หนังสือเลิกจ้างพนักงาน

หนังสือเลิกจ้างพนักงาน คือ เอกสารที่ออกเป็นจดหมายเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการเลิกจ้างพนักงาน

วัน เดือน ปี เรื่อง การเลิกจ้าง เรียน บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเลิกจ้างท่าน เหตุผลของการเลิกจ้างครั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำในภาวะปัจจุบัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน จึงมีความจำเป็นให้บริษัทฯ ต้องพยายามลดกำลังคน ลดต้นทุนการผลิตเพื่อสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับพนักงาน บริษัทได้พยายามทุกวิธีทางโดยหางานในตำแหน่งอื่นให้ท่านทำ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของท่านและตำแหน่งที่ว่างแล้ว ปรากฏว่าไม่อาจเสนองานในตำแหน่งใดๆ ที่เหมาะสมให้ท่านในขณะนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลิกจ้างโดยให้ท่านพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ มีผลนับตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี เป็นต้นไป ภายใต้กฎหมายแรงงานและกฎระเบียนข้อบังคับของบริษัทฯ ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 1 2 3 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการทำงานให้กับบริษัทฯ หากมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของท่าน ยินดีที่จะพิจารณาท่านเป็นกรณีพิเศษ ลงชื่อกรรมการผู้จัดการ ลงชื่อพนักงาน

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์