สัญญากู้ยืมเงิน ( ทั่วไป )

สัญญากู้ยืมเงิน  ( ทั่วไป ) 

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ..............  เดือน .......................  พ.ศ. .............. ณ  วันที่ .............. ถนน ....................................... แขวง ...................................  เขต ...................................  กรุงเทพมหานคร ระหว่างข้าพเจ้า .....................................................................  อยู่บ้านเลขที่ ..............  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า"ผู้กู้"ฝ่ายหนึ่ง กับ ..........................................................  อยู่บ้านเลขที่ ..............  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า"ผู้ให้กู้"อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นเงิน ........................  บาท ( ................................................... ) โดยในวันทำสัญญานี้ผู้กู้ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้ว และตกลงว่าจะชำระคืนเงินให้กับผู้ให้กู้ภายในวันที่ .............. เดือน .............. พ.ศ. ..............

ข้อ 2.  ผู้กู้ตกลงจะให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ  15 ต่อปี  และตกลงจะชำระดอกเบี้ยให้ทุก ๆ เดือน   

ข้อ 3.  เงื่อนไขตกลงอื่น ๆ  ( หากมี ) ................................................................................................................................................................................................................................................... 

ข้อ 4.  ในการกู้ยืมตามสัญญานี้ผู้กู้ได้นำหลักทรัพย์เป็นประกันให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้คือ ..................................................................  หลักทรัพย์ดังกล่าวผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  ไม่มีภาระติดพันใดๆในวันทำสัญญานี้ผู้ให้กู้ได้ยึดถือหลักประกันที่ผู้ส่งมอบให้แล้ว และผู้ให้กู้จะคืนให้เมื่อผู้กู้ได้ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5.  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยินยอมให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องศาลบังคับคดี และยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการดำเนินคดีและบังคับคดีได้ด้วย เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วตรงตามความประสงค์ของคู่สัญญา  ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้กู้

( .........................................  )

ลงชื่อ………………………………….ผู้ให้กู้

( .........................................  )

ลงชื่อ………………………………….พยาน

( .........................................  )

ลงชื่อ………………………………….พยาน / ผู้พิมพ์

( .........................................  )

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์