4 ประโยชน์ ธรรมาภิบาลในบริษัท

บริษัทคือที่ชุมนุมรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องพื้นเพเดิม การศึกษา สิ่งแวดล้อม และลักษณะอุปนิสัยส่วนตัวของแต่ละคน และความแตกต่างดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันได้ ดังนั้นการมีหลักการปกครองที่ดีจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้            

ธรรมาภิบาลเป็นการผสมกันของคำ 2 คำคือ "ธรรม" ซึ่งมีความหมายว่าความดี และ "อภิบาล" ซึ่งหมายถึงการดูแล บริหารปกครอง เมื่อนำทั้ง 2 คำมารวมกันจะมีความหมายว่าแนวทางการบริหารการปกครองที่ดี หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Good Governance โดยเป็นหลักการเบื้องต้นที่ใช้บริหารคนซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกถึงประสิทธิภาพในการจัดการที่ค่อนข้างสูง สมควรที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้ปกครองพนักงานในบริษัทเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการใช้หลักธรรมาภิบาลมีดังต่อไปนี้               

หลักธรรมาภิบาลสร้างระบบการปกครองที่ดี            

การให้พนักงานออกความเห็นจะช่วยให้เข้าใจพวกเขามากยิ่งขึ้น

หลักธรรมาภิบาลสามารถสร้างระบบการปกครองที่ดีได้ก็เพราะเนื้อแท้ของหลักการเป็นเรื่องการใช้หลักคุณธรรมและความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นตัวตั้ง ซึ่งหลักธรรมภิบาลจะช่วยทำให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น มีสิทธิและเสรีภาพโดยเท่าเทียมกันจากผู้บังคับบัญชาโดยยึดหลักคุณธรรมทางสายกลางเป็นกรอบในการทำงาน อีกทั้งผู้บังคับบัญชายังยึดหลักคิดในเรื่องการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยให้เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกน้องได้เป็นอย่างดี นำมาซึ่งความเคารพนับถือที่ลูกน้องควรมีต่อผู้บังคับบัญชาโดยที่เราไม่ต้องออกแรงใช้พระเดชมีบังคับแต่อย่างใด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานร่วมกันของพนักงานทุกคนของบริษัท

หลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส            

หากรูปแบบการปกครองใดไร้ซึ่งความโปร่งใสแล้ว การปกครองนั้นก็ไร้ซึ่งธรรมาภิบาลด้วยเช่นกัน ดังนั้นความโปร่งใสจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล เพราะช่วยให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทสามารถตรวจสอบกันและกันได้ โดยวิธีการที่ช่วยให้บริษัทมีความโปร่งใสก็คือเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับรู้วัตถุประสงค์ต่างๆ ของบริษัทอย่างตรงไปตรงมา การเปิดเผยข้อมูลที่ว่านี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นจะนำพาให้บริษัทก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อีกยาวไกลด้วย                

หลักธรรมาภิบาลสร้างน่าเชื่อถือในสายตาผู้อื่น             

การจะนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ปกครองบริษัทได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดเรื่องต่างๆ อย่างเคร่งครัด และหลักธรรมาภิบาลขึ้นชื่อเรื่ิองประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารการทำงานในระดับโลกอยู่แล้ว ดังนั้นบุคคลภายนอกก็อาจเลื่อมใสและเชื่อถือในการบริหารงานของบริษัทและองค์กรที่ใช้หลักการธรรมาภิบาลบริหารงานเพราะมีมาตรฐานการทำงานสูง และอาจทำให้พวกเขาอยากติดต่อทำธุรกิจด้วยก็เป็นได้        

หลักธรรมาภิบาลสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน            

เมื่อพนักงานมีความสุข งานก็ออกมาดีมีคุณภาพ

บริษัทที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดจะทำให้บุคลากรภายในบริษัททุกคนมีความสุขจากการทำงาน เนื่องจากผู้บังคับบัญชาเข้าใจและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุกคน และอาจส่งผลให้งานออกมามีคุณภาพสูงตามไปด้วย เนื่องด้วยความสุขที่ได้จากการทำงานนั่นเอง

หลักธรรมาภิบาลถือเป็นหลักพื้นฐานในการปกครองที่ผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาใช้ เพราะหลักดังกล่าวช่วยให้ปกครองคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้บุคลากรทุกคนในบริษัททำงานอย่างมีความสุข และยังช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลดีโดยรวมทำให้ำธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์