ถึงไม่ใช่นักบัญชีก็ทำ Cash Flow Projection ได้! #2

การเงินไม่ได้ยากอย่างที่คิด

 ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงการทำ Cash Flow Projection อย่างง่ายๆ รวมไปถึงเรื่องราวของการหาค่าของเงินตามเวลา (Time Value of Money) สำหรับตอนนี้ เราก็จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของการหามูลค่าต่างๆ ที่ได้กล่าวไปในตอนที่แล้วดังต่อไปนี้

แต่ก่อนอื่น เราอาจจะต้องทวนเรื่องราวของตัวอย่างโรงพิมพ์ที่เราได้ยกตัวอย่างไว้ในครั้งที่แล้วก่อน       

การมีความรู้เบื้องต้นเรื่องการประมาณการงบกระแสเงินสดจะช่วยให้ตรวจสอบสิ่งที่นักการเงินวิเคราะห์มาว่าถูกต้องหรือไม่ -- อย่าลืมว่าไม่มีใครรักกิจการของคุณเท่าตัวคุณเอง

‘โรงพิมพ์ A เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 2 ปีเต็ม ใช้เงินทุนจัดตั้ง 9 ล้านบาท ปีแรกโรงพิมพ์ A มีกระแสเงินสดรับ 4 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจ่าย 5 ล้านบาท ปีที่สองโรงพิมพ์ A มีกระแสเงินสดรับ 12 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจ่าย 5 ล้านบาท เจ้าของโรงพิมพ์ A กำลังตัดสินใจว่าควรจะลงทุนต่อไปดีหรือไม่?’ 

ตัวอย่างนี้จะถูกนำมาใช้ต่อไปในการอธิบายการหามูลค่าแบบต่างๆ ซึ่งการหามูลค่าแต่ละแบบก็จะสามารถให้ข้อมูล และแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปได้ สำหรับการหามูลค่าแบบแรกก็คือ

1. การหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)

ทำหน้าที่บ่งชี้ผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับมาตลอดโครงการ และแท้ที่จริงแล้วมูลค่าปัจจุบันสุทธิก็คือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรือจำนวนที่ขาดทุนในแต่ละปีคิดกลับมาให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนั่นเอง การพิจารณาให้พิจารณาจากผลลัพธ์ซึ่ง ‘ผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เท่านั้นจึงจะมีการลงทุน’ สูตรในการหา คือ       

NPV formula

B – C  คือ ค่าผลประโยชน์สุทธิ (ซึ่งได้กล่าวไปแล้วตอนที่แล้ว)       

t         คือ  จำนวนปีนับถึงปีที่ดำเนินการ เช่น ปี       

r         คือ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลด       

ถ้าต้องการจะรู้ว่าโรงพิมพ์นี้เหมาะที่จะลงทุนจริงๆ หรือไม่เราก็ควรจะประมาณเงินสดในปีที่ 3 ด้วย ซึ่งจะทำให้เราพอทราบได้ว่าเราจะมีสามารถคุ้มทุนในปีที่ 3 หรือไม่ จากตัวอย่างดังกล่าว ผลประกอบการสองปีได้แสดงให้เห็นว่ารายได้ของโรงพิมพ์ A มีแนวโน้มจะได้รายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าน่าจะมีกระแสเงินสดรับ 16,000,000 บาท และกระแสเงินสดจ่าย 7,000,000 บาท       

ในส่วนของเงินลงทุนก้อนแรกซึ่งถือว่าเป็นเงินที่เสียในปัจจุบัน ให้นำมาคิด และแทนปีเป็น 0       

และสำหรับการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ ก็ต้องมีอัตราดอกเบี้ย หรืออัตราคิดลดด้วย ซึ่งให้โรงพิมพ์ A มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำซึ่งถ่วงดุลกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิจะเป็นดังนี้ แทนค่าในสูตร 

NPV 2.2

สรุป มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 4,171,363.79 บาท ซึ่งมากกว่า 0 ตามหลักทฤษฎีบอกว่า ‘สมควรลงทุน’

2. การหาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit & Cost Ratio: BCR)

อัตราดังกล่าวนี้ ‘ต้องมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ1 เท่านั้นจึงจะสามารถลงทุนต่อไปได้’ เพราะนั่นหมายความว่าผลประโยชน์ที่คุณได้รับจากโครงการนั้นมีมากกว่าที่คุณต้องจ่ายไป สูตรของการหาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน คือ      

BCR formula 1

แทนค่าในสูตร 

BCR formula 2

สรุป อัตราส่วนผลประโยชน์ต้นทุนเท่ากับ 1.171 ซึ่งมากกว่า 1 ตามหลักทฤษฎีบอกว่า ‘สมควรลงทุน’

3. การหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)

คือ การหาอัตรา ดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ ดังนั้น ‘การตัดสินใจลงทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคิดลดเท่านั้น’ การหาค่าดังกล่าวมีสูตรดังนี้ 

IRR formula

สรุป อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์ คือ ร้อยละ 21.177 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของโรงพิมพ์ A อยู่ที่ ร้อยละ 5 (ดังที่กล่าวไปในเบื้องต้น) ตามหลักทฤษฎีบอกว่า ’สมควรลงทุน’          

จากที่ได้ยกตัวอย่างไป คุณคงจะเห็นแล้วว่าการประมาณการงบกระแสเงินสดโครงการด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่คุณจะเอาไปทำได้เองโดยเฉพาะเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการประมาณการแบบง่ายๆ ในขณะเดียวกันเจ้าของกิจการที่ใหญ่ขึ้นไปอีกซึ่งอาจมีที่ปรึกษาทางการเงินอยู่แล้วก็สามารถใช้วิธีนี้ประมาณการคร่าวๆได้ในเบื้องต้นด้วยตนเอง

เหตุที่คุณต้องตรวจสอบด้วยตนเองนั้น เพราะสุดท้ายคนที่ตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ก็คือตัว ‘คุณ’ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้นการที่คุณมีความรู้เบื้องต้นเรื่องการประมาณการงบกระแสเงินสดโครงการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ตรวจสอบสิ่งที่นักการเงินวิเคราะห์มาว่าถูกต้องหรือไม่ อย่าลืมว่าไม่มีใครรักกิจการของคุณเท่าตัวคุณเองอย่างแน่นอน

 

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์