สัญญาเช่าตึกแถว

เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ให้เช่า" และ "ผู้เช่า" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อ หน้าพยานทั้งสอง

สัญญาเช่าตึกแถว

ทำที่………………………………………
…………………………………………..

วันที่…………..เดือน………………………….. พ.ศ……………

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว ………..…………………อายุ……..… อยู่บ้านเลขที่………..……….ตรอก/ซอย………………….ถนน……………………..ตำบล/แขวง…………………….อำเภอ/เขต………………………..จังหวัด……………………บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...................................ออกให้โดย............................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า”
ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว ………..……………...………………อายุ……..… อยู่บ้านเลขที่………..………ตรอก/ซอย………………….ถนน………………………..ตำบล/แขวง……………...…….อำเภอ/เขต……………………..จังหวัด……………………บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่....................................ออกให้โดย.............................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าตึกแถวจำนวน……………………ห้อง คือ ห้องเลขที่…………….ถนน……………………….แขวง…………………….เขต………………….…จังหวัด..........................เพื่อเป็นประโยชน์ในการ……………………………………………………………………………..……………………………………………
ข้อ 2. ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน โดยกำหนดชำระภายในวันที่..............ของแต่ละเดือน ทุกเดือน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ……………บาท และจะเพิ่มค่าเช่าในอัตราเดือนละ………………บาท ทุก ๆ …………ปี แห่งระยะเวลาการเช่า
ข้อ 3. การชำระค่าเช่านั้น ผู้เช่าจะต้องนำเงินค่าเช่าไปชำระกับผู้ให้เช่า ณ ภูมิลำเนาของผู้ให้เช่า และการที่ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าไปเก็บเงินค่าเช่ากับผู้เช่า ย่อมไม่ลบล้างหน้าที่ของผู้เช่าดังกล่าว
ข้อ 4. ผู้เช่าจะใช้ทรัพย์ที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (ข้อ 1.) แห่งสัญญานี้โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า แต่จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้
ข้อ 5. ผู้เช่าต้องรักษาดูแลทรัพย์สินที่เช่าเสมือนทรัพย์ของตนเองและต้องรักษาความสะอาดตลอดจนความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายทุกประการ
ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้เช่าจะนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงโดยได้รับความยินยอม จากผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่ายอมเสียค่าตอบแทนในการโอนสิทธิการเช่านั้นให้แก่ผู้เช่า เป็นจำนวนเงิน ……………...บาท (……………………………….)
ข้อ 7. ผู้เช่าจะดัดแปลงต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าก่อน
ข้อ 8. ผู้เช่าต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายหรือบุบสลายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่าเพราะความผิดของผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงหรือบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า
ข้อ 9. ผู้เช่าจะให้ความสะดวกแก่ ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าในการตรวจตราทรัพย์สินที่เช่าพอสมควร
ข้อ 10. ผู้ให้เช่าจะใช้สิทธิบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือบอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายกับผู้เช่าได้เมื่อผู้เช่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดตามสัญญานี้
ข้อ 11. การเช่าตามสัญญานี้ย่อมสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเมื่อปรากฏว่าทรัพย์สินที่เช่าพินาศโดยสิ้นเชิงหรือเป็นส่วนใหญ่เพราะอัคคีภัยอื่นใด
ข้อ 12. ผู้เช่ายอมชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของยอดเงินค่าเช่าที่ค้างชำระผู้ให้เช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ให้เช่าต้องเสียไปเพื่อการทวงถามให้ชำระเงินค่าเช่าอีกด้วย
ข้อ 13. คู่สัญญาตกลงให้สัญญานี้เลิกกัน เมื่อผู้เช่าถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลายตามกฎหมาย
ข้อ 14. ผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้เช่าและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพปกติทันทีเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือเลิกกัน หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความในข้อนี้ผู้เช่ายอมชดใช้ค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราวันละ……….…….บาท (………………………….) นับแต่วันที่สัญญาเช่านี้เลิกกันหรือสัญญาเช่านี้สิ้นสุดลง จนกว่าจะมีการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า คืนให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว
ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเอาทรัพย์สินที่เช่าประกันภัยไว้ในนามผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้จ่ายเบี้ยประกันทรัพย์สินที่เช่าไปเป็นเงินจำนวนเท่าใด ผู้เช่าตกลงจ่ายดอกเบี้ยประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเท่านั้น ในอัตราความเป็นจริงแต่ไม่เกินเดือนละ……………..บาท (……………………………..)
ข้อ 16. ผู้เช่าเป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและค่าภาษีที่ดินแทนผู้ให้เช่า
ข้อ 17. ในวันทำสัญญานี้ผู้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าแล้ว และผู้เช่าได้ตรวจตราทรัพย์สินที่เช่า แล้วเห็นว่ามีสภาพปกติดี ที่ผู้เช่าจะได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่านี้ทุกประการแล้วและ คู่สัญญาเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาแห่งตน
สัญญานี้ได้ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจความแห่งสัญญานี้ทั้งหมดดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้สำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ ฉบับนี้สำหรับ……………………..….

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์