าเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่ามีสภาพการใช้งานปกติ เป็นไปตามที่ตกลงกันแล้ว จึงได้ทำการรับมอบจาก”ผู้ให้เช่า”ไปแล้วในวันนี้
ข้อ 5. “ผู้เช่า”ยอมให้สัญญาว่าจะไม่นำรถที่เช่าไปให้คนอื่นเช่าช่วง หรือให้ผู้อื่นยืม หรือนำไปด้วยประการใดๆ เป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก”ผู้ให้เช่า”เป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 6. “ผู้เช่า” รับรองว่า ในระหว่างที่รับรถที่เช่าไป ถ้ารถตลอดจนเครื่องอุปกรณ์ชำรุด หรือเสียหาย หรือสูญหายด้วยประการใดๆ และไม่คำนึงว่าจะเป็นความผิดของ”ผู้เช่า”หรือไม่ “ผู้เช่า”ยอมรับใช้ให้แก่”ผู้ให้เช่า”ทั้งสิ้น แม้ความเสียหายใดๆ พึงทำให้เกิดแก่บุคคลภายนอก “ผู้เช่า”ก็รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับ”ผู้ให้เช่า”
ข้อ 7. ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ”ผู้เช่า”ผิดนัดชำระเงินงวดหนึ่งงวดใดแล้ว “ผู้ให้เช่า” สามารถบอกเลิกสัญญาและเรียกเอาค่าเสียหายได้ทันที
สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ………………………………………ผู้เช่า
(………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่า
(………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………พยาน
(………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………พยาน
(………………………………………)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์