ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์นำมาหักค่าใช้จ่ายยังไง ตอนที่ 1

คำนวณให้เป็น ว่าอะไรหักได้บ้าง เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

   การทำธุรกิจโดยทั่วไป  จำเป็นต้องมีเรื่องบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับวิธีการคิดค่าใช้จ่ายทางบัญชีกันใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร เพราะเจ้าของธุรกิจจำเป็นจะต้องยื่นงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

เรื่องพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจหลายท่านอาจไม่เข้าใจก็คือเรื่องการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment) ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่า เมื่อเราซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเข้ามา จะสามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้เลย แต่ในทางธุรกิจ นักบัญชีมองว่าทรัพย์สินแต่ละอย่าง เมื่อซื้อมาย่อมมีอยุการใช้งาน และมูลค่าก็จะลดไปตามเวลาที่ใช้งานไป เพราะฉะนั้นการตัดค่าใช้จ่าย จึงไม่ควรนำราคาที่ซื้อเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด ควรจะปรับลดไปตามเวลาที่ใช้งาน

แต่ด้วยความแตกต่างด้านธุรกิจ หลายบริษัทจึงใช้วิธีการตัดค่าใช้จ่ายที่ต่างกันออกไป เมื่อกล่าวถึงประเภทธุรกิจ สำหรับบริษัทที่มีการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการค้าขายอุปกรณ์ จะไม่นำสินค้าที่บริษัทขายมาตัดค่าใช้จ่ายด้วยวิธีดังกล่าว เพราะจัดว่าที่ดิน อาคาร  และอุปกรณ์ที่ซื้อขาย เป็นสินค้าอย่างหนึ่ง ราคาที่ซื้อเข้ามาให้จัดเป็นต้นทุนสินค้า ยกเว้นอาคารสำนักงาน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในระยะยาว จึงจะนำมาคิดคำนวณในลักษณะดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่คำนวณออกมาได้  เราจะเรียกว่า 'ค่าเสื่อมราคา'  (Depreciation Expense) ซึ่งจะใช้กับอาคาร และอุปกรณ์ สำหรับที่ดินจะไม่มีการเสื่อมราคาโดยเด็ดขาด แต่อาจมี 'การด้อยค่า' (Impairment) ได้ ซึ่งการด้อยค่าจะเกิดจากเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้สินทรัพย์นั้นมีค่าลดลง เช่น ที่ดินที่มีการตัดทางด่วนคร่อมพื้นที่ ทำให้ไม่มีคนอยากไปใช้พื้นที่บริเวณนั้น ราคาก็ตกลง ทำให้เกิดการด้อยค่าของที่ดิน 

ก่อนที่จะไปถึงการคำนวณค่าเสื่อราคา บริษัทจำเป็นจะต้องประเมิน 2 สิ่งเสมอ เมื่อซื้ออาคาร หรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในระยะยาวเข้ามา สิ่งแรกคือ อายุการให้ประโยชน์ หรืออายุการใช้งาน (Useful life) และ มูลค่าคงเหลือ หรือค่าซาก (Residual Value) หรือมูลค่าคงเหลือภายหลังจากหมดอายุการใช้งาน เช่น รถยนต์ที่บริษัทซื้อเข้ามาให้ผู้บริหารใช้ คาดว่าจะใช้ได้ 5 ปี พอหมดจาก 5 ปีไปแล้ว รถยนต์คันนั้นก็ยังมีมูลค่าในตัวมัน ซึ่งนำไปขายทอดตลาด หรือเต๊นท์รถมือสองได้ มูลค่านั้นเรียกว่า มูลค่าคงเหลือ นั่นเอง  

สำหรับอาคาร และอุปกรณ์ มีวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา  4 วิธีด้วยกัน

วิธีเส้นตรง (Straight-line Method) 

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด  จึงได้รับความนิยมมากที่สุด ใช้กับสินทรัพย์ที่มีราคาสูง  และอายุการให้ประโยชน์ยาวนาน  วิธีการคำนวณไม่ซับซ้อน สูตรของมันก็คือ

ยกตัวอย่างเช่น  อาคารสำนักงานซึ่งซื้อมาในราคา  2,000,000 บาท ไม่รวมราคาที่ดิน คาดว่าจะใช้สำนักงานนี้ 10 ปี และหลังจากใช้งานแล้วก็น่าจะขายได้ราคา 500,000 บาท เพราะฉะนั้นค่าเสื่อมราคาต่อปีของอาคารสำนักงานนี้จะมีค่าเท่ากับ ปีละ 150,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่นำไปหักค่าใช้จ่าย แต่ถ้าราคาที่ซื้อมาเป็นราคาที่รวมราคาที่ดินด้วย ต้องลบราคาที่ดินนั้นออกก่อน เช่น อาคารเดิม แต่ราคานี้รวมที่ดิน ซึ่งได้รับการประเมินจากหน่วยงานของรัฐบาลว่ามีมูลค่า  300,000 บาท เพราะฉะนั้นอาคารหลังนั้นจะมีมูลค่า 1,700,000 บาท เมื่อนำไปคำนวณแล้ว ค่าเสื่อมราคาต่อปีที่นำไปหักค่าใช้จ่ายได้ จะเหลือเพียง 120,000 บาท

วิธียอดลดลงทวีคูณ (Double-Declining Balance หรือ DDB) 

วิธีนี้เป็นวิธีการเร่งการตัดจำหน่ายสินทรัพย์  ซึ่งบางคนมองว่าเหมาะสมเพราะเห็นว่าเครื่องจักรจำนวนมากใช้งานได้ดีในช่วงแรก หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพดีเท่าเก่า จึงเร่งตัดออกไปก่อน หรือบางคนก็จะมองว่าเป็นการประหยัดภาษีในช่วงต้นของการขายสินทรัพย์ วิธีนี้ให้นำอัตราค่าเสื่อมของวิธีเส้นตรงไปคูณสอง

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอายุการใช้งานเครื่องจักรจากตัวอย่างแรกเท่ากับ 10 ปี นั่นหมายความว่าจะตัดค่าเสื่อมปีละ 10% แต่วิธีนี้ให้คูณสองเข้าไป เพราะฉะนั้นจะตัดค่าเสื่อมปีละ 20% โดยไม่ต้องนำมูลค่าคงเหลือเข้ามาใช้คำนวณรวมด้วย เช่นจากตัวอย่างข้างต้น เมื่อสินทรัพย์มีมูลค่า 2,000,000 บาท ก็จะตัดค่าเสื่อมราคาปีแรก 400,000 บาท (2,000,000x20%) ในปีที่สองมูลค่าคงเหลือของสินค้านั้นก็จะเหลือแค่ 1,600,000 บาท (2,000,000-400,000) ค่าเสื่อมราคาในปีที่สองก็จะเท่ากับ 320,000 บาท และทำอย่างนี้จนครบอายุการใช้งานสินทรัพย์ตัวนั้น ซึ่งในปีสุดท้ายนั้นจะหักได้ไม่เกิน มูลค่าคงเหลือที่ได้ประเมินไว้

 

 

 

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์