หนังสือรับรอง(ส่วนราชการ)

หนังสือรับรอง(ส่วนราชการ) คือเอกสารรับรองการทำงานของพนักงานในส่วนราชการ

ตราครุฑ ที่ หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ชื่อ-สกุล พนักงาน สังกัด ได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ เดือน ปี จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปี เดือน
(หน่วยงานต้นสังกัด)ขอรับรองว่า ชื่อ-สกุล เป็นพนักงานของ จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดีจึงขอรับรองไว้ ณ โอกาสนี้
ให้ไว้ ณวันที่ เดือน ปี ลงชื่อ ตำแหน่ง

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์