สัญญากู้เงิน (ฉบับยาว)

สัญญากู้เงิน 

 

ทำที่ ................................................. 

 

วันที่ ..............  เดือน ......................  พ.ศ. .............. 

 

ข้าพเจ้า ...............................................  อายุ ..............  ปี  ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ ..............  ถนน ...................................  ตำบล/แขวง  ...............................  อำเภอ/เขต  ..............................  จังหวัด ................................  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ ................................................................  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้”  เพื่อเป็นหลักฐานว่า

ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน ............................  บาท ( .....................................................  ) ซึ่งผู้กู้ได้รับจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนในขณะทำสัญญานี้แล้ว

ข้อ 2.  ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้สำหรับเงินกู้จำนวนที่กล่าวแล้วในอัตราร้อยละ ..............  ต่อปี กำหนดส่งเป็นรายเดือนทุกๆวันที่ ..............  ของเดือน  ภายในเวลาทำงานของผู้ให้กู้  แต่ถ้าวันกำหนดส่งดอกเบี้ยเช่นว่านี้ ตรงกับวันหยุดงานของผู้ให้กู้ก็ให้เลื่อนไปส่งในวันเปิดทำงานที่ถัดไป

ข้อ 3.  การให้กู้และกู้ตามหนังสือนี้ ให้เป็นไปตามประเพณีของธนาคาร ฉะนั้นหากว่าผู้กู้ผิดนัดไม่ส่งดอกเบี้ยตามอัตราและกำหนดที่กล่าวมาในข้อ 2. โดยผู้ให้กู้จะได้เรียกร้องทวงถามหรือไม่ก็ตาม ผู้กู้ยินยอมให้ดอกเบี้ยที่ค้างชำระนั้นทบเข้ากับต้นเงินทันทีที่ค้างชำระเป็นคราวๆไป และยอมให้ผู้กู้คิดเอาจำนวนเงินซึ่งรวมดอกเบี้ยทบเข้ากับต้นเงินว่านี้  เป็นต้นเงินอันผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราเดียวกัน และมีกำหนดชำระอย่างเดียวกันกับที่ระบุไว้ในข้อ 2.

ข้อ 4.  ผู้กู้จะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่ ..............  เดือน .........................  พ.ศ. .............. แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิต้องแจงเหตุผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมาแล้ว ผู้กู้จะต้องชำระหนี้ตามคำเรียกร้อง

ข้อ 5.  ถ้าหากว่ามีเงินของผู้กู้ และ/หรือเงินที่ผู้กู้เป็นเจ้าของร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจำนวนเดียวหรือหลายจำนวน ฝากอยู่กับธนาคาร ไม่ว่าจะมีอยู่หรือฝากอยู่ที่สำนักงานใหญ่  และ/หรือสำนักงานสาขาใดๆ และไม่ว่าจะเป็นบัญชีฝากกระแสรายวัน ฝากสะสม ฝากประจำ  และ/หรือบัญชีอื่นๆ และ/หรือมีเงินของผู้กู้  และ/หรือเงินที่ผู้กู้เป็นเจ้าของร่วมกับผู้อื่นอยู่ในมือ  ในความครอบครองในการดูแลรักษา  และ/หรืออยู่ในอำนาจสั่งการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้เงิน ได้การครอบครองดูแลรักษา  และ/หรือได้อำนาจสั่งการนี้มาโดยทางใดผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารหักเอาเงินที่กล่าวนั้นๆมาใช้หนี้  และ/หรือความรับผิดชอบของผู้กู้สัญญานี้ทั้งหมดและยินยอมให้ธนาคารหักได้ทุกเวลาที่ธนาคารจะเห็นสมควร ไม่ว่าหนี้และ/หรือความรับผิดชอบของผู้กู้ตามสัญญานี้จะถึงกำหนดที่จะต้องชำระแล้ว หรือยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือธนาคารเห็นสมควรเรียกร้องให้ชำระก่อนกำหนดดังที่กล่าวในข้อ 4. ข้างต้น เว้นแต่สำหรับเงินที่ผู้กู้มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกับผู้อื่นนั้น ทั้งนี้โดยธนาคารไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้กู้ทราบถึงการที่จะหักหนี้ดังกล่าวมานั้นด้วย

ข้อ 6.  ถ้าผู้กู้ผิดนัดในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้  ผู้กู้ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้นบรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดนัดของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือนเรียกร้องทวงถามดำเนินคดีและบังคับการชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกอย่างทุกประการ

ข้อ 7.  เพื่อความเชื่อถือที่ผู้ให้กู้ยอมให้กู้ และจ่ายเงินกู้ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้กู้ ผู้กู้ขอมอบ ................................................................................................................................................................................................................................................... ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้เป็นจำนำโดยผู้กู้ขอให้คำรับรองและสัญญาว่า ทรัพย์สินที่ได้นำมามอบไว้แก่ผู้ให้กู้นี้เป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้โดยชอบและโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ผู้กู้มิได้นำไปจำนอง จำนำ หรือนำไปวางไว้เป็นประกันแก่ผู้อื่นก่อนแล้ว ทั้งเป็นทรัพย์สินที่ปราศจากภาระข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น

ข้อ 8.  ทรัพย์สินที่ได้มอบไว้กับผู้ให้กู้ดังกล่าวในข้อ 7 นั้น ผู้กู้และผู้ให้กู้ตกลงกันว่าถึงหากว่าทรัพย์สินนั้นยังเก็บรักษาไว้ในสถานที่ของผู้กู้หรือในสถานที่ของตัวแทน หรือผู้รับฝากของผู้กู้ก็ดี หรือผู้กู้หรือตัวแทนหรือผู้รับฝากของผู้กู้ยังเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินนั้นอยู่ก็ดี ให้ถือว่าได้เก็บรักษาไว้แทนและในนามของผู้ให้กู้ทั้งสิ้น ผู้กู้หรือตัวแทนหรือผู้รับฝากของผู้กู้มีฐานะเป็นผู้รับฝากเท่านั้น อนึ่ง ในการเก็บรักษานั้นจะย้ายไปเก็บ ณ สถานที่อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้กู้เป็นหนังสือไม่ได้ และถ้าเกิดการเสียหายใดๆขึ้นแก่ทรัพย์สินเหล่านี้ ผู้กู้ยอมรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้ให้กู้ทั้งสิ้น ทั้งผู้กู้จะไม่คิดค่าบำรุงรักษาหรือบำเหน็จในการนี้จากผู้ให้กู้

ข้อ 9.  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาในสัญญานี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะเอาทรัพย์สินที่จำนำออกขายทอดตลาดได้  เมื่อพ้นกำหนดสามวัน นับแต่วันผิดนัด  โดยให้ถือเอากำหนดในสัญญานี้เป็นคำบอกกล่าวอันถูกต้องในการให้ผู้กู้ชำระหนี้  เมื่อขายแล้วผู้กู้ยอมให้หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจากทรัพย์สินที่ขายได้เงินเหลือสุทธิจึงให้ชำระดอกเบี้ยและต้นเงินแก่ผู้ให้กู้และหากเงินสุทธิที่ขายได้ไม่พอชำระหนี้ยังขาดอีกมากน้อยเท่าใด  ผู้กู้ยอมใช้ให้ครบถ้วน

ข้อ 10.  ค่าอากรแสตมป์ปิดสัญญานี้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนนิติกรรม  เพื่อเป็นประกันหนี้และไถ่ถอน (ถ้ามี) ผู้กู้ยินยอมออกให้ฝ่ายเดียวทั้งสิ้น

ข้อ 11.  บรรดาหนังสือหรือจดหมายหรือคำบอกกล่าวใดๆของธนาคาร ที่ส่งไปยังตำบลสถานที่ๆระบุไว้ว่าเป็นที่อยู่ของผู้กู้ข้างต้น  โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน  ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงตัวและไม่ว่าจะมีผู้ใดรับหรือไม่มีผู้ใดยอมรับหรือไม่มีผู้ใดยอมรับไว้ก็ตามหรือส่งให้ไม่ได้เพราะผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่ไปโดยมิได้แจ้งให้ธนาคารทราบ หรือตำบลสถานที่อยู่ที่ให้ไว้ค้นหาไม่พบหรือถูกรื้อถอนทำลายทุกๆกรณีที่กล่าวนี้ผู้กู้ยินยอมผูกพันให้ถือว่า  หนังสือจดหมายหรือคำบอกกล่าวนั้นได้ส่งให้ผู้กู้โดยชอบแล้ว

ผู้กู้ได้เข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี  ที่ระบุไว้ข้างต้น

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้กู้

( ........................................  )

 

ลงชื่อ………………………………….พยาน

( ........................................  )

 

ลงชื่อ………………………………….พยาน

( ........................................  )

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้เขียน/พิมพ์

( ........................................  )

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์