สัญญาจ้างขนส่งพนักงานบริษัท-โรงงาน

สัญญาจ้างขนส่งพนักงานบริษัท-โรงงาน

สัญญาจ้างขนส่งพนักงานบริษัท/โรงงาน

ทำที่………………………………
………………………………………

วันที่…….เดือน……………………พ.ศ. ………..

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ….…………………….……จำกัด โดยนาย/นาง/นางสาว…………..……………ผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่…….……ตรอก/ซอย….……………..………ถนน….……………..…………
ตำบล/แขวง…………………..……….อำเภอ/เขต….…………..……….…………จังหวัด….………………………………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท………….………….………………จำกัด โดยนาย/นาง/นางสาว……..……..…...….……………ผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………ตรอก/ซอย……………….….……ถนน………….………..…….. ตำบล/แขวง…………………..…….อำเภอ/เขต….……….…………………จังหวัด….………………..…ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขนส่ง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนส่งตกลงรับจ้างทำการขนส่งบุคลากรของผู้ว่าจ้างด้วยรถยนต์โดยสารไป - กลับระหว่าง ………………………กับ……………….…………ในวันทำงานปกติตามรายละเอียดเวลาที่ผู้ว่าจ้างจะจัดทำให้แก่ผู้ขนส่งต่อไปแนบท้ายสัญญานี้ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้ขนส่งมีกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น………ปี………..…เดือนในอัตราค่าขนส่งคนโดยสารรวมทั้งสิ้น………………………...…..บาท (……………...………………….) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างเป็นงวดรายเดือนในอัตราเดือนละ….……………………และสิ้นสุดที่เดือน….………………………
ข้อ 3. ผู้ขนส่งตกลงรับทำการขนส่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1) โดยต้องนำรถยนต์ประเภท….……………..…………..ชนิด….…………………หมายเลขทะเบียน….…………………จำนวนที่นั่ง………..…ที่นั่ง ซึ่งพนักที่นั่งสามารถทำการปรับเอนได้และมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถดังนี้
(1) ….…………………….…………………….…………………….…………………
(2) ….…………………….…………………….…………………….…………………
(3) ….…………………….…………………….…………………….…………………
….…………………….…………………….…………………….…………………
ข้อ 4. ในวันทำสัญญานี้ผู้ขนส่งได้นำหลักทรัพย์ประเภท….……………………………………………..……………
….…………………….……………….……......………เป็นจำนวนเงิน….……………บาท(….………………………….……) มามอบให้ไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาหลักประกันดังกล่าวมีอายุประกันนับแต่วันทำสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขนส่งพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้ ถ้าวันสิ้นสุดของสัญญาต้องยึดออกไปด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ขนส่งต้องนำหลักประกันมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างให้มีอายุการประกันให้ครบความรับผิดตามสัญญาเสมอไป
ข้อ 5. ผู้ขนส่งต้องจัดให้รถยนต์โดยสารตามสัญญานี้มีประกันภัยให้แก่ผู้โดยสาร และในวันทำสัญญานี้ผู้ขนส่งใดได้ส่งมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยที่รับรองความถูกต้องแล้วขอรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างได้จำนวน………………ชุด
ในกรณีที่ผู้ขนส่งมีความจำเป็นต้องเพิ่มรถยนต์หรือนำรถยนต์คันอื่นมาใช้ขนส่งแทนรถยนต์ที่ใช้รับส่งปกติ รถยนต์คันที่นำมาแทนหรือนำมาเพิ่มต้องมีคุณสมบัติตามข้อตกลงในสัญญานี้และส่งมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยตามวรรคก่อนด้วย
ข้อ 6. ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสารและบุคคลอื่นในอุบัติภัย หรือภยันตรายหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น ตลอดถึงความเสื่อมเสียอย่างใด ๆ ซึ่งเป็นผลโดยตรงอันเนื่องมาจากความชักช้าในการขนส่ง ไม่ว่าความล่าช้านั้นจะเกิดจากยานพาหนะ ผู้ขนส่ง พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ หรือบริวารของผู้ขนส่งก็ตาม เว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของคนโดยสารนั้นเอง
ข้อ 7. ผู้ขนส่งสัญญาว่าจะไม่นำเอางานตามสัญญานี้ไปมอบหมายหรือให้มีการขนส่งช่วงโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ว่าจ้างอันเป็นลายลักษณ์อักษร และแม้จะได้รับอนุญาต ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในงานที่มีการช่วงไปนั้นด้วย
ข้อ 8. ผู้ขนส่งและผู้ว่าจ้างต่างถือเอาเวลาในการขนส่งเป็นสาระสำคัญแห่งสัญญานี้หากรถโดยสารเกิดชำรุดบกพร่อง หรือให้บริการผิดไปจากเงื่อนไขที่ว่าจ้างโดยที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิ ในการบอกเลิกสัญญาผู้ขนส่งต้องดำเนินการจัดหารถคันใหม่ โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างมาแทนหรือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน………….ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เหตุดังกล่าวเกิดขึ้น โดยผู้ขนส่งยินยอมลดค่าจ้างลงคิดตามชั่วโมงที่ต้องเสียเวลาไปในอัตราชั่วโมงละ……………….บาท(….………………….………) และผู้ว่าจ้างมีสิทธิดำเนินการเรียกค่าเสียหายอย่าอื่น ๆ ได้ด้วย
ข้อ 9. ถ้าผู้ขนส่งไม่จัดพาหนะรับ-ส่งตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิคิดค่าปรับ จากผู้ขนส่งเที่ยวละ….……………บาท (……….………….……) และผู้ว่าจ้างมีสิทธิจัดหาพาหนะใหม่ตามที่ผู้ว่าจ้างสมควรใช้โดยสารเดินทางต่อไปได้ โดยผู้ขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายไปในการจัดหายานพาหนะใหม่ นอกจากค่าปรับดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งด้วย
ข้อ 10. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในด้านเวลาออกรถในช่วงเวลาเช้า-เย็น หรือจุดรับ-ส่งระหว่างเส้นทาง หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ เพื่อความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ขนส่งทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ขนส่งจะไม่คิดราคาค่าจางเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด
ข้อ 11. ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้าตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของผู้ขนส่งตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาแห่งสัญญานี้
ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการจัดหาพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถที่มีมารยาทนิสัย และความประพฤติดี มีใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมาย ตลอดเวลาของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 12. ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ขนส่งยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้
12.1 ริบหลักประกันสัญญาดังกล่าวตามสัญญานี้
12.2 เรียกเอาค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการขนส่งต่อไปจนครบกำหนดสัญญา
12.3 ระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายอัน
เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเพราะการเลิกสัญญานี้
สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้วจึงลงลายมือชื่อและประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง
(………………………………………..)
บริษัท...................................................จำกัด

ลงชื่อ………………………………….ผู้ขนส่ง
(……………………………….……….)
บริษัท....................................................จำกัด

ลงชื่อ………………………………….พยาน
(………………………………………..)

ลงชื่อ………………………………….พยาน
(…………………………….………….)

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์