วิธีทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ สุดท้ายประโยชน์ก็ตกแก่สังคมอยู่ดี

จากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจนกลายสภาพมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกนั้น ผู้คนต่างตระหนักถึงภัยอันตรายที่กำลังคืบคลานมาสู่มวลมนุษยชาติทีละก้าวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งจากกระแสดังกล่าวทำให้ผู้คนได้เริ่มกลับมาให้ความสนใจในเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไว้ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไปมากที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของบริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านธุรกิจยิ่งต้องใส่ใจในเรื่องดังกล่าวให้มากเป็นพิเศษ เพราะต้องเข้าใจว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้มลภาวะในด้านต่างๆย่ำแย่อย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการทำธุรกิจแทบจะทั้งสิ้น ธุรกิจต่างๆจึงต้องเร่งทำความเข้าใจและใส่ใจในวิธีการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มากกว่านี้ก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากสังคมตามมา ซึ่งจะกลายมาเป็นสภาพที่ยากจะแก้ไขและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ โดยวิธีการที่จะช่วยให้บริษัทของผู้ประกอบการมีส่วยช่วยลดภาวะโลกร้อนและมลพิษในด้านต่างๆมีดังต่อไปนี้

ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง

การลดการใช้ทรัพยากรต่างๆภายในบริษัทถือเป็นแนวทางอย่างแรกที่ผู้ประกอบการควรจะนำมาใช้บริหารการจัดการภายในบริษัท โดยควรเริ่มจากการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดคุณค่าและคุ้มค่ากับราคามากที่สุดก่อน เช่น การนำกระดาษเอกสารมาใช้ทั้ง 2 หน้า ไม่ควรเว้นว่างไว้ในหน้าใดหน้าหนึ่ง ก็เป็นหนึ่งในวิธีการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองได้

นอกเหนือจากจะช่วยลดการตัดต้นไม้มาทำกระดาษแล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทในการจัดซื้อกระดาษเอกสารต่างๆด้วย หรือทางเลือกในปัจจุบันในการทำงานเอกสารบางอย่างก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กระดาษอีกต่อไป อาจจะใช้การจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของหน่วยความจำและไฟล์ประเภทต่างๆได้ ซึ่งนั่นคือทางเลือกที่น่าสนใจมากอีกทางหนึ่งของบริษัทที่ต้องการจะก้าวเดินไปเป็น Smart Business ในอนาคต

นำกลับมาใช้ใหม่

เก็บรวบรวมคลิปหนีบกระดาษจากเอกสารที่ใช้เสร็จแล้วก่อนจะทิ้งไปเฉยๆ 

อุปกรณ์สำนักงานบางชนิดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากควรใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เมื่อถึงเวลาครบรอบปีที่จะต้องทำความสะอาดออฟฟิศ มีเอกสารหรือซองจดหมายและกล่องที่ใช้เก็บของเป็นจำนวนมากที่จะต้องทำการถูกโละและนำไปทำลายทิ้ง ผู้ประกอบการควรที่จะตรวจสอบก่อนนำไปทำลายว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ยังอยู่ในภาพที่พอจะใช้การได้ จากนั้นจึงดำเนินการแยกอุปกรณ์ดังกล่าวออกมาจากในส่วนที่จะนำไปทำลาย

อุปกรณ์ที่ควรจะแยกออกมาก็เช่น คลิปหนีบกระดาษ ซองจดหมาย แฟ้มเก็บเอกสารต่างๆ เป็นต้น เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ถ้ายังไม่เสียหายสามารถเก็บไว้ใช้ได้ต่อ นอกจากนี้แล้วการเลือกซื้ออุปกรณ์ก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เช่นเดียวกัน โดยขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เมื่อใช้หมดสามารถหาซื้อมาเติมใหม่ได้ เช่น พวกปากกาเมจิค ดินสอกด เทปกาว ที่เย็บกระดาษ เป็นต้น เพราะมีความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการที่จะไปซื้อของที่ใช้หมดครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยนั่นเอง

ใช้ของที่สามารถรีไซเคิลได้

การเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ภายในออฟฟิศและธุรกิจของทางบริษัทคือทางออกอย่างหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและการเกิดมลภาวะของขยะอันไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ผู้ประกอบการสามารถใช้ระบบการส่งอีเมล์ มาใช้แทนการส่งจดหมายของแต่ละแผนกภายในองค์กร

ถ้าบริษัทของผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายที่จำเป็นต้องใช้วัสดุภัณฑ์บรรจุสินค้าให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อก็ควรทำการรณรงค์ให้ผู้บริโภคนำถุงผ้ามาใช้ใส่แทนถุงพลาสติกโดยอาจจะให้ส่วนลดกับลูกค้าก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นถุงพลาสติกได้จริงๆ ก็ควรเลือกใช้ถุงพลาสติกที่มีคุณภาพสูงและสามารถย่อยสลายเองได้

ใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญของการทำธุรกิจนั่นก็คือในเรื่องของการขนส่ง ซึ่งการขนส่งที่ว่านี้เองที่กลายสภาพมาเป็นสาเหตุหลักของปัญหามลภาวะแวดล้อมที่รุนแรงในช่วงเวลาปัจจุบัน อันเกิดจากการขนส่งโดยใช้ยานพาหนะที่ไม่มีประสิทธิภาพมาใช้ภายในบริษัท

ดังนั้นทางที่ดีที่สุดผู้ประกอบการควรจัดซื้อรถยนต์และรถกระบะหรือรถบรรทุกข์ที่มีประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ผ่านการรับรองในเรื่องของคุณภาพเครื่องยนต์ตามหลักสากลที่มีประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่หมดจด นอกจากนี้ยังควรมองหาพลังงานทางเลือกอื่นๆมาใช้แทนน้ำมันเพราะมีราคาที่ถูกกว่าแถมยังสะอาดกว่าด้วย เช่น ก๊าซเอ็นจีวี น้ำมันดีเซลB5 เป็นต้น

ประหยัดพลังงาน

การปิดแอร์ก่อนไปพักเที่ยงก็ช่วยประหยัดได้เหมือนกัน 

วิธีการประหยัดพลังงานนี้ควรที่จะกำหนดออกมาเป็นนโยบายข้อบังคับที่แน่นอนของทางบริษัทและทำการติดประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ เพราะต้องถือเป็นพันธกิจสำคัญของทางบริษัทที่พนักงานทุกคนมีหน้าที่จะต้องกระทำให้ประสบความสำเร็จ โดยการประหยัดพลังงานนี้ต้องเริ่มจากการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่สุด ถ้าสิ่งไหนไม่มีความจำเป็นต้องปิดและทำการถอดปลักออก เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ และปริ้นเตอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้การใช้พลังงานโดยที่ไม่คุ้มค่ากับบุคคลากรก็ควรจะต้องยกเลิกด้วย อาทิ การเปิดเครื่องปรับอากาศในสำนักงานทั้งๆที่มีพนักงานทำงานอยู่ในบริษัทเพียงแค่คนเดียว และการเปิดเครื่องปรับอากาศเกินเวลาที่กำหนด เป็นต้น

ประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบ

เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับมาตรการทั้งหมดตามที่กล่าวมา ผู้ประกอบการควรประกาศแผนงานการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยอาจจะทำให้อยู่ในรูปแบบของโครงการและแคมเปญของทางบริษัท เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมผลักดันในโครงการดังกล่าวร่วมกับทางบริษัท อันเป็นแนวทางการบริหารที่ยั่งยืนในอนาคตนั่นเอง

เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันถือเป็นเทรนด์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูงจากสังคมทั่วโลก และถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดำเนินเรื่องดังกล่าวให้เป็นจริงให้จงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่ควรเอาเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทอื่นๆด้วย ซึ่งจะได้รับการยอมรับและสรรเสริญไม่มีที่สิ้นสุดจากสังคมอย่างแน่นอน

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์