แบบฟอร์มเอกสาร

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ หรือ PURCHASE ORDER คือ เอกสารที่ออกโดยลูกค้าเพื่อสั่งซื้อสินค้า เป็นการยืนยันในการสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่ เลขที่ใบเสนอราคา ส่งถึง เรียน เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์ รายการสินค้าที่สั่งซื้อ ระบุรหัสสินค้า รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน รวมเงิน บวกVat7% จำนวนเงินทั้งสิ้น กำหนดส่ง เงื่อนไขการชำระเงิน ผู้ติดต่อ ลงชื่อผู้สั่งซื้อ ผู้อนุมัติ และผู้ขายลงชื่อ

  ใบรับเงินเดือน หรือ PaySlip

  ใบรับเงินเดือน หรือ PaySlip คือ เอกสารที่มอบไว้แก่พนักงานในวันที่รับค่าจ้าง และพนักงานลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน

  รหัสพนักงาน ตำแหน่ง ชื่อพนักงาน งวดวันที่...ถึงวันที่...

   ใบส่งสินค้า

   ใบส่งสินค้า หรือ Deliver Order คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ โดยก่อนที่ลูกค้ารับสินค้าตรวจเช็คสินค้าตามใบส่งสินค้าแล้วเซ็นชื่อรับไว้เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ส่งได้ถึงมือลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ชื่อบริษัท/รหัสลูกค้า ที่อยู่ที่จะจัดส่ง เลขที่เอกสาร วันที่ เลขที่ใบกำกับภาษี ใส่ชื่อพนักงานขาย กำหนดชำระเงิน วันครบกำหนด รหัสสินค้า รายละเอียดของสินค้า จำนวน ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน รวมเงิน บวกVat7% ยอดเงินสุทธิ เงื่อนไขการชำระเงิน ลงชื่อ ผู้รับของ ผู้ส่งของ ผู้รับเงิน ผู้จัดการ และลงวันที่

    ใบเสนอราคา

    ใบเสนอราคา หรือ Quotation คือ เอกสารที่ออกให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาราคาก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า

    เลขที่เอกสาร วันที่ เรียนบริษัทลูกค้า ระบุผู้ติดต่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร แฟกซ์ ต้องการขอเสนอราคาและเงื่อนไขอะไรบ้าง ระบุรหัสสินค้า รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน เงื่อนไขการเสนอราคา ลงชื่อผู้อนุมัติ ลงชื่อผู้เสนอราคา ลงตำแหน่งและวันที่ออกเอกสาร

     บิลเงินสด

     บิลเงินสด หรือ CASHBILL คือ เอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการออกให้กับผู้ซื้อเมื่อซื้อเป็นเงินสด

     ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ มีรายละเอียดของสินค้า ชนิด ขนาด จำนวน ราคาของสินค้าหรือบริการ วันที่รับเงิน และลายมือชื่อผู้รับเงิน

      sales report

      ฟอร์มเอกสารนี้ไ้ว้สำหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าที่เราไปติดต่อในที่ต่างๆ ของฝ่ายการตลาด ในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน

      Item Data Company Address Contact Position Tel. Fax. Email Web Respond Quotation Price Note

       สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน

       สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน

        

       ทำที่ .........................................................

       วันที่ ........ เดือน .............. พ.ศ. .............. 

        

        About INCquity

        สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
        พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

        ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

        อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์