ฟอร์มใบลาออก

ใบลาออก คือ เอกสารที่พนักงานเป็นผู้จัดทำเป็นจดหมายเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบความประสงค์ที่จะลาออกจากหน้าที่โดยแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วันตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เขียนที่ วัน เดือน ปี เรื่อง ขอลาออก เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จำกัด ใส่รายละเอียดในจดหมาย ข้าพเจ้า พนักงานตำแหน่ง ของ บริษัท มีความประสงค์ของลาออกจากการเป็นพนักงาน ของบริษัทฯ เนื่องด้วยเหตุผล จึงขอสิ้นสุดการทำงานตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี ลงชื่อ พนักงาน ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์