สัญญาจ้างเหมาถมดิน

สัญญาจ้างเหมาถมดิน

สัญญาจ้างเหมาถมดิน

ทำที่………………………………………..
……………………………………………..

วันที่……….เดือน…………………พ.ศ. …………..

ระหว่าง บริษัท..............….…………………….…………จำกัด โดย นาย/นาง/นางสาว..……………...…………………
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………………….ตรอก/ซอย…………………………………….ถนน……………………………...……..ตำบล/แขวง………………..……..…….อำเภอ/เขต……….……………………จังหวัด……………..…………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง
บริษัท..............….…………………….…………จำกัด โดย นาย/นาง/นางสาว..………………….………………………
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………………….ตรอก/ซอย…………………………………….ถนน………………………..…………..ตำบล/แขวง………………..……..…….อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด………..………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญา มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างถมดิน เนื้อที่……..…….ไร่………….….งาน ……...….….. ตารางวา ณ สถานที่ตั้งอยู่เลขที่..................ถนน...............................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................................ให้ถูกต้องตามรูปแบบ และรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญาทุกประการ เป็นราคาเหมารวมทั้งสิ้น........................................บาท(...................................................)
ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดหาดิน เพื่อมาดำเนินงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ แรงงานและอื่นๆ ตามความต้องการ เพื่อมาดำเนินงานตามสัญญานี้และจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานที่มีความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ สามารถในการศึกษาแบบและรายละเอียดเป็นอย่างดี อยู่ประจำภายในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานที่ไม่เหมาะสมได้
ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่1 ชำระเป็นเงิน………………….…บาท (…….………………………..………….) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
..........................................................ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน วันที่.........เดือน.................พ.ศ...............
งวดที่2 ชำระเป็นเงิน………………….…บาท (…….………………………..………….) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
..........................................................ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน วันที่.........เดือน.................พ.ศ...............
งวดที่3 ชำระเป็นเงิน………………….…บาท (…….………………………..………….) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
..........................................................ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน วันที่.........เดือน.................พ.ศ...............
ข้อ 4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลา.................วัน โดยจะเริ่มลงมือถมดินในสถานที่กำหนดภายในวันที่..........เดือน................พ.ศ.........และให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่..........เดือน................พ.ศ..........
ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ดี หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในเวลากำหนดก็ดี หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วก็ดี หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้าง
ข้อ 5. สัญญานี้มีรูปแบบ และรายการละเอียดดังต่อไปนี้
1) ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
และให้ถือว่าแบบรูปและรายการละเอียดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ข้อ 6. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบ และรายการละเอียดตามสัญญาได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเลิกสัญญา การเพิ่มเติมหรือลดงานนี้จะต้องคิด และตกลงราคากันใหม่ และถ้าต้องเพิ่มหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีกก็ได้ตามตกลงกัน ณ บัดนั้น
สัญญานี้มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อ ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง
(………………………………………..)

ลงชื่อ………………………………….ผู้รับจ้าง
(……………………………….……….)

ลงชื่อ………………………………….พยาน
(………………………………………..)

ลงชื่อ………………………………….พยาน
(…………………………….………….)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์