สัญญาเช่ากิจการร้านอาหาร

เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ให้เช่า" และ "ผู้เช่า" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อ หน้าพยานทั้งสอง

สัญญาเช่ากิจการร้านอาหาร

ทำที่……………………………………………
……………………………………………

วันที่ ……… เดือน……………..……พ.ศ…………………

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท…………………………จำกัด โดย นาย/นาง/นางสาว………………………………….
กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ มีสำนักงานอยู่เลขที่….…….ถนน…………………...……. ตำบล/แขวง ………….…….....…….อำเภอ/เขต…………………………..……จังหวัด…………….……..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท……………………………จำกัด โดย นาย/นาง/นางสาว….……..……….……………...…กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ มีสำนักงาน อยู่เลขที่………… ถนน………………………ตำบล/แขวง……………………..อำเภอ/เขต….……………...……. จังหวัด……………………..… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงทำสัญญาเช่ากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ผู้ให้เช่าประสงค์จะให้เช่ากิจการร้านอาหาร ซึ่งประกอบด้วย อาคารที่ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และ กู๊ดวิลล์ โดยที่ผู้เช่าประสงค์จะเช่ากิจการร้านอาหารจากผู้ให้เช่า ดังนี้
ข้อ 1. ทรัพย์ที่เช่า
ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของและกิจการร้านอาหาร ชื่อ ……………………………………………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ร้านอาหาร” ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่………………เลขที่ดิน………............ตำบลตำบล/แขวง……………………..อำเภอ/เขต….………. …….จังหวัด…………………………..…
ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าร้านอาหาร อันประกอบด้วย อาคารที่ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ และกู๊ดวิลล์ รายละเอียดปรากฏตามบันทึกทรัพย์สินที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ข้อ 2. ระยะเวลาการเช่า
คู่สัญญาตกลงทำสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา ……….ปี นับตั้งแต่วันที่……….เดือน………..พ.ศ……………ถึงวันที่ ……………เดือน…………………..พ.ศ. ……………
ข้อ 3. ค่าตอบแทนการให้เช่า
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการให้เช่า ผู้เช่าตกลงชำระเงินจำนวน …………...………บาท (…………………………) ให้แก่ผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่าได้รับไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่ทำสัญญานี้
ข้อ 4. ค่าเช่าและการชำระค่าเช่า
ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นรายเดือน โดยแต่ละเดือนมีจำนวนดังนี้

ระหว่างปีที่ ค่าเช่าอาคารประกอบการ ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ ค่ากู๊ดวิลล์ รวมทั้งสิ้น
1 ........................................ ............................................. ................................. …………………….
2 ........................................ ............................................. ................................. …………………….
3 ........................................ ............................................. ................................. …………………….
ในการชำระค่าเช่า ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าทุกวันที่…………ของทุกเดือน ณ …………………………..
ข้อ 5. การส่งมอบทรัพย์ที่เช่า
ในวันทำสัญญา ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์ที่เช่าและผู้เช่าได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าไว้เรียบร้อยแล้วร้อย และตรงตามบัญชีทรัพย์สินที่แนบท้ายสัญญานี้
ข้อ 6. การใช้ชื่อประกอบกิจการ
คู่สัญญาตกลงว่า ผู้เช่าจะใช้ชื่อและสัญลักษณ์เดิมต่าง ๆ ของผู้ให้เช่าตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้
ข้อ 7. การจดทะเบียนการเช่า
คู่สัญญาตกลงที่จะไปจดทะเบียนการเช่าตามสัญญานี้ ณ สำนักงานที่ดิน…………………………..……………..ในวันที่…….เดือน……………………..พ.ศ.……………..
ข้อ 8. ภาษี
ผู้ให้เช่าตกลงที่จะชำระบรรดาค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเอง แต่สำหรับภาษีอากรซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินกิจการร้านอาหาร ผู้เช่าตกลงเป็นผู้ชำระแต่เพียงฝ่ายเดียว
ข้อ 9. หน้าที่ของผู้เช่า
(1) ผู้เช่าจะใช้ร้านอาหารที่เช่าสำหรับการกระทำกิจการร้านอาหารเท่านั้น และจะต้องไม่กระทำหรือยินยอมให้กระทำการใด ๆ ในร้านอาหาร ซึ่งเป็นการค้าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นอันตราย หรือทำให้ใบอนุญาตในการดำเนินการร้านอาหารของผู้ให้เช่าสิ้นสุดลง
(2) ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งปวงเกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านอาหารในประเทศไทย ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ รวมทั้งจะยื่นขอให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งให้อนุญาตทั้งหลายที่จำเป็นเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว
(3) ผู้เช่าจะต้องจัดให้มีการประกันภัย เพื่อความรับผิดต่อสาธารณชนทั่วไปอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการร้านอาหารดังกล่าว
(4) ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกอันเป็นผลเนื่องมาจากการประกอบกิจการร้านอาหารโดยผู้เช่า
(5) ผู้เช่าจะต้องดูแลและบำรุงรักษาร้านอาหารและทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพดีตามปกติและส่งมอบทรัพย์สินคืนในสภาพดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า
(6) ผู้เช่าจะไม่ดัดแปลงต่อเติมร้านอาหารที่เช่าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า เว้นเสียแต่จะเป็นการตกแต่งภายใน ซึ่งได้กระทำให้มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานปัจจุบันของร้านอาหาร
(7) ผู้เช่าจะต้องไม่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่เช่าใด ๆ ออกจากสถานที่เช่า
(8) ผู้เช่าจะต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าเข้าตรวจตราทรัพย์สินที่เช่าได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในการเข้าตรวจตราทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ………..วัน
(9) ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่อาคารที่เช่า เครื่องเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วหรือจะติดตั้งเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อของผู้เช่า ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เช่า
ข้อ 10. กรณีต่ออายุสัญญาเช่า
ในกรณีที่ผู้เช่าประสงค์จะขอเช่าต่อหลังครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าฉบับนี้ ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าแก่ผู้เช่าไม่น้อยกว่า …………..เดือน ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าฉบับนี้ เพื่อพิจารณาตกลงกันในรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป เช่น อัตราค่าเช่า และเงื่อนไขอื่น ๆ ของสัญญาเช่า
ข้อ 11. กรณีผู้ให้เช่าจะขายร้าน
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะขายร้านอาหาร ผู้ให้เช่าจะต้องให้สิทธิแก่ผู้เช่าที่จะซื้อเป็นรายแรกในราคาที่เสนอขายนั้น โดยให้เวลาดังกล่าว ผู้ให้เช่าจึงจะเสนอขายร้านอาหารดังกล่าวให้บุคคลอื่นใด
ข้อ 12. กรณีผู้เช่าถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ผู้เช่า หรือมีคำสั่งให้ผู้เช่าเป็นบุคคลล้มละลายให้การเช่าตามสัญญานี้สิ้นสุดลง แม้ว่าจะยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุในสัญญานี้ ก็ตาม
ข้อ 13. กรณีผู้เช่าผิดสัญญา
ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน ผู้ให้เช่ามีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) บอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควรและ/หรือ
(2) เรียกค่าเสียหาย และ/หรือ
(3) บอกเลิกสัญญา
ในการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้เช่าอาจใช้สิทธิดังกล่าวแยกกันหรือรวมกันก็ได้
ข้อ 14. กรณีผิดนัดชำระค่าเช่าและกรณีเรียกค่าเสียหาย
ในกรณีผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า หรือในกรณีผู้เช่าจะต้องชดให้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่า นอกจากผู้เช่าชำระค่าเช่าหรือค่าเสียหายนั้นจนเต็มจำนวนแล้ว ผู้เช่ายังจะต้องชดใช้ดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับจากวันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ
ข้อ 15. กรณีสัญญาเลิกกัน
(1) ในกรณีที่สัญญาเลิกกัน ผู้เช่าจะต้องขนย้ายบริวารและทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เช่าออกจากทรัพย์ที่เช่า
และส่งคืนทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อย ภายในเวลา…….วัน นับจากวันที่สัญญาเลิกกัน และในช่วงเวลานั้นให้ผู้เข้าชดใช้ค่าเสียหายนับจากวันสัญญาเลิกกันถึงวันส่งคืนทรัพย์ที่เช่าในอัตราวันละ ………….. บาท (……………………….)
(2) ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาตาม (1) แล้ว ผู้เช่ายังไม่ได้ส่งคืนทรัพย์ที่เช่าหรือยังไม่ให้บุคคลหรือยัง
ไม่นำทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เช่าออกจากทรัพย์ที่เช่า หรือยังไม่ได้ซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าครอบครองสถานที่เช่าได้ และให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิย้ายบุคคลหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เช่า หรือจัดการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่าเสียไป
สัญญานี้ทำขึ้นไว้…………..ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับนี้สำหรับ……………………เป็นผู้ถือ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตรงดีแล้ว เห็นว่าสัญญาฉบับนี้ถูกต้องตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ตามวัน เดือน ปี ที่กล่าวไว้ข้างต้น

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์