แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงาน

แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงาน คือ เครื่องมือที่จะพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานเก่า ต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานก็คือ การฝึกอบรมนั่นเอง

แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงาน
1. ท่านคิดว่าควรปรับปรุงพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านในด้านใดบ้าง?
1.1 ……………………………………………………………………………………………………….
1.2 ……………………………………………………………………………………………………….
1.3 ……………………………………………………………………………………………………….
1.4 ……………………………………………………………………………………………………….
1.5 ……………………………………………………………………………………………………….
2. การทำงานของท่านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง?
2.1 ……………………………………………………………………………………………………….
2.2 ……………………………………………………………………………………………………….
2.3 ……………………………………………………………………………………………………….
2.4 ……………………………………………………………………………………………………….
2.5 ……………………………………………………………………………………………………….
3. มีอะไรบ้าง? ที่ท่านอยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านทำได้ ซึ่งในปัจจุบันยังทำไม่ได้
3.1 ……………………………………………………………………………………………………….
3.2 ……………………………………………………………………………………………………….
3.3 ……………………………………………………………………………………………………….
3.4 ……………………………………………………………………………………………………….
3.5 ……………………………………………………………………………………………………….
4. ท่านเคยฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านในเรื่องใดแล้วบ้าง?
4.1 ……………………………………………………………………………………………………….
4.2 ……………………………………………………………………………………………………….
4.3 ……………………………………………………………………………………………………….
4.4 ……………………………………………………………………………………………………….
4.5 ……………………………………………………………………………………………………….
5. ท่านคิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ต้องการให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง?
5.1 ……………………………………………………………………………………………………….
5.2 ……………………………………………………………………………………………………….
5.3 ……………………………………………………………………………………………………….
5.4 ……………………………………………………………………………………………………….
5.5 ……………………………………………………………………………………………………….

6. ในบรรดาหัวข้อวิชาเหล่านี้ท่านเห็นว่า เรื่องใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมากที่สุด ใส่เครื่องหมาย  หน้าหัวข้อที่ต้องการ

หัวข้อ ใส่เครื่องหมาย 
1. ความรู้ด้านบริหารขั้นพื้นฐาน
2. บทบาท – หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้า
3. การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชาสายการปฏิบัติการ
4. เทคนิคการบังคับบัญชา
5. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
6. วินัยแบบสร้างสรรค์
7. เทคนิคการออกหนังสือเตือน และคำเตือน
8. มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
9. การสื่อข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
11. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
12. การสร้างแรงงานสัมพันธ์ภาคปฏิบัติ
13. การเป็นผู้นำ
14. การขจัดข้อร้องทุกข์และเทคนิคการให้คำปรึกษาหารือ
15. การสร้างทีมงานและสร้างความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงาน
16. การวางแผนงาน / การสั่งงาน / การควบคุม / การติดตามผลงาน
17. การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
18. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
19. การบริหารแบบ Q.C Circles
20. การบริหารความปลอดภัยในการทำงาน
21. การใช้ชีวิตในระบบอุตสาหกรรม
22. การบริหารเวลา
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์