สัญญาเงินกู้

สัญญาเงินกู้

 

สัญญานี้ทำเมื่อวันที่ ....................................................................... ระหว่าง ................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า

 “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ ....................................... อยู่บ้านเลขที่ .............. ซอย ................................ ถนน .............................. ตำบล/แขวง ........................ อำเภอ/เขต ............................. จังหวัด ..................... ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ................................. ออกให้ ณ ............................ เมื่อวันที่ ........................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองตกลงทำสัญญานี้ขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่า

ข้อ 1. ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้ และผู้กู้ตกลงกู้เงินเป็นต้นจำนวน ......................... บาท ( ................................ ) ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินดังกล่าวไปจากผู้ให้กู้ถูต้องครบถ้วนแล้วในขณะทำสัญญานี้

ข้อ 2. ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยของเงินต้นในข้อ 1. ให้แก่ผู้ให้ก็ ในอัตราร้อยละ .............. ต่อปี โดยกำหนดส่งดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆละ ................. บาท ( ............................... ) โดยกำหนดส่างดอกเบี้ยทั้งหมดในวันที่ชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้

ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงชำระหนี้เงินต้นให้ข้อ 1. คืนในแก่ผู้ให้ก็ภายในวันที่ ............................. ในกรณีที่ผู้กู้ชำระหนี้เงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในข้อนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า การคิดดอกเบี้ยให้คิดเพียงแค่วันที่ชำระหนี้เงินต้นกันเท่านั้น

ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ ผู้กู้ขอให้ ............................................ เป็นผู้ค้ำประกันสัญญานี้ต่อผู้ให้กู้ โดยทำหนังสือค้ำประกันต่างหากให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกัน หรือ ผู้กู้ได้จดทะเบียนจำนองเครื่องจักร/ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ถือไว้เป็นประกัน จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชำระหนี้เงินต้นตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง

ข้อ 5. ผู้กู้ตกลงว่า หากผู้กู้ผิดนัดผิดสัญญานี้เมื่อใด ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้บังคับชำระหนี้ได้ทันที

 

สัญญานี้ทำขึ้นใว้เป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาแห่งตนทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้กู้

       ( ........................................ )

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้กู้

       ( ........................................ )

 

ลงชื่อ.......................................................พยาน

      ( ......................................... )

 

ลงชื่อ.......................................................พยาน

      ( ......................................... )          

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์